Hotărârea nr. 150/2020

HOTĂRÂREA NR. 150 privind rectificarea bugetului local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

I.D. VILA.5HOTĂRÂREA NR. 150


privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 28071/22.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 28454/23.04.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art.19 alin.2 și art.49 alin.4 și 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.c) și h), art. 136 alin.8, art. 139 alin.3, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

1

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr' 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială Sibiu, conform anexelor nr. 5 - 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorii de credite secundari și terțiari răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.4 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și directorul Direcției de Asistență Socială Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Denumire indicator

Cod indicator

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim. 2

influențe

Plan rectificat trim. 2

Plan inițial trim. 3

influențe

Plan rectificat trim. 3

Plan inițial trim. 4

influențe

Plan rectificat trim. 4

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

245,434.00

-551.00

244,883.00

61,982.80

0.00

61,982.80

64,148.28

0.00

64,148.28

60,603.58

-551.00

60,052.58

Total influențe venituri secțiunea funcționare

-551.00

0.00

0.00

•551.00

Sănătate - Bunuri și servicii

66.02.20

150.00

200.00

350.00

32.50

200.00

232.50

37.50

0.00

37.50

18.00

0.00

18.00

Asigurări și asistență socială - Bunuri și servicii

68.02.20

3,770.38

1,000.00

4,770.38

1,249.00

1,000.00

2,249.00

700.00

0.00

700.00

643.00

0.00

643.00

Transporturi - Bunuri și servicii

84.02.20

46,783.80

-1,751.00

45,032.80

9,061.80

-1,200.00

7,861.80

9,803.00

0.00

0.00

14,459.00

-551.00

13,908.00

Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

551.00

0.00

0.00

-551.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

15,557.62

457.85

16,015.47

5,181.45

153.66

5,335.11

4,952.31

154.96

5,107.27

3,640.92

149.23

3,790.15

Sume primite de la UE din Fondul European de Dezvoltare Regională în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

84,297.07

2,993.67

87,290.74

29,912.53

1,004.70

30,917.23

26,284.42

1,013.20

27,297.62

17,983.30

975.77

18,959.07

Total influențe venituri secțiunea dezvoltare

3,451.52

1,158.36

1,168.16

1,125.00

Transporturi- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

84.02.58

43,581.97

3,521.96

47,103.93

18,900.00

1,182.00

20,082.00

15,700.00

1,192.00

16,892.00

6,638.62

1,147.96

7,786.58

Transporturi- Active nefinanciare

84.02.71

123,444.72

-70.44

123,374.28

33,765.85

-23.64

33,742.21

37,495.95

-23.84

37,472.11

36,524.00

-22.96

36,501.04

Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

3,451.52

1,158.36

1,168.16

1,125.00

Total influențe venituri buget local

2,900.52

1,158.36

1,168.16

574.00

Total influențe cheltuieli buget local

2,900.52

1,158.36

1,168.16

574.00

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr/


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianke-Marion Grecu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Dorin Iile Nistor

Denumirea unității administrativ teritoriale Cod identificare fiscala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Iol MtL      j2o2jz

4270740

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

Activitatea proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal:

4270740

*) l-credit de angajament

aprobat conform

nr.

din data de :

*) ll-credit bugetar

- Lei -

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

783,580.68

60,301.28

843,881.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

342,862.44

3,451.52

346,313.96

283,703.69

175,202.56

165,983.61

81,156.16

1.1

A

Lucrări in continuare

I

180,731.09

224,110.81

3,841.69

227,952.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

161,255.71

1,405.73

162,661.44

62,556.80

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

303,496.07

56,459.59

359,955.66

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

61,782.47

2,045.79

63,828.26

97,974.90

92,611.82

64,986.68

40,554.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

I

81,014.11

255,973.80

0.00

255,973.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

119,824.26

0.00

119,824.26

123,171.99

37,650.00

35,431.00

15,745.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul

71

Active nefinanciare, din care:

I

131,807.90

640,235.33

-70.44

640,164.89

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

230,694.29

-70.44

230,623.85

105,833.52

139,126.22

165,983.61

81,156.16

2.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.1

Calculatoare si echipamente de calcul portabile

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

1.2

Servere

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20.00

20.00

2.5

Hard Disk

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.6

Sistem de stocare

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

3.1

Switch-uri, router, access point

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

I

0.00

1,200.00

1,200.00

II

0.00

1,200.00

1,200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.1

Programe pe compartimente

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intranet/internet/E-mail

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicații

I

0.00

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site cultura

I

0.00

5.00

5.00

II

0.00

5.00

5.00

4.5

Dezvoltare aplicații software

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicații

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienti

I

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

I

0.00

750.00

750.00

II

0.00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

I

0.00

410.00

410.00

II

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva Online

I

17.24

0.00

0.00

II

16.68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere , aplicații

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

I

88.91

0.00

0.00

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIS

I

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5.2

Actualizare Software / Subscripții software

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

5.3

Actualizare licențe sistem virtualizare

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

6.1

Dotări sediul Primăriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

6.2

Sirena electronica radio si statie meteo

I

65.45

0.00

0.00

II

0.00

65.45

65.45

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85.50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

II

0.00

171.00

171.00

6.5

Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

I

0.00

35.00

35.00

II

0.00

35.00

35.00

2.4

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,289.19

0.00

14,289.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

10,723.73

0.00

10,723.73

3,565.46

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

11,768.69

0.00

11,768.69

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,203.23

0.00

8,203.23

3,565.46

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

I

0.00

11,768.69

11,768.69

0.00

II

0.00

8,203.23

8,203.23

3,565.46

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

I

0.00

310.50

310.50

II

0.00

310.50

310.50

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

3

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investiții la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand (PT+DDE+DTAC+verificare+AT+obtinere avize)

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

0.00

300.00

300.00

II

0.00

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

2.6

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

17,200.76

272,625.13

0.00

272,625.13

0.00

0.00

0.00

0.00

II

9,708.93

56,061.62

0.00

56,061.62

28,082.80

64,274.80

83,366.58

48,331.16

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

16,251.60

181,699.81

0.00

181,699.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

8,821.61

43,563.87

0.00

43,563.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

I

11,469.47

1,133.88

1,133.88

II

4,039.48

8,563.87

8,563.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

I

4,782.13

180,565.93

180,565.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,782.13

35,000.00

35,000.00

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

84,431.41

0.00

84,431.41

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,942.00

0.00

5,942.00

8,021.96

29,192.80

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

I

0.00

67,274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

22,000.00

17,800.65

23.474.0C5

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

I

0.00

14,774.80

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

582.00

582.00

7,000.00

7,192.80

0.00

0.00

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

2,381.96

2,381.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,360.00

2,360.00

21.96

0.00

0.00

0.00

c

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

949.16

6,493.91

0.00

6,493.91

0.00

0.00

0.00

0.00

II

887.32

6,555.75

0.00

6,555.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

631.30

2,244.64

0.00

2,244.64

0.00

0.00

0.00

0.00

II

625.94

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Ornamente iluminat festiv

I

631.30

994.64

994.64

II

625.94

1,000.00

1,000.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

I

0.00

450.00

450.00

II

0.00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de imprejmuire cu montaj

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

214.20

2,140.46

0.00

2,140.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

173.91

2,180.75

0.00

2,180.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

I

0.00

340.00

340.00

II

0.00

340.00

340.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - Concurs de soluții si alte studii

I

0.00

250.00

250.00

II

0.00

250.00

250.00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

I

29.75

70.25

70.25

II

0.00

100.00

100.00

6

Amenajare Parc Astra (DALI+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

16.00

16.00

II

0.00

16.00

16.00

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

I

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96.00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

70.00

70.00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investiții in parcuri,zone verzi si agrement

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148.21

II

7.73

150.00

150.00

15

Amenajare Lacul lui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

II

166.18

8.75

8.75

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilorf 1+2+3+...)

I

103.66

2,108.81

0.00

2,108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

87.47

2,125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

103.66

1,983.81

1,983.81

II

87.47

2,000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

3

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

2.8

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

26,426.93

32,771.28

0.00

32,771.28

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,256.82

32,412.72

0.00

32,412.72

6,528.67

2,000.00

2,000.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

II

15,179.42

11,352.37

0.00

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

I

13,270.05

0.00

0.00

II

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

I

0.00

677.99

677.99

0.00

II

0.00

660.00

660.00

17.99

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

I

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)

I

5,867.05

890.49

890.49

II

1,557.54

5,200.00

5,200.00

5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

I

829.60

124.60

124.60

II

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii

I

263.74

33.89

33.89

II

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

I

0.00

768.74

768.74

0.00

II

0.00

748.00

748.00

20.74

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani (cofinantare)

I

1,720.33

0.00

0.00

II

0.00

1,720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

I

411.04

0.00

0.00

II

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

10,839.94

0.00

10,839.94

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,350.00

0.00

5,350.00

5,489.94

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,977.76

1,977.76

0.00

II

1,850.00

1,850.00

127.76

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților

I

5,456.62

5,456.62

0.00

II

1,500.00

1,500.00

3,956.62

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna

I

3,405.56

3,405.56

0.00

II

2,000.00

2,000.00

1,405.56

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

2,388.17

19,399.58

0.00

19,399.58

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,077.40

15,710.35

0.00

15,710.35

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziții terenuri

I

3,000.00

3,000.00

II

3,000.00

3,000.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,354.84

2,056.96

0.00

2,056.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

491.23

2,920.57

0.00

2,920.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Mobilier urban

I

57.91

942.09

942.09

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

I

499.80

0.00

0.00

II

491.23

8.57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

I

797.13

2.87

2.87

II

0.00

800.00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarcare electrice

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

887.97

12,884.36

0.00

12,884.36

0.00

0.00

0.00

0.00

II

505.35

8,266.98

0.00

8,266.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

I

128.00

0.00

0.00

ll

96.00

32.00

32.00

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

I

164.85

0.00

0.00

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul

I

360.00

360.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

blDIU

II

360.00

360.00

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

I

650.00

650.00

II

650.00

650.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr.1-3 (DALI+PT+DE)

I

350.00

350.00

II

350.00

350.00

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

I

119.00

131.00

131.00

II

0.00

250.00

250.00

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

I

1,800.00

1,800.00

II

1,800.00

1,800.00

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

I

141.72

141.72

II

141.72

141.72

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

I

17.26

0.00

0.00

II

0.00

17.26

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate (PT+DE)

I

80.00

80.00

II

80.00

80.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

I

80.00

80.00

II

80.00

80.00

19

Automatizare sistem încălzire sediul PMS (PT+masuri de eficientizare energetica)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

I

20.00

20.00

II

20.00

20.00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

260.00

260.00

II

260.00

260.00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna (DALI+PT+DE)

I

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70.21

70.21

24

Reabilitare Turnul Pielarilor (DALI+PT+DE)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALI+PT+DE)

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

I

15.65

247.60

247.60

II

13.25

250.00

250.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

32

Iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului.Bloc 2 str.Sureanu si Bloc 22

I

19.04

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

*<i>

Cheltuieli efectuate

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii

0) u. u

pana la 31.12.2019

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

ulteriori

str.V.Aaron (Al)

II

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public

1

17.85

0.00

0.00

Parcul Cetatii(AT)

ll

17.25

0.60

0.60

34

Realizare lucrări de construcții si instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

1

72.70

0.00

0.00

II

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr.15,Sibiu(AT)

1

84.67

0.00

0.00

ll

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica

1

28.68

0.00

0.00

nr.25(AT)

II

27.48

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii

1

86.87

0.02

0.02

Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

II

82.59

4.30

4.30

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări

1

48.79

0.02

0.02

de reparații 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

II

46.41

2.40

2.40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str.

1

14.40

0.00

0.00

Balea - Oberth (AT)

II

13.80

0.60

0.60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

l

200.00

200.00

II

200.00

200.00

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

1

94.00

94.00

II

94.00

94.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilorf 1+2+3+...)

1

145.36

1,358.26

0.00

1,358.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

80.82

1,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale fântâni

l

300.00

300.00

II

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

1

120.00

120.00

II

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate

1

142.80

142.80

din fonduri

II

142.80

142.80

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare

1

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

cadastrale pe raza ua i bibiu

II

160.00

160.00

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

I

139.04

291.78

291.78

II

80.82

350.00

350.00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

I

6.32

193.68

193.68

II

0.00

200.00

200.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

2.9

Cap. 74.02 total (A + B + C), din care:

I

8,465.97

549.08

0.00

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,349.97

2,665.08

0.00

2,665.08

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

8,308.72

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,199.80

2,498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

I

8,308.72

389.08

389.08

II

6,199.80

2,498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

I

131.18

0.00

0.00

II

125.18

6.00

6.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

I

26.07

0.00

0.00

II

24.99

1.08

1.08

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2.11

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

I

79,385.88

314,847.54

-70.44

314,777.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,838.66

123,444.72

-70.44

123,374.28

67,656.59

72,851.42

80,617.03

32,825.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

43,773.22

11,734.14

-70.44

11,663.70

0.00

0.00

0.00

0.00

II

13,888.61

33,021.84

-70.44

32,951.40

8,596.91

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

I

2,722.44

390.00

390.00

II

2,312.44

800.00

800.00

2

Modernizare strada Papiu llarian

1

580.26

295.51

295.51

0.00

II

1.69

800.00

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr. 1 -Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza;Str.Rusciorului bl.52-54)

1

5,965.01

0.00

0.00

II

5,815.01

150.00

150.00

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii,Ghiocelului)

1

0.00

4,970.87

4,970.87

0.00

II

0.00

4,900.00

4,900.00

70.87

5

Modernizare strada Depoului

1

0.00

776.74

776.74

II

0.00

776.74

776.74

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana

Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor)

1

0.00

2,000.74

2,000.74

0.00

II

0.00

1,825.00

1,825.00

175.74

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor, Mesteacănului, Maierilor)

1

0.00

4,104.46

4,104.46

0.00

II

0.00

4,000.00

4,000.00

104.46

8

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

1

154.87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

1

856.58

70.00

70.00

II

16.58

910.00

910.00

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor,

1

585.51

16.02

16.02

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

Lacului, primăverii, Kuimentuiui, uviaiu)

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

I

0.00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

I

1,359.79

14.08

14.08

II

153.87

1,220.00

1,220.00

13

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

I

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare strada Tractorului

I

4,917.23

416.69

416.69

II

4,733.92

600.00

600.00

15

Modernizare prelungire strada Turda

I

730.68

4.05

4.05

li

684.73

50.00

50.00

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie

I

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00

1,100.00

17

Modernizare strada Podului

I

15,345.66

-3,598.60

-70.44

-3,669.04

0.00

II

0.00

3,575.30

-70.44

3,504.86

8,171.76

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

I

5,339.77

475.89

475.89

II

15.66

5,800.00

5,800.00

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,174.99

495.01

495.01

II

0.00

3,670.00

3,670.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

174,237.13

0.00

174,237.13

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

37,780.00

0.00

37,780.00

32,189.68

40,001.42

47,186.03

17,080.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș

I

9,586.03

9,586.03

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

2,191.04

3,394.99

0.00

0.00

2

Reabilitare Podul Gării

I

930.00

930.00

0.00

II

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

I

8,430.99

8,430.99

0.00

II

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare prelungire strada Oasa (pana la

I

2,523.03

2,523.03

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

sir.u.uoga - senmoar- pe ua i m sibiu)

II

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

1

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229.05

0.00

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

1

36,328.33

36,328.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,000.00

14,000.00

5,000.00

11,328.33

5,000.00

1,000.00

7

Amenajare parcare Piața Cibin

1

87,956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

8,920.00

20,000.00

41,956.98

16,080.00

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

1

4,268.02

4,268.02

0.00

II

3,200.00

3,200.00

1,068.02

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor

1

11,706.60

11,706.60

0.00

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

35,612.66

128,876.27

0.00

128,876.27

0.00

0.00

0.00

0.00

II

2,950.05

52,642.88

0.00

52,642.88

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

1

160.00

160.00

II

160.00

160.00

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

1

4,127.90

4,127.90

II

4,127.90

4,127.90

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

1

420.00

420.00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporți metalici destinați parcărilor velo

1

50.00

50.00

II

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

1

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

1

600.00

600.00

II

600.00

600.00

7

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

1

1,550.00

1,550.00

II

1,550.00

1,550.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

8

Biciclete electrice

I

17.00

17.00

II

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

3,422.14

10,228.10

0.00

10,228.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,895.41

11,754.83

0.00

11,754.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

I

127.33

0.00

0.00

II

95.20

32.13

32.13

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa

Sapca)(DALI+PT+DE)

I

343.91

0.00

0.00

II

0.00

343.91

343.91

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

I

114.90

0.00

00

II

0.00

114.90

114.90

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

I

21.78

69.20

69.20

II

20.98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

I

70.00

70.00

II

70.00

70.00

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

1

300.00

300.00

li

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

1

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

150.00

150.00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

I

720.00

720.00

II

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom Ill(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

I

600.00

600.00

II

600.00

600.00

12

Amenajare parcare Piața Cibin (Concurs de solutii+actualizare SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DALI+PT+DE)

I

238.00

0.00

0.00

II

0.00

238.00

238.00

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza) (DALI+PT+DE)

I

142.80

357.20

357.20

II

0.00

500.00

500.00

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului

Resita(SF+PT+DE)

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

I

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

I

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

I

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

I

114.08

150.92

150.92

II

0.00

265.00

265.00

23

Traseu pietonal si pentru biciclist! de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

I

318.99

1,720.20

1,720.20

II

239.19

1,800.00

1,800.00

24

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim seif-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

I

146.37

153.63

153.63

II

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

27

Statii de incarcare electrice(PT+DE+alte studii)

I

170.00

170.00

II

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

I

225.00

225.00

II

225.00

225.00

30

Studiu de îmbunătățire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

I

113.05

386.95

386.95

II

0.00

500.00

500.00

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr. 1 -Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

I

34.53

0.00

0.00

II

32.13

2.40

2.40

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion

I

109.48

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

Agafuiceanu.urepaiaui.uriiuueiuiui^A i)

II

102.34

7.14

7.14

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului,Garoafei, Maierilor)(AT)

I

89.25

0.00

0.00

II

83.30

5.95

5.95

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

I

134.47

0.00

0.00

II

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

I

105.91

0.00

0.00

II

98.77

7.14

7.14

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16

Februarie)(AT)

1

132.09

0.00

0.00

II

123.76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

1

74.08

0.00

0.00

II

60.38

13.70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

1

49.09

0.00

0.00

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

1

96.69

0.00

0.00

II

78.84

17.85

17.85

41

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor (AT)

1

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13.10

13.10

42

Modernizare strada Depoului(AT)

1

17.43

0.00

0.00

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1

29.04

0.00

0.00

II

27.54

1.50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1

39.16

0.00

0.00

II

37.66

1.50

1.50

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

I

24.99

0.00

0.00

II

23.19

1.80

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

I

18.63

0.00

0.00

II

16.48

2.15

2.15

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

I

17.32

0.00

0.00

II

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

I

29.75

0.00

0.00

II

23.80

5.95

5.95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

14.28

3.57

3.57

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

I

14.28

0.00

0.00

II

10.71

3.57

3.57

51

Modernizare strada Macului(AT)

I

21.42

0.00

0.00

II

17.85

3.57

3.57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

I

47.60

0.00

0.00

II

47.00

0.60

0.60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

I

24.76

0.00

0.00

II

22.97

1.79

1.79

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

I

122.87

0.00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

I

34.99

0.00

0.00

II

33.20

1.79

1.79

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

I

141.61

0.00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00

0.00

II

121.09

23.80

23.80

58

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113.35

0.00

0.00

II

100.26

13.09

13.09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72.00

II

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

150.00

150.00

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici ( DALI+PT+DE+alte studii)

I

778.00

778.00

II

778.00

778.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

32,190.52

111,223.27

0.00

111,223.27

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,054.64

33,463.15

0.00

33,463.15

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

1

Consultanta pachete străzi

I

281.71

0.00

0.00

II

258.56

23.15

23.15

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

674.71

732.67

732.67

II

407.38

1,000.00

1,000.00

3

Consultanta pachete străzi BERD

I

588.24

508.27

508.27

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbana

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

I

89.85

0.15

0.15

II

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

49.39

0.61

0.61

II

0.00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor

I

3,486.62

525.21

525.21

II

11.83

4,000.00

4,000.00

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand

I

48,734.00

48,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691.00

5,745.00

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

I

27,020.00

6,430.36

6,430.36

0.00

0.00

II

80.36

11,500.00

11,500.00

11,870.00

10,000.00

11

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu

I

13,552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

I

38,740.00

38,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Titlul 58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-

I

129,937.30

128,570.55

60,371.72

203,717.07

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,017.75

111,702.09

3,521.96

115,690.11

177,870.17

36,076.34

0.00

0.00

4.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

I

1,318.27

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

1,318.27

4.2

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

57,974.92

11,584.26

0.00

11,584.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47,357.31

0.00

47,357.31

18,306.41

6.43

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

57,974.92

11,584.26

0.00

11,584.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47,357.31

0.00

47,357.31

18,306.41

6.43

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,982.82

0.00

0.00

II

773.79

7,209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,545.17

0.00

0.00

II

2,615.62

4,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,459.26

0.00

0.00

II

165.45

7,293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,284.72

0.00

0.00

II

142.08

7,142.64

7,142.64

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la școala Gimnaziala N.lorga Sibiu

I

8,097.61

3,514.24

3,514.24

0.00

II

53.55

7,990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

I

3,032.01

1,331.12

1,331.12

0.00

II

37.31

3,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala

I

12,510.75

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

i.L.uaragiaie

II

63.69

5,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala

Gimnaziala nr.1

I

4,062.58

0.00

0.00

0.00

II

37.54

3,702.61

3,702.61

322.43

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

I

0.00

6,738.90

6,738.90

0.00

0.00

II

0.00

811.34

811.34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Cap. 66.02 total (A + B + C), din care:

I

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

30.25

13,389.50

0.00

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

4,048.10

2,713.54

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

9,341.40

937.54

4.3

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

I

14,774.80

14,774.80

II

466.06

466.06

4,770.04

9,538.70

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

2,173.26

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

6,116.44

0.00

6,116.44

3,402.92

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

I

2,173.26

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

4,041.18

0.00

4,041.18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str. Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

II

3,130.00

3,130.00

2,326.63

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,987.47

1,987.47

0.00

II

911.18

911.18

1,076.29

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

I

51,400.02

109,542.19

60,371.72

169,913.91

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

43,520.57

3,521.96

47,042.53

147,739.72

26,531.21

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

21,423.92

16,171.76

3,912.13

20,083.89

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

17,338.96

1,476.17

18,815.13

12,840.37

9,852.31

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

I

21,423.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,243.35

1,243.35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

I

16,171.76

16,171.76

0.00

II

16,095.61

16,095.61

76.15

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,912.13

3,912.13

0.00

II

1,476.17

1,476.17

2,435.96

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

56,459.59

56,459.59

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

2,045.79

2,045.79

40,534.90

13,878.90

0.00

0.00

1.

Traseu pietonal si pentru biciclist! de-a lungul râului Cibin

I

56,459.59

56,459.59

0.00

0.00

II

2,045.79

2,045.79

40,534.90

13,878.90

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

29,976.10

93,370.43

0.00

93,370.43

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,181.61

0.00

26,181.61

94,364.45

2,800.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

29,976.10

93,370.43

0.00

93,370.43

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,181.61

0.00

26,181.61

94,364.45

2,800.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

I

29,976.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

18,046.70

18,046.70

9,128.93

2,800.00

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG si statii de incarcare

I

81,919.48

81,919.48

0.00

II

7,160.30

7,160.30

74,759.18

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

11,450.95

11,450.95

0.00

II

974.61

974.61

10,476.34

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări in continuare

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul

71

Active nefinanciare, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1

Cap. 84.06 total (A + B + C), din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

787.07

282.93

282.93

II

0.00

1,070.00

1,070.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

I

4,617.21

102.79

102.79

II

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret III (Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

I

2,977.45

36.27

36.27

II

0.00

3,013.72

3,013.72

4

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca (Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

I

0.00

4,934.44

4,934.44

II

0.00

4,934.44

4,934.44

5

Pachet străzi zona Turnisor IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

I

6,961.75

4.42

4.42

II

696.17

6,270.00

6,270.00

6

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

I

6,356.70

0.96

0.96

II

635.66

5,722.00

5,722.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianke-Marion Grecu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Dorin Ilie Nistor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA

Anexa nr..v2........

La HCL


obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

Aprilie 2020                                                                                                                                                                                                                   - lei-

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

700,114,674.78

700,114,674.78

230,623,850.00

0.00

0.00

0.00

230,623,850.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

335,854,566.00

335,854,566.00

90,365,640.00

0.00

0.00

0.00

90,365,640.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

281,277,128.78

281,277,128.78

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

82,982,980.00

82,982,980.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02 INVATAMANT TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 202

)

Roz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,938,563.00

288,938,563.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348,060.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67,274,650.00

67,274,650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

6,555,750.00

6,555,750.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,250,000.00

2,250,000.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

2,180,750.00

2,180,750.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 202I

)

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

58,893,702.78

58,893,702.78

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677.988.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din ana de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaronțzona Bloc 23(nr. 13) Semaforului Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani(cofinantare) HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

10,839,937.78

10,839,937.78

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757.78

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456,620.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasa] pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna HCL 473/2019

3,405,560.00

3,405,560.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

15,710,350.00

15,710,350.00

15,710,350.00

0.00

0.00

0.00

15,710,350.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,920,570.00

2,920,570.00

2,920,570.00

0.00

0.00

0.00

2,920,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

8,266,980.00

8,266,980.00

8,266,980.00

0.00

0.00

0.00

8,266,980.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800.00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2.498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

323,584,660.00

323,584,660.00

123,374,280.00

0.00

0.00

0.00

123,374,280.00

0.00

0.00

0.00

I

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Lucrări in continuare, total din care

96,704,683.00

96,704,683.00

32,951,400.00

0.00

0.00

0.00

32,951,400.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

HCL162/2012

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llanan HCL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcan in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr. 1 -Calea Dumbravimr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferd nand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3.Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii,Ghiocelului)

4,970,864.00

4,970,864.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Modernizare strada Depoului HCL184/2016

776,747.00

776,747.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maienlor) HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Pachet străzi zona Tiglari ll(Hameiului,Garoafei)(BERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioare or)(BERD-TVA)

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

01

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

01

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 202

)

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(BERD-TVA)

9,737,750.00

9,737,750.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-TVA)

8,292,230.00

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modernizare strada Tractorului HCL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcan Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760.00

16,171,760.00

3,504,860.00

0.00

0.00

0.00

3,504,860.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

5.800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.00

3,912,380.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097.00

174,237,097.00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586,030.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523.024.00

2,523,024.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie HCL 357/2018

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

36,328,324.00

36,328,324.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cib n

87,956,977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG HCL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300/2019

11,706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

52,642,880.00

52,642,880.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

7,324,900.00

7,324,900.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

11,754,830.00

11,754,830.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

33,463,150.00

33.463,150.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                                                                                      SECRETAR GENERAL

BIANKE-MARION GRECU                                                                                              DORIN ILIE NISTOR

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri europene nerambursabile

Anexa nr.....Z.......

La HCL nr..../®?...^/Sc?2^


Aprilie 2020                                                                                                                                                                                                                      . |ei -

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

335,438,077.81

335,438,077.81

115,690,110.00

0.00

0.00

0.00

115,690,110.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

120,026,916.24

120,026,916.24

72,295,800.00

0.00

0.00

0.00

72,295,800.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

78,678,480.00

78,678,480.00

6,553,030.00

0.00

0.00

0.00

6,553,030.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

136,732,681.57

136,732,681.57

36,841,280.00

0.00

0.00

0.00

36,841,280.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02.58 AUTORITATI EXECUTIVE TOTAL din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02.58 INVATAMANT TOTAL din care

69,559,163.49

69,559,163.49

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

69,559,163.49

69,559,163.49

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

HCL171/2017;HCL386/2017

7,982,816.31

7,982,816.31

7,209,030.00

0.00

0.00

0.00

7,209,030.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL174/2017;HCL385/2017

7,545,167.33

7,545,167.33

4,929,550.00

0.00

0.00

0.00

4,929,550.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 339/2017;HCL 59/2018

7,459,258.93

7,459,258.93

7,293,810.00

0.00

0.00

0.00

7,293,810.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 369/2017

7,284,710.92

7,284,710.92

7,142,640.00

0.00

0.00

0.00

7,142,640.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la Școala Gimnaziala N.lorga,Sibiu

HCL 382/2017 ; HCL 38/2018 HCL 318/2019

11,611,850.00

11,611,850.00

7,990,280.00

0.00

0.00

0.00

7.990,280.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36, Sibiu HCL 37 si HCL 363/2018

4,363,130.00

4,363,130.00

3,250,000.00

0.00

0.00

0.00

3,250,000.00

0.00

0.00

000

01

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala I.L. Caragiale HCL 432/2017;HCL 39/2018

12,510,750.00

12,510,750.00

5,028,050.00

0.00

0.00

0.00

5.028,050.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr.1 HCL 36/2018

4,062,580.00

4,062,580.00

3,702,610.00

0.00

0.00

0.00

3,702,610.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta HCL 442/2018

6,738,900.00

6,738,900.00

811,340.00

0.00

0.00

0.00

811,340.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 66.02.58 SANATATE

TOTAL din care

17,070,826.71

17,070,826.71

13,389,500.00

0.00

0.00

0.00

13,389,500.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

6,786,686.71

6,786,686.71

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente HCL 129/2018 si HCL389/2018

6,786,686.71

6,786,686.71

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

4,048,100.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu HCL 185/2019

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

9.341,400.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02.58 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi, total din care

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 70.02.58

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

9,617,356.04

9,617,356.04

6,116,440.00

0.00

0.00

0.00

6,116,440.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice HCL 448/2017

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

7,444,100.00

7,444,100.00

4,041,180.00

0.00

0.00

0.00

4,041,180.00

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,630.00

5,456,630.00

3,130,000.00

0.00

0.00

0.00

3,130,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,987,470.00

1,987,470.00

911,180.00

0.00

0.00

0.00

911,180.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02.58 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

221,313,920.00

221,313,920.00

47,042,530.00

0.00

0.00

0.00

47,042,530.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

41,507,810.00

41,507,810.00

18,815,130.00

0.00

0.00

0.00

18,815,130.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu HCL 296 si HCL 297/2019

21,423,920.00

21,423,920.00

1,243,350.00

0.00

0.00

0.00

1,243,350.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

16,171,760.00

16,171,760.00

16,095,610.00

0.00

0.00

0.00

16,095,610.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 395/2019

3,912,130.00

3,912,130.00

1,476,170.00

0.00

0.00

0.00

1,476,170.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

56,459,580.00

56,459,580.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

1

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin HCL 297/2019

56,459,580.00

56,459,580.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

01

c

Alte chelt de investiții, total din care

123,346,530.00

123,346,530.00

26,181,610.00

0.00

0.00

0.00

26,181,610.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

123,346,530.00

123,346,530.00

26,181,610.00

0.00

0.00

0.00

26,181,610.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava HCL 276/2018 si HCL 112/2019

29,976,100.00

29,976,100.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

18,046,700.00

0.00

0.00

0.00

02

2

Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu - 40 de autobuze CNG si statii de incarcare

81,919,480.00

81,919,480.00

7,160,300.00

0.00

0.00

0.00

7,160,300.00

0.00

0.00

0.00

02

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

11,450,950.00

11,450,950.00

974,610.00

0.00

0.00

0.00

974,610.00

0.00

0.00

0.00

02

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BIANKE-MARION GRECU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL DORIN ILIE NISTOR

Județul Sibiu

Anexa nr. *5 /la HCL ZS? /2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 68.02

ANUL 2020

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim

I

Plan inițial tnm II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

38.582,38

1.000,00

39 582,38

10 267,38

0,00

10 267,38

10 801,00

1 000,00

11 801,00

9.657,00

0,00

9.657,00

7.857,00

0,00

7.857,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE (01+79+851

37.422,38

1.000,00

38 422,38

10.267,38

0,00

10.267,38

10.441,00

1 000,00

11 441,00

9 457,00

0,00

9.457,00

7.257,00

0,00

7 257,00

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50

+51+55+57+59)

01

37.422,38

1 000,00

38 422,38

10.267,38

0,00

10.267,38

10 441,00

1.000,00

11.441,00

9 457,00

0,00

9 457,00

7 257,00

0,00

7.257,00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10.01+10.02+10.03)

10

18.059,00

0,00

18.059,00

5.031,00

0,00

5.031,00

5.164,00

0,00

5.164,00

4.275,00

0,00

4.275,00

3.589,00

0,00

3.589,00

4

Cheltuieli salanale in banifcod 10 01 01 la

1001

17 129,00

0,00

17.129,00

4 899,00

0,00

4 899,00

4 552,00

0,00

4 552,00

4.169,00

0,00

4 169,00

3 509,00

0,00

3.509,00

5

Salarii de baza

100101

14 626,00

0,00

14.626,00

4 230,00

0,00

4.230,00

3 920,00

0,00

3.920,00

3.520,00

0,00

3.520,00

2.956,00

0,00

2 956,00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

1 100,00

0,00

1.100,00

266,00

0,00

266,00

266,00

0,00

266,00

296,00

0,00

296,00

272,00

0,00

272,00

10

Alte sporuri

100106

62,00

0,00

62,00

21,00

0,00

21,00

20,00

0,00

20,00

15,00

0,00

15,00

6,00

0,00

6,00

16

Indemnizat i plătite unor persoane d.n afara umtatn

100112

5,00

0,00

5,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

17

Indemnizații de delegare

100113

3,00

0,00

3,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

21

Indemnizat i de hrana

100117

1.333,00

0,00

1 333,00

380,00

0,00

380,00

345,00

0,00

345,00

335,00

0,00

335,00

273,00

0,00

273,00

23

Cheltuieli salanale in naturafcod 10 02 01 la m 0? am____________

1002

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Vouchere vacanta

100206

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

506,00

0,00

506,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Contnbutufcod 10 03 01 la 10 03 06)

1003

424,00

0,00

424,00

132,00

0,00

132,00

106,00

0,00

106,00

106,00

0,00

106,00

80,00

0,00

80,00

32

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Contribuții de asigurau de somai

100302

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Contnbutu de asigurări pentru accidente oe munca si boli profesionale

100304

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Contnbutu pt concedii si indemnizații

100306

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim

I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim

II

Plan inițial trim III

influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim

I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim

II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim

IV

38

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

404,00

0,00

404,00

112,00

0,00

112,00

106,00

0,00

106,00

106,00

0,00

106,00

80,00

0,00

80,00

39

TITLUL II BUNURI SI SERVIC!l(cod 20.01 la

20

2.395,38

1.000,00

3.395,38

804,38

0,00

804,38

847,00

1.000,00

1.847,00

467,00

0,00

467,00

277,00

0,00

277,00

40

Bunuri si serviciifcod

20 01 01 la 20 01 30)

2001

374,00

305,00

679,00

155,00

0,00

155,00

116,00

305,00

421,00

54,00

0,00

54,00

49,00

0,00

49,00

41

Furnituri de birou

200101

24,00

0,00

24,00

7,50

0,00

7,50

6,50

0,00

6,50

5,50

0,00

5,50

4,50

0,00

4,50

42

Materiale pentru curățenie

200102

33,00

5,00

38,00

10,00

0,00

10,00

8,00

5,00

13,00

8,00

0,00

8,00

7,00

0,00

7,00

43

+ncalzit, Iluminat si torta motnca

200103

174,00

0,00

174,00

75,00

0,00

75,00

65,00

0,00

65,00

16,00

0,00

16,00

18,00

0,00

18,00

44

Apa, canal si salubritate

200104

40,00

0,00

40,00

15,00

0,00

15,00

12,00

0,00

12,00

10,00

0,00

10,00

3,00

0,00

3,00

45

Carburanți si lubrefianti

200105

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

46

Piese de schimb

200106

3,00

0,00

3,00

1,50

0,00

1,50

1,00

0,00

1,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

48

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

26,00

0,00

26,00

9,00

0,00

9,00

6,50

0,00

6,50

6,00

0,00

6,00

4,50

0,00

4,50

50

Alte bunun si servicii pentru Întreținere si funcționare

200130

65,00

300,00

365,00

37,00

0,00

37,00

14,00

300,00

314,00

8,00

0,00

8,00

6,00

0,00

6,00

51

Reparații curente

2002

202,38

0,00

202,38

15,38

0,00

15,38

182,00

0,00

182,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

52

Hrana(cod

20 03 01+20 03 02)

2003

1.431,00

693,00

2.124,00

512.00

0,00

512,00

423,00

693,00

1.116,00

322,00

0,00

322,00

174,00

0,00

174,00

53

Hrana pentru oameni

200301

1 431,00

693,00

2.124,00

512,00

0,00

512,00

423,00

693,00

1.116,00

322,00

0,00

322,00

174,00

0,00

174,00

55

Medicamente si materiale sanitare(cod 20 04 01 la

2004

11,00

0,00

11,00

2,00

0,00

2,00

5,00

0,00

5,00

1,00

0,00

1,00

3,00

0,00

3,00

56

Medicamente

200401

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

57

Materiale sanitare

200402

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

59

Dezinfectant!

200404

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

1,00

0,00

1,00

2,00

0,00

2,00

60

Bunuri de natura obiectelor de inventartcod 20 05 01 la

2005

111,00

0,00

111,00

23,00

0,00

23,00

55,00

0,00

55,00

28,00

0,00

28,00

5,00

0,00

5,00

61

Uniforme si echipament

200501

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

62

Lenjerie si accesorii de pat

200503

32,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

63

Alte obiecte de inventar

200530

78,00

0,00

78,00

23,00

0,00

23,00

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

5,00

0,00

5,00

64

Deplasări, detasan, transferau

2006

8.00

0,00

8,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

65

Deplasau interne, detasan. transferau

200601

8 00

0,00

8,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

69

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

71

Pregătire profesionala

2013

6 00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

72

Protecția muncii

2014

18,00

0,00

18,00

5,00

0,00

5,00

6,00

0,00

6,00

5,00

0,00

5,00

2,00

0,00

2,00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial tnm I

Influente

Plan rectificat trim

I

Plan inițial tnm II

Influente

Plan rectificat tnm II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial tnm IV

Influente

Plan rectificat trim IV

87

Alte cheltuieli(cod 20 30 01 la 20 30 30)

2030

231,00

2,00

233,00

90,00

0,00

90,00

55,00

2,00

57,00

49,00

0,00

49,00

37,00

0,00

37,00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim l

Influente

Plan rectificat trim

I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim

II

Plan inițial tnm III

Influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial tnm IV

Influente

Plan rectificat trim

IV

88

Reclama si publicitate

203001

5,00

0,00

5,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

90

Pnme de asigurare non-viata

203003

7,00

0,00

7,00

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Chim

203004

144,00

0,00

144,00

52,00

0,00

52,00

32,00

0,00

32,00

32,00

0,00

32,00

28,00

0,00

28,00

92

Prestau servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

50,00

0,00

50,00

20,00

0,00

20,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00

5,00

0,00

5,00

96

Alte ctieltu eli cu bunuri si servicii

203030

25,00

2,00

27,00

9,00

0,00

9,00

7,00

2,00

9,00

6,00

0,00

6,00

3,00

0,00

3,00

168

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

16.445,00

0,00

16.445,00

4.292,00

0,00

4.292,00

4.290,00

0,00

4.290,00

4.585,00

0,00

4.585,00

3.278,00

0,00

3.278,00

169

Asigurări sociale

5701

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170

Ajutoare sociale

5702

16 445,00

0,00

16 445,00

4.292,00

0,00

4 292,00

4 290,00

0,00

4 290,00

4 585,00

0,00

4.585,00

3.278,00

c CC

3 278,00

171

Ajutoare sociale in numerar

570201

15.392,00

0,00

15 392,00

4.022,00

0,00

4 022,00

4 020,00

0,00

4 020,00

4 315,00

0,00

4.315,00

3 035,00

0,00

3 035,00

172

Ajutoare sociale in natura

570202

1.053,00

0,00

1 053,00

270,00

0,00

270,00

270,00

0,00

270,00

270,00

0,00

270,00

243,00

0,00

243,00

173

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

523,00

0,00

523,00

140,00

0,00

140,00

140,00

0,00

140,00

130,00

0,00

130,00

113,00

0,00

113,00

176

Asociații st fundații

5911

292,00

0,00

292,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

70,00

0,00

70,00

62,00

0,00

62,00

180

Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate

5940

231,00

0,00

231,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

51,00

0,00

51,00

181

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.160,00

0,00

1.160,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

182

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.160,00

0,00

1 160,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

183

Active fixe

7101

1.160,00

0,00

1 160,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

184

Construcții

710101

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

185

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

105,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187

Alte active fixe (tunclusiv reparații capitale)

710130

94,00

0,00

94,00

0,00

0,00

0,00

94,00

0,00

94,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin IIie Nistor //

Județul Sibiu

Anexa nr. y? /la HCL         /2020

i                    ------—-------


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 68.04.0C

ANUL 2020

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat tnm II

Plan inițial tnm III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL

CHELTUIELI

3 251,38

54,00

3.305,38

840,38

0,00

840,38

892,00

54,00

946,00

834,00

0,00

834,00

685,00

0,00

685,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONAR E (01+79+85)

3 251,38

54,00

3.305,38

840,38

0,00

840,38

892,00

54,00

946,00

834,00

0,00

834,00

685,00

0,00

685,00

2

CHELTUIELI CURENTE(10+ 20+30+40+50+ ,51+55+57+591

01

3.251,38

54,00

3.305,38

840,38

0,00

840,38

892,00

54,00

946,00

834,00

0,00

834,00

685,00

0,00

685,00

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(C OD 10.01+10.02+1 nnm

10

2.295,00

0,00

2.295,00

563,00

0,00

563,00

592,00

0,00

592,00

597,00

0,00

597,00

543,00

0,00

543,00

4

Cheltuieli salariate in banițcod 10 01.01 la 10.01.30)

1001

2.203,00

0,00

2.203,00

551,00

0,00

551,00

535,00

0,00

535,00

585,00

0,00

585,00

532,00

0,00

532,00

5

Salarii de baza

100101

1.756,00

0,00

1.756,00

460,00

0,00

460,00

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

450,00

396,00

0,00

396,00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

310,00

0,00

310,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

100,00

0,00

100,00

110,00

0,00

110,00

10

Alte sporuri

100106

19,00

0,00

19,00

6,00

0,00

6,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

3,00

0,00

3,00

21

Indemnizații de hrana

100117

118,00

0,00

118,00

35,00

0,00

35,00

30,00

0,00

30,00

30,00

0,00

30,00

23,00

0,00

23,00

23

Cheltuieli salariale in natura(cod 10 02.01 la 10.02.30)

1002

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Vouchere vacanta

100206

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Ccntributiițcod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

47,00

0,00

47,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

11,00

0,00

11,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

3lan rectificat trim IV

38

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

47,00

0,00

47,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

11,00

0,00

11.00

39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.031

20

956,38

54,00

1.010,38

277,38

0,00

277,38

300,00

54,00

354,00

237,00

0,00

237,00

142,00

0,00

142,00

40

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01.301

2001

168,00

2,00

170,00

60,00

0,00

60,00

57,00

2,00

59,00

27,00

0,00

27,00

24,00

0,00

24,00

41

Furnituri de birou

200101

2,00

0,00

2,00

0,50

0 00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

42

Materiale pentru curățenie

200102

20,00

2,00

22,00

5,00

0,00

5,00

5,00

2,00

7,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

43

+ncalzit, Iluminat si forța motrice

200103

103,00

0,00

103,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

10,00

0,00

10,00

13,00

0,00

13,00

44

Apa, canal si salubritate

200104

27,00

0,00

27,00

10,00

0,00

10,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

1,00

0,00

1,00

45

Carburanți si lubrefianti

200105

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

46

Piese de schimb

200106

1,00

0,00

1,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0/50i

0,00

0,00

0,00

48

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

4,00

0,00

4,00

1,00

0,00

1,00

1,50

0,00

1,50

1,00

0,00

1,00

0,50

0,00

0,50

50

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

8,00

0,00

8,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

51

Reparații curente

2002

17,38

0,00

17,38

12,38

0,00

12,38

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

52

Hranafcod 20.03.01+20.0 3.02)

2003

545,00

50,00

595,00

160,00

0,00

160,00

150,00

50,00

200,00

150,00

0,00

150,00

85,00

0,00

85,00

53

Hrana pentru oameni

200301

545,00

50,00

595,00

160,00

0,00

160,00

150,00

50,00

200,00

150,00

0,00

150,00

85,00

0,00

85,00

55

Medicamente si materiale sanitarefcod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

8,00

0,00

8,00

2,00

0,00

2.00

3,00

0,00

3,00

1,00

0,00

1,00

2,00

0,00

2,00

56

Medicamente

200401

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57

Materiale sanitare

200402

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

59

Dezinfectant!

200404

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat tnm II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial tnm IV

Influente

Plan rectificat trim IV

60

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

76,00

0,00

76,00

5,00

0,00

5,00

50,00

0,00

50,00

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

61

Uniforme si

200501

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

62

Lenjerie si

200503

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

Alte obiecte de inventar

200530

45,00

0,00

45,00

5,00

0,00

5,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

72

Protecția muncii

2014

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

Alte cheltuielifcod 20.30.01 la 20.30.30)

2030

141,00

2,00

143,00

38,00

0,00

38,00

37,00

2,00

39,00

36,00

0,00

36,00

30,00

0,00

30,00

90

Prime de asigurare non-viata

203003

1,00

0,00

1,00

1.00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Chirii

203004

124,00

0,00

124,00

32,00

0,00

32,00

32,00

0,00

32,00

32,00

0,00

32,00

28,00

0,00

28,00

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16,00

2,00

18,00

5,00

0,00

5,00

5,00

2,00

7,00

4,00

0,00

4,00

2,00

0,00

2,00

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU


Anexa nr. /la HCL /$O /2020


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 68.15.02

ANUL 2020

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial tnm IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

1.924,00

393,00

2.317,00

599,00

0,00

599,00

684,00

393,00

1.077,00

381,00

0,00

381,00

260,00

0,00

260,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONAR E (01+79+85)

1 924,00

393,00

2.317,00

599,00

0,00

599,00

684,00

393,00

1 077,00

381,00

0,00

381,00

260,00

0,00

260,00

2

CHELTUIELI CURENTE(10+ 20+30+40+50+ 51+55+57+59)

01

1.924,00

393,00

2.317,00

599,00

0,00

599,00

684,00

393,00

1.077,00

381,00

0,00

381,00

260,00

0,00

260.00

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(C OD

10.01 + 10 02+1 nn.n

10

790,00

0,00

790,00

205,00

0,00

205,00

223,00

0,00

223,00

199,00

0,00

199,00

163,00

0,00

163,00

4

Cheltuieli salariate in banițcod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

753,00

0,00

753,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

195,00

0,00

195,00

158,00

0,00

158,00

5

Salarii de baza

100101

647,00

0,00

647,00

170,00

0,00

170,00

170,00

0,00

170,00

170,00

0,00

170,00

137,00

0,00

137,00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

56,00

0,00

56,00

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

15,00

11,00

0,00

11,00

21

Indemnizații de hrana

100117

50,00

0,00

50,00

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

23

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10 02 30)

1002

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Vouchere vacanta

100206

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Contributii(cod 10 03 01 la 10.03.06)

1003

18,00

0,00

18,00

5,00

0,00

5,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

5,00

0,00

5,00

38

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

18,00

0,00

18,00

5,00

0,00

5,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

5,00

0,00

5,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat tnm I

Plan inițial tnm II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat tnm III

Plan inițial tnm IV

Influente

Plan rectificat trim IV

39

TITLUL II BUNURI SI SERVICIIfcod 20.01 la 20.03)

20

1.134,00

393,00

1.527,00

394,00

0,00

394,00

461,00

393,00

854,00

182,00

0,00

182,00

97,00

0,00

97,00

40

Bunuri si servicii(cod 20 01.01 la 2ILQL3Q)_____

2001

62,00

0,00

62,00

28,00

0,00

28,00

18,00

0,00

18,00

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

41

Furnituri de birou

200101

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Materiale pentru curățenie

200102

10,00

0,00

10,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

43

+ncalzit, Iluminat si forța metrica________

200103

30,00

0,00

30,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

44

Apa, canal si salubritate

200104

7,00

0,00

7,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

45

Carburanți si lubrefianti

200105

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

46

Piese de schimb

200106

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

7,00

0,00

7,00

4,00

0,00

4,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

51

Reparații curente

2002

175,00

0,00

175,00

3,00

0,00

3,00

170,00

0,00

170,00

1,00

0,00

1,00

1.00

0,00

1,00

52

Hrana(cod 20.03 01+20.0 3 02)

2003

876,00

393,00

1 269,00

350,00

0,00

350,00

270,00

393,00

663,00

170,00

0,00

170,00

86,00

0,00

86,00

53

Hrana pentru oameni

200301

876,00

393,00

1.269,00

350,00

0,00

350,00

270,00

393,00

663,00

170,00

0,00

170,00

86,00

0,00

86,00

55

Medicamente si materiale sanitare(cod 20 04.01 la 20.04.04)

2004

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

59

Dezinfectanti

200404

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

60

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20.05 01 la 20 05 301

2005

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

Alte obiecte de inventar

200530

8,00

0,00

8,00

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72

Protecția muncii

2014

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

87

Alte cheltuielifcod 20.30.01 la 2L32JQ)____

2030

9,00

0,00

9,00

5,00

0,00

5,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat tnm I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial tnm III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

90

Prime de asigurare non-viata

203003

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii___________

203030

7,00

0,00

7,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

204

TITLU XIV REZERVE. EXCEDENT/D EFIC1T

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Excedent

91.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează

jfr General IIie Nistor

Județul Sibiu

Anexa nr. 8 Zla HCL__/^__/2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP. 68.50.50

ANUL 2020

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim

II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim

II!

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

8.611,00

553,00

9.164,00

1.950,00

0,00

1.950,00

2.351,00

553,00

2.904,00

2.201,00

0,00

2.201,00

2 109,00

0,00

2 109,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE (01+79+85)

7 451,00

553,00

8.004,00

1.950,00

0,00

1 950,00

1.991,00

553,00

2.544,00

2.001,00

0,00

2.001,00

1.509,00

0,00

1.509,00

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+

40+50+51+55+57+59)

01

7.451,00

553,00

8 004,00

1 950,00

0,00

1 950,00

1.991,00

553,00

2 544,00

2.001,00

0,00

2.001,00

1.509,00

0,00

1.509,00

3

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONALfCOD 10.01+10 02+10.03)

10

5.960,00

0,00

5 960,00

1 657,00

0,00

1 657,00

1.745,00

0,00

1.745,00

1.508,00

0,00

1.508,00

1 050,00

0,00

1.050,00

4

Cheltuieli sa'ariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

5.684,00

0,00

5.684,00

1.597,00

0,00

1 597,00

1.596,00

0,00

1.596,00

1 468,00

0,00

1.468,00

1 023,00

0,00

1.023,00

5

Salarii de baza

100101

4.616,00

0,00

4.616,00

1 300,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

1.300,00

1.200,00

0,00

1.200,00

816,00

0,00

816,00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

730,00

0,00

730,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

180,00

0,00

180,00

150,00

0,00

150,00

10

Alte sporuri

100106

43,00

0,00

43,00

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00

3,00

0,00

3,00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

5,00

0,00

5,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

17

indemnizații de delegare

100113

3,00

0,00

3,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

21

Indemnizații de hrana

100117

287,00

0,00

287,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

75,00

0,00

75,00

52,00

0,00

52,00

23

Cheltuieli salariate in naturațcod 10.02 01 la 10.02.30)

1002

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Vouchere vacanta

100206

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

109,00

0,00

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Contributiițcod 10.03.01 la 10.03 06)

1003

167,00

0,00

167,00

60,00

0.00

60,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

27,00

0,00

27,00

32

Contribuții de asigurări sociale de stal

100301

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Contribuții de asigurări de somai

100302

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

100304

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor saiariale

100307

147,00

0,00

147,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

27,00

0,00

27,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

39

TITLUL II BUNURI SI SERVICIIfcod 20.01 la 22*23)_________________

20

305,00

553,00

858,00

133,00

0,00

133,00

86,00

553,00

639,00

48,00

0,00

48,00

38,00

0,00

38,00

40

Bunuri si servicii(cod

20 01.01 la 20.01.30)

2001

144,00

303,00

447,00

67,00

0,00

67,00

41,00

303,00

344,00

19,00

0,00

19,00

17,00

0,00

17,00

41

Furnituri de birou

200101

20,00

0,00

20,00

6,00

0,00

6,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

4,00

0,00

4,00

42

Materiale pentru curățenie

200102

3,00

3,00

6,00

2,00

0,00

2,00

0,00

3,00

3,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

43

+ncalzit, Iluminat si forța motrica

200103

41,00

0,00

41,00

20,00

0,00

20,00

15,00

0,00

15,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

44

Apa, canal si salubritate

200104

6,00

0,00

6,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

45

Carburanți si lubrefianti

200105

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Piese de schimb

200106

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

20,00

0,00

20,00

7,00

0,00

7,00

5,00

0,00

5,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

50

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si funcționare

200130

50,00

300,00

350,00

30,00

0,00

30,00

10,00

300,00

310,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

51

Reparații curente

2002

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Hrana(cod

20.03.01+20 03.02)

2003

10,00

250,00

260,00

2,00

0,00

2,00

3,00

250,00

253,00

2,00

0,00

2,00

3,00

0,00

3,00

53

Hrana pentru oameni

200301

10,00

250,00

260,00

2,00

0,00

2,00

3,00

250,00

253,00

2,00

0,00

2,00

3,00

0,00

3,00

55

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

2004

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Dezinfectant!

200404

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05.01 la 20.05.30)

2005

27,00

0,00

27,00

10,00

0,00

10,00

5,00

0,00

5,00

7,00

0,00

7,00

5,00

0,00

5,00

61

Uniforme si echipament

200501

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62

Lenjerie si accesorii de pat

200503

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

63

Alte obiecte de inventar

200530

25.00

0,00

25,00

10,00

0,00

10,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

64

Deplasări, detasari, transferări

2006

8 00

0,00

8,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

65

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

8,00

0,00

8,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

69

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

71

Pregătire profesionala

2013

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

72

Protecția muncii

2014

15,00

0,00

15,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

87

Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la 20.30.30)

2030

81,00

0,00

81,00

47,00

0,00

47,00

16,00

0,00

16,00

12,00

0,00

12,00

6,00

0,00

6,00

88

Reclama si publicitate

203001

5,00

0,00

5,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim

III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

90

"rime de asigurare non-viata

203003

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Chirii

203004

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor_______________

203006

50,00

0,00

50,00

20,00

0,00

20,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00

5,00

0,00

5,00

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

168

TITLUL VIII

ASISTENTA SOCIALA

57

663,00

0,00

663,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

315,00

0,00

315,00

308,00

0,00

308,00

170

Ajutoare sociale

5702

663,00

0,00

663,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

315,00

0,00

315,00

308,00

0,00

308,00

171

Ajutoare sociale in numerar

570201

663,00

0,00

663,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

315,00

0,00

315,00

308,00

0,00

308,00

173

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

523,00

0,00

523,00

140,00

0,00

140,00

140,00

0,00

140,00

130,00

0,00

130,00

113,00

0,00

113,00

176

Asociații si fundații

5911

292,00

0,00

292,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

70,00

0,00

70,00

62,00

0,00

62,00

180

Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrate

5940

231,00

0,00

231,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

51,00

0,00

51,00

181

CHELTUIELI DE

CAPITAL (cod 71+72)

70

1.160,00

0,00

1.160,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

182

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.160,00

0,00

1.160,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

183

Active fixe

7101

1.160,00

0,00

1.160,00

0,00

0,00

0,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

184

Construcții

710101

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

600,00

0,00

600,00

185

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

105,00

0,00

105.00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i____________________________________________________________

187

Alte active fixe (iunclusiv reparații c^Pitate)_________________

710130

94,00

0,00

94,00

0,00

0,00

0,00

94,00

0,00

94,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează

Secretar General

Dorin Iile Nistor

Președinte de ședință Bianke-Marion GrecuContrasemnează


Secretar General Dorin llie Nistor