Hotărârea nr. 156/2020

HOTĂRÂREA NR. 156 privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.156

privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă

cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 32747/19.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 33189/20.05.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune prelungirea acordării de gratuitate și pe perioada stării de alertă pentru utilizarea parcărilor publice cu plată, aflate în administrarea acestui serviciu public, cu excepția parcărilor cu sistem de acces prevăzut cu bariere, pentru personalul medico-sanitar și auxiliar,

Pentru a veni în sprijinul cadrelor medicale implicate în acțiunile derulate pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirus,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ca urmare a încetării stării de urgență,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit. d), alin. 6 lit. a) și b), art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe perioada stării de alertă declarată pe teritoriul României, a măsurii instituite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2020 cu privire la acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu excepția parcărilor cu sistem de acces prevăzut cu bariere, pentru aceleași persoane și în aceleași condiții prevăzute în hotărârea menționată.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri completează H.C.L. nr. 123/2020.

Art.3. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor