Hotărârea nr. 151/2020

HOTĂRÂREA NR. 151 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

I.D. VII.A.5

HOTĂRÂREA N. 151

privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 29012/28.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 29015/28.04.2020 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere HCL nr. 99/2020,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.6 lit.a și alin.7 lit.f), art.136 alin.(1) și (8), art.139 alin.3 lit. “g", art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, începând cu data de 01.05.2020, a bunurilor enumerate mai jos, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu:

  • -  Stadionul Municipal identificat în CF nr. 117887 Sibiu, nr. cad/top 117887, în suprafață de 32.128 mp;

  • -  Terenul secundar (teren fotbal antrenament) identificat în CF nr. 119453 Sibiu, nr. cad/top 119453, în suprafață de 7.064 mp;

  • -  Zona de agrement de lângă terenul secundar al Stadionului Municipal (teren Aleea Mihai Eminescu) identificat în CF nr. 119454, nr. cad/top 119454, în suprafață de 2121 mp;

Art.2 Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 35/2010 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, conform celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor