Hotărârea nr. 149/2020

HOTĂRÂREA NR. 149 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 149

privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 27460/15.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 28092/22.04.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020, cu privire la desfășurarea evenimentelor aferente Agendei Sportive și respectiv Agendei Comunității și Tineret, sesiunea I 2020,

Având în vedere:

  • -  instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României în contextul evoluției situației epidemiologice COVID - 19, a restricțiilor de circulație, respectiv măsurile de distanțare socială impuse prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020 și deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, măsuri care pot fi prelungite;

  • -  HCL nr. 125/2020 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 1/2020;

  • -  HCL nr. 126/2020 aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității si de Tineret, sesiunea 1/2020;

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret

în conformitate cu prevederile art.66 alin.1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.7 lit.e) și f), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suspendarea punerii în executare a Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 1/2020, pe perioada stării de urgență și implicit a semnării contractelor de finanțare.

Art.2. Se aprobă suspendarea punerii în executare a Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 126/2020 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității si de Tineret, sesiunea 1/2020, pe perioada stării de urgență și implicit a semnării contractelor de finanțare.

Art.3. (1) După încetarea stării de urgență, beneficiarul finanțării nerambursabile care dorește implementarea proiectului aprobat prin H.CL. nr. 125/2020 și nr. 126/2020, va depune proiectul, inclusiv bugetul, refăcut și adaptat în conformitate cu evoluția pandemiei Covid-19 și a actelor normative în vigoare.

(2) Proiectele a căror perioadă de desfășurare a fost martie - mai 2020 nu mai pot fi reprogramate și realizate cu finanțare nerambursabilă de la municipiul Sibiu, în anul 2020.

Art.4. Comisiile de evaluare și selecție a proiectelor, aferente celor 2 Agende ale Municipiului Sibiu se vor întruni cel puțin o dată pe lună pentru reanalizarea propunerilor de proiect adaptate.

Art.5. Proiectele avizate de comisia de evaluare și selecție conform art. 3 și 4 vor fi supuse aprobării consiliului local.

Art.6. Serviciul Cultură, sport și turism va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință

Bianke-Marion Grecu
Contrasemnează  Secretar General  Dorin llie Nistor