Hotărârea nr. 158/2020

HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.158

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.30774/11.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.31169/12.05.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.16 și art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, art. 67 și art. 73 alin. (2) lit. b) și alin.(3) dtn Legea asistenței sociale nr.292/2011, Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă,

în temeiul prevederilor art. 13, art. 84 alin. (5), art.129 alin.2 lit. d), alin.4 lit. a), alin. 7 lit. b, art. 136 alin 1 și alin. 8, art.196 alin.1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Metodologia privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă conform anexei, care, face parte din prezenta horărâre.

Art,2. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

V /

\ /

Județul Sibiu

Anexa


la HCL nr..H.?./2020


Consiliul Local ai Municipiului Sibiu

METODOLOGIA

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Sibiu.

Scopul aprobării prezentei metodologii îl reprezintă sprijinirea părinților care au copii de vârstă preșcolară pentru depășirea unor situații de dificultate prin reconcilierea vieții de familie cu viața profesională și încurajarea ocupării locurilor de muncă existente pe piața muncii.

Capitolul I.

Cadrul legal general

1 Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă:

 • 2.  Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă:

 • 3. H.G nr. 652 '2017 privind probarea Normelor Metodologice de aplicare a aLegii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă:

 • 4  Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările uterioare.

 • 6  H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normeor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 2001 privind venitulo minim garantat, cu modificările și completăriole ulterioare;

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

8. O.LLG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

9 Legea nr. 287/2009 privind Codul Cil ii, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II

Definiții

Art.l in sensul prezentei Metodologii de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumită în continuare Metodologie, se definesc următorii termeni:

 • a) asistența socială- are ca scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea ca.lității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială:

 • b) ajutorul financiar pentru plata bonelor - este o măsură de redistribuire financiară destinată persoanelor singure sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 35/2020;

 • c) domiciliul stabil sau reședința- reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • d) bonă - persoana fizică, cetățean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală in România, calificată potrivit prevederilor legale să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului;

 • e) copil preșcolar - copilul care nu a implinit vârsta de 6 ani;

 • f)  doniiciliul/reședința copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuiește în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că își are locuința principală/secundară;

 • g) în sensul prezentei metodologii, termenul familie desemnează:

soțul și soția sau soțul/ soția necăsătoriți și copiii lor, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună;

 • -  persoanacarelocuieșteșigospodăreșteîmpreunăcucopiiiaflațiînîntreținereasașiseaflă în una dintre următoarele situații:

 • 1. este necăsătorită;

 • 2. este văduvă;

 • 3. este divorțată;

 • 4. al cărei soț/soție este declarat/declaratădispărut/dispărutăprin hotărâre judecătorească;

 • 5. nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la punctele 1 -4;

 • 6. frații cu copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

 • 7. bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • -   părintele singur este părintele la care copilul are stabilit domiciliul în urma:

 • 8. separării în fapt a părinților căsătoriți, constatată prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreținere;

 • 9. constatării faptului că părinții necăsătoriți, nu locuiesc și nu gospodăresc împreună, prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreținere;

 • 10. divorțului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă sau pe cale notarială;

 • 11.  constatării dispariției unuia din părinți prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • 12. declarării morții unuia din părinți prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • 13. decesului unuia din părinți, dovedit prin certificat de deces;

 • 14. decăderii din drepturile părintești, dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • 15. arestului, dovedit prin mandat;

 • 16. situației în care filiația a fost stabilită doar față de unul dintre părinți.

 • h)  reprezentant legal al copilului - persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil (hotărârea judecătorească de încredințare a copilului in caz de divorț

Capitorul 111

Beneficiari

Art. 2 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitorul IV7 Condițiile de acordare

Art. 3 (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

 • (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 • (3)  La determinarea venitului net lunar se ia in considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art.

8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român cu domiciliul/reședința în municipiul Sibiu, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România care are reședința în Sibiu, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare:

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.

 • (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță (publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță publică de pe raza municipiului, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță publică și a făcut dovada înscrierii la unitatea de învățământ (greșă/grădiniță) în ultimele 6/12 luni și cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri.

Art. 5 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent matemal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin.

 • (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011. cu modificările și completările ulterioare:

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V

Modalitatea de acordare a dreptului la ajutorul financiar

Art. 6 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei 1) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 7 (1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială Sibiu, cu sediul pe B-dul Victoriei, nr. 1-3, camera 2, sau online la adresa protsoc@sibiu.ro.

 • (2) Documentele doveditoare sunt :

 • a) copie după documentul de identitate al solicitantului (părinte, reprezentant legal, persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților);

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor:

 • >  hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

 • >  hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

 • >  hotărârea judecătorească sau. după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

 • >  hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii:

 • > după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, declarația fiscală prevăzută de lege, fiind exceptate următoarele categorii de venituri:

 • > alocația pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  alocația de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr, 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  bugetul personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit,

 • b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  bursele școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  stimulentul educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

 • >  sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;

 • > veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 • e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

e’) contractul de prestări servicii încheiat cu bona ( Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza, prin:

 • - în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licența de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone. în condițiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care a încheiat un contract de prestări de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului;

 • - în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă, persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale și care deține licență de funcționare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, în condițiile Legii nr. 197/2012. cu modificările și completările ulterioare, și reprezentantul legal al copilului., înregistrat la ANAF conform HG nr. 652/2017 actualizată, contract înregistrat la ANAF conform HG nr. 652/2017 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

 • f) angajament de plată (conform anexei 3) la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția Județeană Pentru plăți și Inspecție Socială Sibiu.

 • g) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță ( publieă/privată). făcând dovada că:

 • - a solicitat înscrierea la greșă/ grădiniță publică de pe raza municipiului în ultimele 6/12 luni iar cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri

 • - nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță publică de pe raza municipiului;

 • - nu a retras copilul de la creșă/grădiniță publică ( conform anexei 2);

 • h) dovadă de la Direcția Fiscală Locală Sibiu că și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pecare le dețin în proprietate.

 • (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) ( șomeri indemnizați și cei care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea AJOFM) cererea este însoțită de următoarele documente:

a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. aj- c) și lit. e) -h), precum și alte documente eliberate de Agenția Pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Sibiu.

Art. 8 (1) In vederea verificării condițiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor. Biroul Alocații Familiale din cadrul DAS Sibiu va analiza cererea însoțită de documentele doveditoare în ordinea înregistrării cererilor și a tuturor documentelor justificative.

 • (2)  După analiza cererii și a documentelor depuse, se redactează referatul privind aprobarea/respingerea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, motivat, care se înaintează primarului in vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere a dreptului. In situația documentelor incomplete, se transmite răspuns solicitantului în vederea completării actelor depuse.

 • (3) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale; Inspectoratul Școlar Județean Sibiu etc;

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

Art. 9 (1) Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii, prin dispoziție a primarului.

 • (2) In dispoziția de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor se vor menționa următoarele:

 • a) Numele, prenumele, codul numeric personal al titularului:

 • b) Adresa de domiciliu a titularului;

 • c) Data de începe a acordării dreptului;

 • d) Precizarea că dispoziția poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ;

 • e) Termenul de comunicare a dispoziției.

 • (3) Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

Art. 10(1) Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

(2) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poștal, în funcție de obțiunea solicitantului

Art. 11 (1) In vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la DAS, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului (conform anexei 4), însoțită de documente justificative privind veniturile realizate.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (l)în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Capitolul VI

Modificarea cuantumului ajutorului financiar pentru plata bonelor

Art. 12 (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare. Direcției de Asistență Socială Sibiu.

 • (2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face după parcurgerea acelorași proceduri ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

 • (3) în situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art. 11 alin. (2).

Capitolul VII

Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 14 (1) Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) în situația când se înregistrează 3 mandate poștale retumate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul financiar, reverificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează prin efectuarea unei anchete sociale de către Biroul Alocații Familiale din cadrul DAS Sibiu. în urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului și recuperarea

sumelor încasate necuvenit pe baza propunerii transmise de Birolul Alocații Familiale din cadrul DAS Sibiu. în situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare prin dispoziția primarului.

Capitolul VIII încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 15 (1) încetarea dreptului intervine:

 • a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) la data decesului copilului;

 • c) la data la care copilul intră in sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță publică;

 • d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 7 alin.2 lit. e;

 • e) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • f) la cererea titularului;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 11 alin. (2) din prezenta Metodologie, respectiv nedepunerea declarației pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni de la acordarea dreptului;

 • h) neîndeplinirii condițiilor de acordare;

(2) încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului începând cu luna următoare, cu excepția situației în care prin cerere titularul menționează expres o altă dată certă de la care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate.

 • (3) în caz de suspiciune/sesizare privind modificarea/neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate, Biroul Alocații Familiale din cadrul DAS Sibiu va efectua anchetă socială în termen de 5 zile lucrătoare de la data suspiciunii/sesizării.

 • (4) în situația în care, în urma anchetei sociale efectuate, se constată că titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate, se va dispune îneetaarea dreptului la ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă începând cu data neîndeplinirii condițiilor de acordare, și se va proceda la recuperarea sumelor încasate cu titlu necuvenit de către Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu.

 • (5) încetarea dreptului la ajutorul financiar pentru plata bonelor se va realiza prin dispoziția primarului, în baza a referatului justificativ al Biroului Alocații Familiale din cadrul DAS și a anchetei sociale, dispoziția urmând a se comunica titularului dreptului în termenul prevăzut la art. 10, respectiv 10 zile lucrătoare de la emitere.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Art. 16 Cererile însoțite de documente justificative se analizează în ordinea înregistrării.

Art. 17. Depunerea documentelor se va realiza după aprobarea sumelor cu această destinație în bugetul local, ajutorul finanicar acordându-se în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

Art. 18 Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul DAS Sibiu.

Art. 19 Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recuperează conform legii.


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Anexa nr. 1 la Metodologie

CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRLA RĂSPUNDERE pentru acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020

Cap. I. Acest capitol al cererii se completează de către solicitant.

Subsemnatul(a): Numele


Prenumele_______

Cod numeric personaj

Cetățenia?

.1 Română

LI UE        .

QNon-UE   !             .................................................................

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) |___|___|___|___| Seria |||| Nr. |___|__|___|___|___|___|

Eliberat de |. | | I I I I I I I I I    I I    I    I    I    I I La data de                                   L

(z z) (1 1) (a a a a)

(*) Pentru cetățenii români:

Pentru cetățenii străini sau         Pentru cetățenii UE. SEE sau

apatrizi:                            Confed. Elvețiană:

Bl - buletin de           P - pașaport

identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

PST - permis de ședere           CIN - certificat înregistrare

temporară                       CR - carte de rezidență

DI - document de identitate

PSTL - permis de ședere pe

termen lung

Domiciliul/Date de contact:          Strada | |___| |___| | | | |___| | |

Nr. |_U_I_I Bl. |_|_]_|_U_Sc. |_|_l Et. L_|—1 Apart. Localitatea |_I_L_I_I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Județ 1 | | | | | | | | | | | | | |

Telefon                  l_U_l_l_l_LI Mobil | | | | | |

Adresă e-mail:

_I_U_U_LLJ_I l_l_l_l_l Sector |_|_.1 LLLLLUJJJ

J_I_LI_U_I_I_I_I

Reședința (loc de ședere obișnuită) este în afara României?

|J Nu_________________| | Da, în localitatea.......................................................țara.......................................

Sturpii civil îi

|_| căsătorit! ă)

| | necăsătorit(ă)

|_| uniune consensuală

0*4*1 V4* LIV A14* •

J văduv(ă)

_| divorțat(ă)

L| despărțit(ă) în fapt

LI salariat

|_| pensionar

|_| șomer

LI student

Situația profesională? Ll independent

_| lucrător agricol

|_| lucrător ocazional

LI elev

Altele..................

Venituri totale realizate în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii?

IJJJJ ^i ________________________

Grad de dizabilitate? |_l Nu


1 Da (se vor atașa acte doveditoare)


|_| în nume propriu |_| în calitate de reprezentant legal al minorului/minorilor

Vă rog să aprobați acordarea:

|_| Ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Situația școlară?


|_| preșcolar


Grad de dizabilitate? |_l Nu


I Da (se vor atașa acte doveditoare)


Pentru minorii în vârstă de până la 6 ani

Cap.II Date despre minor/minori:

1. Numele               | | | | | | |_| U 1 1 U U 1 U 1 1 1 1 1 1 1 |

_l_l

Prenumele            | | | | | | | | | |_J |_|_|_| | U_J 1 1 1 1 1 1 1 |

__U

Cod numeric      LJ_J_J_J_I_LU_LJ_LJ_J_I_I—L_l_l_l_l_J_l_J_l_|_L

personal

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

l_U_U Seria |_|_U Nr.

Relația de rudenie cu

Ll copil natural

_| copil adoptat

LI copil în plasament

persoana

familial

îndreptățită?

Ll copil în tutelă _adopție______________

|_| copil în curatelă

| copil încredințat spre

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială? (se vor atașa acte doveditoare) ZI Nu□ Da, din alte țări Li Da, din România


Act de identitate/doveditor* (copie atașată) Mii Seria | ! I | Nr. |.

Relația de rudenie cu

LI copil natural

|_| copil adoptat

|_| copil în plasament

persoana

familial

îndreptățită?

LI copil în tutelă adopție

|L| copil in curatelă

Ll copil încredințat spre

Situația școlară?

|_| preșcolar

Grad de dizabilitate? | I Nu


I Da (se vor atașa acte doveditoare)


Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială? (se vor atașa acte doveditoare) || Nu Da, din alte țări 1 Da, din România

3. Numele              1 1 l_J 1__1 1 IM 1 1 1__II__II

1 1 1 1 1 1 1 1 |JJ

Prenumele           | |_|_| 1 1 1 1 l_l 1 l_l 1 1 1

1 IM 1 1 IM 1 IM 1

Cod numeric               1 1 IM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

personal

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

| Seria

1 1 INr.l | LI

UMMM

Relația de rudenie cu |_| copil natural persoana îndreptățită? Q copil în tutelă


|_| copil adoptat || copil în curatelă


|_| copil în plasament familial LI copil încredințat spre adopție

n preșcolar

Situația școlară

Grad de dizabilitate? jj Nu


’ Da (se vor atașa acte doveditoare)


Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială? (se vor atașa acte doveditoare) I.J Nu__________________|_| Da, din alte țări____________LI Dai din România 4. Numele

Prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)


U_LI_J Seria |_|_J_I Nr.

I—1-J—!_U_U-J_____

Relația de rudenie cu

|_| copil natural

|_| copil adoptat

LI copil în plasament familial

persoana îndreptățită?

LI copil in tutelă adopție

|_| copil în curatelă

Ll copil încredințat spre

|_| preșcolar

Situația școlară?

Grad de dizabilitate? || Nu


j Da (se vor atașa acte doveditoare)


Dacă beneficiază de unele drepturi de asistență socială? (se vor atașa acte doveditoare) LI Nu__________________I Da, din alte țări _______|_J Da, din România_____________


Cetățenia?

L| Română

l-l UE            )               z .

] Njn-UE     !    51 anurae »ara)...............................................................

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) i |             |____________|_____________|_____________|            |            |

J_| Seria |_J_|_| Nr.

Eliberat de 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1             1            1            1             1             1            1            1             1

_j__|      La data de

1__l_l_l__1__l_l—1__1

(z z) (I 1) (a a a

«1

Reședința (loc de ședere obișnuită) este în afara României?

|_| Nu                 LI Da- în localitatea.......................................................țara

pÎvÎ1q9

LI căsătorit(ă)

|_| necăsătorit(ă)

|_| uniune consensuală

0*4*1 V4* tlt 1141 •

_| văduv(ă)

2| divorțat(ă)

Z| despărțit(ă) în fapt

|_| salariat          Q pensionar          Q șomer                |~| studer

Situația profesională? |~| independent Q lucrător agricol Q lucrător ocazional |J elev Altele...................................................................................................................


Venituri totale realizate în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii?

_I_U lei_________________________________________

Grad de dizabilitate? !_i Nu


Da (se vor atașa acte doveditoare)


Cap. 3. Date despre persoană care acordă serviciilede bonă:

Numele

Prenumele

Cetățenia?

| Română

LI LE              și anume ( țara)

Non-UE J .................................................................

Act de identitate/doveditor* (copie atașată) I|||j Seria |     j_| Nr.)     |_J_| |_|

Eliberat de I I I I I I | | | | | |I I I I I I I La data de | I | | | | I I (z z) (1 1) (a a a a

Domiciliul/Date de contact:       Strada

1 II 1 l_l_l 1 III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nr. 1 1 1 1 | Bl.

_J_I 1 U 1

1 | |____| Sc. | | | Et. |____| | Apart. | |____| | | Sector

U_J

Localitatea

U U_l_l 1 1

1 1 1 1 1 1

| | |_] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l_J

Județ |_|__|__|_|__

Telefon | | | | |

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

J_l_1

| |_|     Mobil

1 1 1 -L 1 -1 - 1 1

_U—U—-LI

LJ_____________________________________

Reședința (loc de ședere obișnuită) este în afara României?

LI Nu                 |_l Da, în localitatea.......................................................țara

|_l Contractului de muncă încheiat între bonă și persoana juridică acreditată

|_ Certificatului constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului pentru desfășurarea activității de bonă

Cap. 4. In acest capitol se vor completa datele privind toate veniturile pe ultimele 6 luni ale solicitantului și ale membrilor familiei.

Cod


Categoria de venituri


Acte doveditoare*


Venitul realizat** lei


VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE

1

Venituri din profesii liberale: venituri obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar.

auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii

adeverință eliberată de Adm. financiară

2

Venituri comerciale provenite din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum și din practicarea unei meserii

-

3

Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea

SALARIUL ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE

4

Salariul obținut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu

adeverință eliberată de

angajator

5

Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap

6

Salariul asistentului maternal

7

Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

8

Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă

adeverință eliberată de Adm. financiară

9

Indemnizația de șomaj și/sau venit lunar de completare

mandat poștal/extras de cont/decizie

10

Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii

adeverință eliberată de Adm. financiară

11

Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

12

Drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii

13

Indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome

14

Remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăților comerciale

15

Remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

16

Sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică

17

Sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, membrii

directoratului și ai consiliului dc supraveghere, precum și în comisia de cenzori

18

Sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii

19

Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declarația de asigurări sociale

20

Sumele acordate de organizații nonprofît și de alte entități neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația primită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariații din instituțiile publice

21

Indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net cuvenite administratorilor societăților comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor

adeverință eliberată de Adm. financiară

22

Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de inflație

23

Indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă

24

Orice alte sume sau avantaje de natură salariată ori asimilate salariilor în vederea impunerii

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR

2*3

Veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente

aaevernrța eliberată de Adm. financiară

VENITURI DIN INVESTIȚII

26

Dividende

adeverință eliberată de Adm. financiară

27

Venituri impozabile din dobânzi

28

Câștiguri din transferul titlurilor de valoare

29

Venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare

30

Venituri din lichidarea unei persoane juridice

PENSII

PENSII DE STAT

31

Pensia pentru limită de vârstă

mandat poștal/extras de cont/decizie

32

Pensia anticipată

33

Pensia anticipată parțială

34

Pensia de invaliditate

35

Pensia de urmaș

PENSII AGRICULTORI

36

Pensie agricultor

mandat poștal/extras de cont/

37

Indemnizația minimă pentru pensionari

PENSII MILITARE

38

Pensie de serviciu

mandat poștal/extras de cont/decizie

39

Pensia de invaliditate

40

Pensia de urmaș

41

Pensia I.O.V.R.

-

INDEMNIZAȚII

42

Indemnizația pt. persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluție și pt. urmașii acestora

mandat poștal/extras de cont/decizie

43

Indemnizația de însoțitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevăzători handicap grav

44

Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă

adeverință angajator

45

Indemnizația lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți

INDEMNIZAȚII ȘI STIMULENTE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

46

Indemnizația pentru maternitate

adeverință angajator

47

Indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani

mandat poștal/extras de cont/decizie

48

Stimulent lunar/de inserție

49

Indemnizația și ajutoare pentru creșterea copilului cu handicap

INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT

50“

Indemnizația lunară acordată magistraților înlăturați din justiție din considerente politice

mandat poștal/extras de cont/decizie

51

Indemnizația lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice

52

Indemnizația, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

53

Indemnizația lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961

54

Indemnizația lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creație, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

55

Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap

56

Indemnizația cuvenită revoluționarilor

57

Indemnizația de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002

58

Renta viageră pentru sportivi

59

Indemnizația lunară de hrană pentru adulți și copii infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE*

60

Venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solare special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat

adeverință eliberată de Adm. financiară

61

Venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor

62

Venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea

adeverință eliberată de Adm. financiară

63

Venituri din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare

VENITURI DIN PREMII ȘI DIN JOCURI DE NOROC

64

Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri

adeverință eliberată de Adm. financiară

65

Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ȘI AL DEZMEMBRÂMINTELOR ACESTUIA

66

Venituri din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de moștenire

adeverință eliberată de Adm. financiară

VENITURI DIN ALTE SURSE

67

Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei

adeverință eliberată de

suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii

68

Câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare

69

Venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale

70

Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial

71

Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile

VENITURI OBȚINUTE DIN STRĂINĂTATE

72

Venituri obținute din străinătate

Contract de muncă

ALOCAȚII*

73

Alocația lunară de plasament

mandat poștal/extras de cont/decizie

74

Alocația de întreținere

Hotărâre judecătorească

AJUTOARE

75

Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate

mandat poștal/extras de cont/decizie

ALTE SURSE DE VENIT*

76

Depozite bancare

adeverință eliberată de Adm. financiară

77

Rentă viageră agricolă

78

Alte venituri

FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM

CONTRACTULUI

79

80

83

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

Cap. 5. Modalitatea de plată a ajutoarului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

|_| Mandat poștal |~| In cont bancar

Nume titular cont...............................................

Număr cont bancar.............................................

Deschis la banca.................................................

Cap. 7. Declar pe propria răspundere și sub sancțiunile Codului penal că datele și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig să aduc la cunoștința autorităților, în scris și în termenul prevăzut de lege, orice modificare a situației mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.

Prin prezenta cerere sunteți informat ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul si pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și din actele atașate la aceasta, vor fi prelucrate de ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

Data......................

Numele solicitantului........................................

Semnătura.........................................................

Se atașează următoarele documente:Contrasemnează

Secretar General

Dorin Uie Nistor

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Sulsemnatul/a ...............................................în   calitate de părintre/

representant legal al minorului/minorilor......................................

..........................................................declar prin prezenta, pe propria răspundere, faptul că: minorul/minorii nu este/sunt înscriși la o grpdiniță publică/privată; nu am refuzat un loc la grădinița publică;

- nu am retras minorul/minora de la grădiniță publică, anexez dovada respingerii cererii de înscriere la unitatea de învățământ (greșâ/grădiniță) pentru lipsă de locuri ( dacă este cazul).

Data..................... Semnătura...............................Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul/a..............................................................

.........................., județul................................., CNP............ identitate seria ..... nr................ eliberată de SPCLEP

părinte/repezentant legal al minorului/minorilor................

născuti la data de.....................în........................, județul ....

cu domiciliul în

..., posesor al cărții de

........, în calitate de


Și .............................,

, beneficiar de ajutorul


financiar pentru plata bonelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020, în cuantum de ...........................................lei/lună, declar prin prezenta, că în situația în care am produs o pagubă provenită din acordarea acestui beneficiu de asistență socială plătit necuvenit și s-a dispus recuperarea acestuia prin dispoziție de primar, îmi iau angajamentul de a plăti aceste sume prin rețineri lunare din drepturile cuvenite și din alte beneficii de asistență socială acordate de Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu pentru care s-a constituit debitul, până la achitarea integrală a sumei de care am beneficiat necuvenit.

In cazul ncrespectării angajarnenturui de plată se va proceda la executarea silită.

Dat astăzi..................... Solicitant...................................................

Semnat în fața noastră,             Semnătura....................

Numele și prenumele

Calitatea......................

Semnătura...............................

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe/Fuie;


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

In calitate de părintre/ reprezentant legal al copilului/copiilor preșcolari .......................................................... aflați în creșterea și îngrijirea mea, cunoscând ca falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații si este pedepsita conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, faptul că nu a intervenit nicio modificare în situația copilului/copiilor preșcolari mai sus numiți sau in privința veniturilor realizate, care pot conduce la încetarea/ suspendarea dreptului privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum a fost stabilit prin Dispoziția nr......................emisă de Primarul Municipiului Sibiu.

Anexez:

- avederință privind veniturile realizate pe ultimele 6 luni

Nume solicitant.................................

Data.....................

Semnătura..........i....................

20

Președinte de ședință


Ciprian-GheorgheFulea


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor