Hotărârea nr. 155/2020

HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 155

privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 15.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 31571/13.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 31963/15.05.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

Având în vedere următoarele:

  • -  contextul evoluției epidemiologice Covid-19, a restricțiilor de circulație, respectiv măsurile de distanțare socială, impuse prin actele normative,

  • -  H.C.L. nr. 50/2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020, prin care s-au prevăzut sumele pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general,

  • -  H.C.L. nr. 56/2020 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale, nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,

  • -  rezultatele în urma evaluării proiectelor culturale de către Comisia de evaluare și selecție constituită prin dispoziția Primarului Municipiului Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 51/11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor si acțiunilor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările si completările ulterioare, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista proiectelor care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice, alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general în anul 2020, denumită generic Agenda Culturală, sesiunea 1/2020, cuprinsă în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile acordate fiecărui proiect selectat, cuprins în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă utilizarea directă, gratuită și temporară a bunurilor din domeniul public pentru realizarea acțiunilor cuprinse în Agenda Culturală 2020, cu respectarea prevederilor Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general.

Art.4. Se împuternicește d-na Corina Bokor, viceprimar al Municipiului Sibiu, pentru semnarea contractelor de finanțare aferente Agendei Culturale 2020, sesiunea 1/2020.

Art.5. Se aprobă lista proiectelor care au întrunit un punctaj total de minim 60 de puncte, pentru care nu sunt propuse finanțările nerambursabile și care trebuie readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Procedurile și formalitățile care trebuie îndeplinite de către operatorii culturali care se regăsesc în Anexa 2 la prezenta hotărâre, în vederea redepunerii proiectelor adaptate, pentru obținerea finanțărilor nerambursabile se vor stabili prin hotărâre a Consiliului Local Sibiu.

Art7, Proiectele readaptate vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piața Mică, nr. 25, etaj 2, cam. 201 sau în format electronic la adresa de e-mail: agendaculturala@sibiu.ro.

Acestea vor fi analizate de către Comisia de Evaluare și Selecție, în baza procedurilor stabilite conform art.6, iar ulterior vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Art8, Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică, Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol, precum și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 15.05.2020.

Președinte de ședință-Ciprian-Gheor^h^ Fulea
Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Anexa nr. 1 la HCL nr. 455L/2O2O

"Agenda Culturală”, sesiunea 1/2020. Lista proiectelor selectate (denumire solicitant, denumire proiect și valoare finanțare acordată)

Nr.

Crt.

Denumire Solicitant

Denumire proiect

Valoare Finanțare Acordată (Lei)

1

Asociația Brukenthal von Studio

Sibiu Contemporay Art Festival

15,000.00

2

Asociația Capital Cultural

Capital Cultural - platformă de educație prin cultură 2020

60,000.00

3

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor(SKV)

Sibiul și Civilizația Muntelui - Implicare și promovare

50,000.00

4

Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor(SKV)

Sibiul ■ Leagănul celei mai vechi asociații de drumeție din România 1

45,000.00

5

Asociația Casa Calfelor Sibiu

Simpozion european de sculptură

8,000.00

6

Asociația Culturală e-Xplorator

Personalități culturale ale Sibiului

20,000.00

7

Asociația Discover România

Festival de produse handmade Creative Buzz

5,000.00

8

Asociația Filateliștilor din Județul Sibiu

Expoziția Națională de Filatelie cu participare internațională "Un Panou"

7,500.00

9

Asociația Filiala Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Salonul Interjudețean de Arte Vizuale al Filialei UAP Sibiu 2020

15,000.00

10

Asociația Focus Sibiu

Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu(FIFFS)

120,000.00

11

Asociația Fotoclubul Orizont Sibiu

Salonul Internațional de Artă Fotografică ■ ediția a 21-a

75,000.00

12

Asociația pentru înfrumusețarea Orașului Sibiu(AIOS)

Orașul Artiștilor

40,000.00

13

Asociația SIBIU 1191

"SIBIU - Orașul bunelor maniere" - Ediția a-IV-a

30,000.00

14

Asociația Sibiul Cultural

Asociațiunea ASTRA - recuperarea unei Memorii Culturale

35,000.00

15

Asociația Sibiul Cultural

Energiile culturale ale Sibiului

25,000.00

16

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Smartomobilul - Salonul Auto Sibiu 2020, Ediția a Vlll-a

0.00

17

Centrul Județean pentru

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Târgul Olarilor, ediția 54, 2020

10,000.00

18

Fundația ASTRA FILM

Anotimpurile Sibiului

80,000.00

19

Muzeul Național Brukenthal

Deutsche Barockgalerie of the Schaezlerpalais ■ Masterpieces of the Collection

50,000.00

20

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Istoria educației sibiene în gastronomie

50,000.00

Total sumă alocată (LEI)

740,500.00

Președinte de ședințăContrasemnează

Secretar General

Doriri llie Nistor

Anexa nr. &la HCL nr. J??.Ș?./2020

"Agenda Culturală”, sesiunea 1/ 2020- Lista proiectelor selectate (denumire solicitant,

denumire proiect)

Nr.

Crt.

Denumire Solicitant

Denumire proiect

1

Asociația Administratorilor de Piețe din România

Recoltele Toamnei, ediția a lll-a

2

Asociația Administratorilor de Piețe din România

Drumul spre PIAȚĂ

3

Asociația ART Factory Transilvania

Internațional Street Art Festival Sibiu ediția a-VI-a

4

Asociația BIS

Teatrul din Cartier(ediția 2020)

5

Asociația BIS

25 de ore de teatru non-stop, ediția a X-a

6

Asociația Casa Calfelor Sibiu

Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2020

7

Asociația Cleopatra Models Management

Festivalul național studențesc de modă și design vestimentar "BE CREATIVE" ediția IX ■ 2020

8

Asociația Cleopatra Models Management

Kids Go Fashion 2020(Lumea lui Prichindel)

9

Asociația Conexiuni

Sibiu Jazz Competition 2020

10

Asociația Conexiuni

Sibiu Jazz Festival 2020-ediția 50

11

Asociația Corală Timotei Popovici

Lumină și Armonie ed. a IV-a

12

Asociația Corpul Cadeților Gl.mr. Nicolae Uscoi

Festivalul de folk și cântece de cătănie Sibiu

13

Asociația Cultural Act

Riff 50th Anniversary

14

Asociația Cultural Artistică HARA

Romania Rocks!

15

Asociația Culturală ARTmania

Manifestarea cultural muzicală ARTmania Festival Sibiu 2020

16

Asociația Culturală BIS 2012 Sibiu

Festivalul de Umor Burduful de Aur ediția a IX-a

17

Asociația Culturală Euro Est Alternativ

Gusturile Verii

18

Asociația Culturală Euro Est Alternativ

Gusturile Iernii

19

Asociația Culturală Metropolis

Caravana Metropolis/Cinema în aer liber

20

Asociația Culturală MUSIC-ON

Street Music Festival Sibiu - Ediția IV -"Jazz"

21

Asociația Culturală PLAY

Clasic Junior Festival - ediția a Vl-a

22

Asociația Culturală PLAY

Sibiu Guitar Meeting 2020

23

Asociația Culturală PLAY

Festivalul "Concursul Internațional George Enescu la Sibiu"

24

Asociația Culturală S.ART

Sibiu Sounds Festival ediția a lll-a

25

Asociația Culturală Viitorul Muzical

Sibiu Music Fest

26

Asociația Culturală Viitorul Muzical

Obor Fest

27

Asociația de Bun Gust

Copiii iubesc muzica clasică.Concertul pentru copii susținut de orchestra "Johann Strauss Ensemble"

28

Asociația de Bun Gust

Concertul de Crăciun "Johann Strauss Ensemble"

29

Asociația Develop

Street Delivery Sibiu, ediția III - Orașe pentru climă

30

Asociația Domy Music Star

Festivalul Internațional "Hermannstadtfest" - ediția a Vlll-a

31

Asociația Elite Art Club UNESCO

Classics for Pleasure -10 years of enchantment

32

Asociația Events forTourism

CibinFEST Bier & Food 2020

33

Asociația Events forTourism

Sibiu Christmas World 2020

34

Asociația Festivalul de Film Transilvania

Festivalul Internațional de Film Transilvania - Sibiu, Ediția a 14-a

35

Asociația Florescu Fernandez & Friends

Stagiunea Camerală Florescu, Fernandez & Friends -ediția a V-a

36

Asociația Florescu Fernandez & Friends

Piano Rocks.Ed.a Vll-a

37

Asociația Focus Sibiu

Focus in the Park 2020

38

Asociația Grey Projects

Artsy

39

Asociația Grey Projects

Arini Fest Cinema

40

Asociația Grey Projects

Craft Fest

41

Asociația Internațional Regelo Krai Romano

Festivalul Meșteșugarilor Romi

42

Asociația Internațional Romani Union-IRU

Festivalul Internațional al Culturii Romani

43

Asociația Maghiarilor din Sibiu "HID"

Zilele Hungarikum 2020

44

Asociația Maghiarilor din Sibiu "HID"

ArsHUNGARICA 2020

45

Asociația Musica Ricercata

Musica Ricercata Festival Op.2

46

Asociația My Transylvania

Transilvania Gastronomică-Food Culture Festival

47

Asociația Pentru Copil și Familie HEART

Sibiu Fashion Days 2020

48

Asociația Pentru Copil și Familie HEART

Kids Fest

49

Asociația Positive Life

Festivalul Internațional "Capitala Muzicală"

50

Asociația Sibiul de Odinioară

Sibiul de Odinioară

51

Asociația Sibiul de Odinioară

Foodie - Street Food Cuisine

52

Asociația Sibiul de Odinioară

Vinfest

53

Asociația SIBIUTIFUL

Program cultural al Sibiutiful - Street Food Market

54

Asociația Sonoro

Festivalul SoNoRo, ediția a XV-a, "Pasărea Măiastră"

55

Asociația Transilvania Tattoo Club

Transilvania Tattoo Expo

56

Asociația Uniunea Bibliștilor din România

Festivalul MUSICA SACRA SIBIU. Ediția I: Psalmii

57

Asociația Vocart

Acapella & Friends -Christmas Gala Concert ■ ediția a V-a Concert aniversar - Acapella 20 de ani

58

Biblioteca Județeană ASTRA

alterNativ - Târg de carte de sănătate și terapii complementare - Ediția a IV-a

59

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Festivalul Dialog "Sibiu Book Festival - OPEN MINDS"- Ediția a X-a »

60

Casa de Cultură a Studenților

Aniversare - Ansamblul Folcloric Ardealul 25 ani

61

Casa de Cultură a Studenților

Sibiu Dans Festival - ediția 17(29-a)

62

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul -Junii" Sibiu

Spectacol extraordinar "Noi suntem români!"

63

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul -Junii" Sibiu

Festivalul Internațional de Folclor "Cântecele

Munților", ediția a 45-a, 2020

64

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul ■ Junii" Sibiu

Festivalul Național de Folclor "loan Macrea", ediția a XXII-a, 2020

65

Complexul Național Muzeal ASTRA

Poets in Transylvania. Festivalul Internațional de Poezie de la Sibiu, ediția a Vlll-a

66

Complexul Național Muzeal ASTRA

ASTRA Multicultural, ediția a V-a (2020)

67

Filarmonica de Stat Sibiu

"Concerte estivale - Zilele Muzicale Româno-Americane", ediția a XVII-a, 2020

68

Filarmonica de Stat Sibiu

"Concurs-Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție «Cari Filtsch»", ediția a XXV-a, 2020

69

Filarmonica de Stat Sibiu

"Sibiu Opera Festival", ediția a XlX-a, 2020

70

Filarmonica de Stat Sibiu

Concerte pe acoperiș

71

Fundația ASTRA FILM

ASTRA FILM FESTIVAL 2020

72

Fundația Centrul European de Integrare al Romilor

Festivalul Gastronomic al Romilor - Ediția a IV-a, 2020

73

Fundația Centrul European de Integrare al Romilor

Portul popular al rromilor - un brand de succes pentru cetatea multiculturală a Sibiului

74

Fundația Lobbyart

Sibiu comunicator IT&C ■ platforma industriei cultural-creative. Ediția a-V-a, 2020

75

Fundația Mitichi

Feeric Fashion Week 2020

76

Liga de Cooperare Cultural Științifică "România-Franta" > > »

"Spre o Academie de Muzică la Sibiu." Curs

Internațional de Măestrie Vocală, Ediția a Wl-a, 2020

77

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu

Messiah II

78

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu

Concert de Advent cu Hăndel și Bach

79

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România(UCIMR)

Anotimpuri V

80

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Noaptea Cercetătorilor 2020

81

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

DATFest, Ediția a Vl-a

82

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Toamnă studențească

83

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Gaudeamus

84

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Sibiu • Capitală Universitară Europeană, ediția a Vl-a

Președinte de ședință Ciprian-GheorgJreyFulea

Contrasemnează Secret;

Dorin


Jeneral Nistor