Hotărârea nr. 146/2020

HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea Programului minimal pentru anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID Vil.A.5


HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea Programului minimal pentru anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.27377/15.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.28282/23.04.2020 întocmit de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu prin care se propune aprobarea programului minimal anual,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.24 alin. 1 si alin.2A1 lit.b) din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările si completările ulterioare, Anexa 5, Cap.VI, art.8 alin.2 din Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate precum si a modelului - cadru al contractului de management,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d), alin.7 lit. d), art.136 alin. 1 și alin.8. art.196 alin. 1 lit. a) și art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă programul minimal aferent anului 2020 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoarea totală a proiectelor cuprinse în programul minimal încadrându-se în bugetul aprobat prin HCL nr. 50/2020.

Art.2. Programul minimal anual prevăzut în anexa la prezenta hotărâre va fi cuprins în contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și managerul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, prin încheierea unui act adițional care se va întocmi prin grija Serviciului managementul și integritatea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 4___/la HCL l'lfi /2020


Program Minimal pentru anul 2020

ANUL 2020

Spectacole de balet din ' repertoriu! Teatrului de Balet Sibiu — program de reluări. Gale de Balet. Turnee de Balet și participări la evenimente / proiecte / programe internaționale

Programul cuprinde spectacolele reluate în programul de stagiune al fiecărui an, gale de balet și turnee în țară sau străinătate

  • - Lacul lebedelor - 1

reprezentație

17.000 lei

o 28 ianuarie 2020

  • - Barococo Party - 2 reprezentații

50.000 lei

o 1 spectacol susținut în data de 07 februarie 2020

« 1 spectacol la mijlocul lunii octombrie 2020

13

  • - Amurg. în numele bucuriei

  • - 2 reprezentații

23.000 lei

o 1 spectacol susținut în data de 28 februarie 2020

o 1 spectacol sfârșitul lunii octombrie 2020

  • - La fille mal gardee - 2 reprezentații

20.000 lei

® 2 reprezentații în a treia săptămână din luna septembrie 2020

162.000

- Gală de balet -1 reprezentație 15.000 lei

® începutul lunii noiembrie 2020

- Spărgătorul de Nuci - 3 reprezentații

25.000 lei

o Mijlocul lunii decembrie 2020

-Invitație la Dans - 2 reprezentații

12.000 Iei

  • •   1 spectacol în luna septembrie 2020 -Ziua Mobilității

  • •  Luna octombrie -Ziua Internațională a Dansului 2020

Programul „Educație Culturală"

Programul cuprinde evenimente (workshop-uri, seminarii, conferințe, întâlniri) care înlesnesc întâlnirea publicului larg, publicului de nișă, dar și a artiștilor care activează în diferite domenii cu oameni de cultură (coregrafi, balerini de renume internațional, critici de balet, scenografi, compozitori, critici de teatru, regizori, actori, profesori universitari etc.)

2

Workshop “Artele spectacolului” - transmisii online cu ore de balet si repetițiile Corpului de Balet

• întâlnirile vor fi programate în perioada 15 mai-15 iulie 2020

20.000

Program editorial

Programul cuprinde acțiunile de producție ale diferitelor materiale de promovare a Sibiului, dar și tipărituri (cărți, broșuri, pliante, reviste, calendare, cărți poștale, agende etc.) menite să promoveze oamenii de cultură și/sau evenimentele organizate de instituție

1

Editare pliante, broșuri, cataloage, flyere. afișe, cărți, calendare, cărți poștale, agende

31.000

TOTAL

213.000

Președinte de ședință

Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretșr General Dorin llie Nistor