Hotărârea nr. 154/2020

HOTĂRÂREA NR. 154 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 154

privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 15.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 31450/13.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 31514/13.05.2020 prin care Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu propune completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Având în vedere următoarele:

H.C.L. nr. 308/2019 prin care s-a transmis în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu sistemul de supraveghere video al Municipiului Sibiu;

H.C.L. nr. 357/2019 prin care s-a aprobat Regulamentul privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu;

faptul că pe teritoriul României a fost declarată starea de urgență care va fi urmată de instituirea stării de alertă în contextul actual generat de evoluția situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV2,

în conformitate cu art. 1 și art. 2 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.a) și lit. d), alin.7 lit.g) și ale art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 243 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art1.Se completează Regulamentul privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019, în sensul introducerii unui nou alineat la punctul 5, cu următorul conținut:

” Din data de 15 mai 2020 și până la finalizarea stării de alertă aprobată de Parlamentul României, va fi permis accesul la Sistemul de supraveghere video de pe raza Municipiului Sibiu și lucrătorilor de poliție din cadrul IPJ Sibiu - Biroul Rutier, de pe stațiile de lucru, existente în cadrul IPJ Sibiu, conectate la acesta.

După această perioadă accesul urmează să se facă conform Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin HCLnr. 357/2019."

Art.2. Directorul general al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 15.05.2020.

Președinte deȘedihță ' \

Ciprian-Ghebrghe Fulea

Contrasemnează Secretar General Dorin llife Nistor