Hotărârea nr. 147/2020

HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 147

privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 27459/2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.27693/16.04.2020 prin care Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Având în vedere:

-Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

-Deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

-Măsurile stabilite prin Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri,

-solicitările unor chiriași din municipiul Sibiu cu care au fost încheiate unele contracte care au ca obiect închirierea spațiilor de producție pentru construirea monumentelor funerare din incinta Cimitirului Municipal, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori, aceste contracte nu cuprind clauze referitoare la cazurile de forță majoră și caz fortuit,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.6 lit. aj și lit. b), alin.7 lit.h), art.136 alin.1 și alin. 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art. 243 aîin.1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modelul de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.


/la HCL


JZ2020


ACT ADIȚIONAL

la Contractul de închiriere nr.

Părțile contractante

  • 1.     Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 155, județul Sibiu, cod fiscal 15235102, telefon 0269 252 208, e-mail: cimirir@sibiu.ro, reprezentat prin Director - Goța Adina și Contabil-Șef - Csiki Bianca, în calitate de Locator

Și

  • 2.      Subscrisa__, cu sediul în ___.

identificat prin CUI , număr înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului

nr. telefon____________________, adresă de poștă electronică (e-mail)

, reprezentată prin _____________________________________________, în calitate de

, identificat cu C.I. / B.I. seria_____, nr.___________, eliberată la data de____________

de către, în calitate de Locatar

Au încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. .

Art. 1. Se completează contractul de închiriere cu următoarea clauză contractuală:

Forța majoră

  • (1) Forța majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, nu se datorează greșelii sau culpei acestora și nu putea fi prevăzută la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.

  • (2) Sunt considerate evenimente de forță majoră: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, epidemii, pandemii, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci exemplificativă.

  • (3) Forța majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • (5) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • (6) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea prezentului contract, fără a fi necesară intervenția instanței judecătorești.

Art. 2. Toate celelalte clauze din contractul de închiriere nr.____________________rămân neschimbate,

păstrându-și aceeași forță juridică.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, în data de, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contractul de închiriere nr. pe care îl modifică și completează corespunzător.

Acest act adițional va intra în vigoare începând cu data de.

Locator,                                                             Locatar,

Președinte de ședință

Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor