Hotărârea nr. 157/2020

HOTĂRÂREA NR. 157 privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂRE NR.157

privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.33793/22.05.2020, întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33798/22.05.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.69/14.05.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,----------------

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.c), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

>

Art.1. Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50% pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

Art.2. Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art.3. Se aprobă procedura privind acordarea facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează Secretâr General Dorin lire Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr....la HCL nr./l....../2020


PROCEDURA privind acordarea facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

A). Pentru a beneficia de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50% pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, proprietarii clădirilor au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcția Fiscală Locală Sibiu o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în care vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

In cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

  • a) au renunțat la cel puțin 50% ditî dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

  • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale au obligația să verifice și să facă dovada că cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

Declarația va fi însoțită de copie după contractual de închiriere și după actul adițional încheiat cu chiriașul din care să rezulte că s-a redus chiria cu minim 50%, precum și de declarațiile pe proprie răspundere ale chiriașului/utilizatorului în care se va menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Chiriașii/utilizatorii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

B) Pentru a beneficia de scutire de la plata taxei pe clădiri pe perioada stării de urgență, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcția Fiscală Locală o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere. In declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituiri: stării de urgență.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe'Fulea

Contrasemnează

Secretar General

Dorin


Nistor