Hotărârea nr. 159/2020

HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.159

privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 33980/25.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 33983/25.05.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere contextul actual al situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și necesitatea de creare a condițiilor pentru respectarea măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției,

Pentru a veni în sprijinul deținătorilor de terase sezoniere care vor fi amplasate pe domeniul public al municipiului Sibiu, datorită faptului că funcționarea acestui sector de activitate este în continuare direct afectat de măsurile instituite la nivel național,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.6 lit.a) și b), alin.7 lit.k), art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă extinderea temporară în anul 2020 a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, solicitările primite în acest sens urmând a fi analizate în funcție de posibilitatea fiecărei locații în parte și de spațiile necesare desfășurării evenimentelor culturale și sportive.

(2) în Piața Huet se va putea realiza extinderea/amplasarea teraselor, doar pentru agenții economici care au punct de lucru autorizat în Piața Mică și care au acces direct în partea din spate, înspre Piața Huet.

Art.2. (1) Aprobarea amplasamentelor extinse ale deținătorilor de terase se va face prioritar față de comerțul stradal alimentar/nealimentar.

(2) Stabilirea locațiilor unde vor fi amplasați comercianții stradali se va face în funcție de suprafața rămasă liberă, cât mai aproape de spațiul autorizat deținut de aceștia.

Art.3. Se stabilesc condițiile în care se poate aproba extinderea amplasamentului după cum urmează:

  • (1)    Se vor depune cereri distincte pentru aprobarea extinderii amplasamentelor avizate conform H.C.L. 110/2009 cu modificările și completările ulterioare. Cererea va fi însoțită de:

  • -  schiță detaliată (dimensiuni, simulare mod așezare mobilier)

  • -  planșe fotografice color pentru mobilier (scaun, masă, umbrelă) și aranjament floral.

  • (2) Suprafața maximă ce poate fi extinsă conform art.1 se determină de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu prin măsurători la fața locului ținând cont de următoarele:

  • -  respectarea și asigurarea circulației pietonale și auto;

  • - în cazul în care există două sau mai multe solicitări de extindere a terasei pe același amplasament, solicitanții vor cădea de comun acord asupra delimitării propriului amplasament, în caz contrar delimitarea urmează să fie efectuată de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu.

  • (3) Pe amplasamentul extins se pot amplasa doar scaune, mese (din lemn, fier, ratan) și umbrele de dimensiuni reduse (culoare albă, crem, maro deschis sau bej).

Mobilierul trebuie să fie în concordanță cu restul elementelor care alcătuiesc întreaga terasă.

Se acordă solicitanților posibilitatea de a delimita și amplasamentul extins prin aranjamente florale.

Art.4. Avizarea amplasamentelor extinse se va prelungi lunar în baza unei cereri fără a fi necesare alte documente.

Art.5. Solicitantul își poate menține amplăsamentul extins al terasei aprobat în baza prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. în situațiile în care este necesară eliberarea terenului aparținând domeniului public sau privat aceasta se va realiza conform prevederilor art.19 din anexa nr.1 la Hotărârea de Consiliu Local Sibiu nr. 110/2009.

Art.7.Toate celelalte prevederi cuprinse în hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 110/2009 cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru amplasamentul extins al terasei, pentru asigurarea unei funcționalități unitare pentru întreaga terasă din toate punctele de vedere, estetic și funcțional.

Art.8. Pentru întreaga terasă, deținătorii trebuie să respecte măsurile stabilite de autoritățile competente pentru fiecare domeniu în parte, cu privire la asigurarea sănătății publice.

Art.9. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe Fulea

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


v V