Hotărârea nr. 15/2020

HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent locuințelor A.N.L. situate în Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A, bl. 18, valabil pentru anul 2020

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 15

privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent locuințelor A.N.L. situate în Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr.1 A, bl.

18, valabil pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.2289/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.5035/22.01.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent locuințelor A.N.L. situate în Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr.1A, bl. 18, valabil pentru anul 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. “c“ și d), alin.7 lit.q), art.136 alin.1 și alin.8, art. 139 alin.3 lit. “g”, art. 196 alin.1 lit.a) și art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare de 142,75 euro/mp + TVA, echivalent în lei la cursul stabilit de BNR la data vânzării și însușirea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu, valabil pentru anul 2020, pentru imobilul - teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Cartier Ștrand II, str. Prof. Aurel Decei, nr.1 A, bloc 18, identificat în CF nr. 108117 Sibiu, nr. cadastral /nr. top. 108117, în suprafață de 759 mp, preț stabilit în baza raportului de evaluare nr.87/22.12.2019 întocmit de către S.C. CMB SMART EVAL S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 100293/23.12.2019.

Art.2 Se mandatează S.C. URBANA S.A pentru vânzarea cotelor - părți de teren aferente locuințelor de tip A.N.L. dobândite în baza Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acestei legi, conform legislației în vigoare, situate în Sibiu, Cartier Ștrand II, str. Prof. Aurel Decei, nr.1 A, bloc 18 în favoarea proprietarilor acestor locuințe.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu precum și reprezentanții S.C. URBANA S.A vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință


Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor