Hotărârea nr. 152/2020

HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

I.D. VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 152

privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 29113/29.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 29133/29.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere HCL nr. 108/2020 privind modificarea și completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu,

în temeiul art.129 alin.2 lit.b) și lit. d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.a) și e), art. 136 alin.1 și 8, art. 139 alin (3) lit. “g” art. 196 alin.1 lit. a) și ale art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă "Regulamentul de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu", care constituie parte integrantă a Anexei 7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu nr. 19/2019 încheiat între SCTursib SA și Municipiul Sibiu, conform Anexai la prezenta hotărâre.

Art.2, Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de delegatar și S.C. Tursib S.A. în calitate de delegat, în sensul celor prevăzute la Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și reprezentanții S.C. Tursib S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.


Contrasemnează

SecretariGeneral

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu

Anexa nr.


/ /la HCL //202Q


Regulament de acordare a gratuitatii pe mijlocele de transport public local in comun, pentru copiii cu vârsta de pana la 6 ani (inclusiv) si pentru elevii înmatriculați in unitățile de invatamant acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu

Cap.I Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului Regulament il constituie reglementarea cadrului general de acordare a gratuitatii Ia abonamentele pentru mijloacele de transport public local în comun copiilor cu vârsta de pana la 6 ani (inclusiv) si elevilor înmatriculați in unitățile de invatamant acreditate: de stat, particular1 sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VUI, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici) cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu.

Art. 2. Abonamentele gratuite eliberate copiilor/elevilor cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu vor fi valabile pe tot parcursul unui an calendaristic.

Art. 3. Prezentul Regulament are la baza prevederile următoarelor acte normative:

  • a)     Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;

  • b)     Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019. privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

  • c)     Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

  • d)     Legea nr. 92/2007 a transportului public, cu modificările si completările ulterioare.

Cap. II. Tipul de abonament si modalitatea de acordare a acestuia

Art. 4. Va fi acordat un singur tip de abonament lunar gratuit tuturor copiilor/elevilor cu domiciliul stabil in Municipiul Sibiu, cu un număr nelimitat de calatorii pe luna, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 108/2020. Abonamentul lunar gratuit este valabil o lima calendaristica (1-30/31 a lunii), indiferent de numărul de mijloace de transport utilizate si indiferent de numărul de calatorii efectuate.

Art. 5. (1) Abonamentele de călătorie gratuite, eliberate in condițiile art. 2 si art.4, vor fi activate pe cârduri Tursib si vor fi acordate copiilor/elevilor cu domiciliul in Municipiul Sibiu prin intermediul unităților de invatamant acreditate: de stat, particular sau confesional de pe raza Municipiului Sibiu, in baza protocolului de colaborare ce urmeaza a fi încheiat intre TURSIB SA si Primăria Municipiului Sibiu - Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat.

(2) TURSIB SA va distribui saptamanal cârdurile Tursib unităților de invatamant acreditate: de stat, particular sau confesional de pe raza Municipiului Sibiu, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, conform protocolului incheiat intre TURSIB SA si Primăria Municipiului Sibiu -Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat.

Art. 6. Pentru copiii/elevii cu domiciliul in Municipiul Sibiu care dețin un cârd Tursib, activarea abonamentelor gratuite pe cârdurile Tursib se va realiza lunar de către client, fie on-line pe site-ul oficial Tursib - www.tursib.ro, fie la orice punct de vanzare Tursib (sediu, agenție,chioșc).

Art 7. (1) Pentru copiii/elevii cu domiciliul in Municipiul Sibiu care nu dețin un cârd Tursib, cârdurile se vor emite la sediul Tursib in baza unei cereri tip - “Cerere pentru emiterea unui cârd Tursib de elev”, care se poate descarcă in format editabil de pe site-ul oficial al Tursib -www.tursib.ro.

"Cererea pentru emiterea unui cârd Tursib de elev” se va transmite on-line, la adresa de e-mail: marketing@tursib.ro si va fi insotita de:

  • a) ”Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal" (care se poate descarcă in format editabil de pe site-ul oficial al Tursib - www.tursib.ro)

  • b)

-pentru elevii care dețin carte de identitate este necesara o poza tip buletin in format .ipg. si cartea de identitate (scanat sau poza), pentru a demonstra domiciliul in Municipiul Sibiu;

sau

-pentru copiii/elevii care nu dețin carte de identitate este necesara o poza tip buletin in format .ipg, certificatul de naștere al copilului (scanat sau poza) si cartea de identitate a unui părinte/reprezentant legal ( scanat sau poza), pentru a demonstra domiciliul in Municipiul Sibiu;

  • (2) Cârdurile emise copiilor/elevilor cu domiciliul in Municipiul Sibiu vor fi nominale si netransmisibile.

  • (3) La emiterea cârdului Tursib, acesta se va activa automat de către TURSIB SA cu un abonament gratuit valabil pentru luna calendaristica in curs. Ulterior, activarea abonamentelor gratuite pe cârdurile Tursib se va realiza lunar de către client, fie on-line pe site-ul oficial Tursib -www.tursib.ro, fie la orice punct de vanzare Tursib (sediu, agenție,chioșc).

Art. 8. Pentru copiii cu vârste cuprinse intre 5 si 6 ani (inclusiv) cu domiciliul in Municipiul Sibiu, care solicita abonament lunar gratuit si care nu sunt înmatriculați intr-o unitate de invatamant, se va intocmi lunar o lista separata. Aceasta lista nu poate fi confirmata lunar de către o unitate de invatamant, motiv pentru care decontarea acestor abonamente lunare gratuite se va realiza in baza dosarului existent la sediul TURSIB SA, dosar care deține cererea tip si actele justificative. Activarea abonamentelor gratuite pe cârdurile Tursib se va realiza lunar de către client, fie on-line pe site-ul oficial Tursib - www.tursib.ro, fie la orice punct de vanzare Tursib (sediu, agenție,chioșc).

Art. 9. La schimbarea unitatii de invatamant, parintii/reprezentantii legali ai copiilor/elevilor minori sau elevii peste 18 ani, cu domiciliul in Municipiul Sibiu, sunt obligați, pentru a beneficia in continuare de gratuitate pe mijloacele de transport public local in comun, sa notifice TURSIB SA, prin formularul “Notificare schimbare unitate de invatamant”, care se poate descarcă in format editabil de pe site-ul oficial al Tursib - www.tursib.ro.

Art. 10. (1) Cheltuielile privind emiterea cârdurilor Tursib sunt suportate integral de către TURSIB SA., doar pentru categoria copiilor și elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

(2) In cazul in care copiii/elevii cu domiciliul in Municipiul Sibiu vor solicita un alt cârd din anumite motive (furt, pierdere, distrugere etc.), acesta se va reemite pe baza unei cereri tip — “Cerere pentru reemiterea unui cârd Tursib de elev”, care se poate descarcă in format editabil de pe site-ul oficial al Tursib - www.tursib.ro. In aceste situații, cheltuielile privind reemiterea cârdurilor sunt suportate integral de către TURSIB SA. Cârdul vechi va fi blocat in sistemul de ticketing, iar abonamentele gratuite ale elevilor vor fi incarnate pe noile cârduri.

Cap.ni Dispoziții finale

Art. 11. Prezentul regulament poate fi actualizat/modificat prin ho tarare de Consiliu Local.

Președinte de ședință

Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor