Hotărârea nr. 148/2020

HOTĂRÂREA NR. 148 pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 148

pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 27975/21.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 28260/23.04.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere următoarele:

  • - în luna iulie 2019 s-a aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 53 „Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților" - Programul Termoficare derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

  • - în luna decembrie 2019 prin Ordinul nr. 3194/1084/3734/09.12.2019 al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, al Ministrului Mediului, apelor și pădurilor și al Ministrului finanțelor publice a fost aprobat Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare;

  • - Municipiul Sibiu a aplicat în cadrul Programului Termoficare pentru finanțarea proiectului „Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)”;

  • - Prin HCL 78/2020 a fost modificat HCL 319/2019 ca urmare a adresei nr. 3786/03.02.2020 primită de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin care s-a solicitat actualizarea perioadei de finanțare la 2020-2021;

  • - Adresa nr. 49346/08.04.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin care se solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.319/2019 în sensul exprimării contribuțiilor de la bugetul de stat și bugetul local în „lei", în loc de „mii lei”, așa cum erau prevăzute în hotărârea consiliului local;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.n), art. 136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii nr.319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare, astfel:

„Art. 2. Se aprobă graficul de eșalonare a investiției și finanțarea defalcată a investiției după cum urmează:

Buget local

Buget de stat

Total proiect

Anul 2020:

293.109.82 lei

1.381.922,10 lei

1.675.031.92 lei

Anul 2021:

15.426.83 lei

72.732,74 lei

88.159.57 lei

Total proiect:

308.536.65 lei

1.454.654,84 lei

1.763.191.49 lei

Art.il La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 78/2020 având același obiect de reglementare.

Art.lll Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu

Contrasemnează Secretar General Dorin llîe Nistor