Hotărârea nr. 144/2020

HOTĂRÂREA NR. 144 privind însușirea documentației pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 144

privind însușirea documentației pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.27145/14.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.27493/15.04.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune însușirea documentației pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 914 din Codul Civil, ale Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, ale H.G. nr.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu și ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d) și alin.7 lit.b), art.136 alin.1 și alin. 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește documentația pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața lancu de Hunedoara, nr.3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006, documentație care cuprinde:

  • - actualizarea componenței construcției C1 în suprafață construită la sol de 364 mp, astfel: hol (6,16 mp), cameră tehnică (3,38 mp), magazie (15,78 mp), magazie (5,25 mp), hol (9,10 mp), dormitor (30,06 mp), dormitor (29,05 mp), birou (10,91 mp), dormitor (11,67 mp), hol (22,23 mp), magazie (7,04 mp), magazie (9,05 mp), baie (1,19 mp), baie (8,25 mp), bucătărie (7,85 mp), WC (11,22 mp), salon (40,40 mp), birou (9,15 mp), dormitor (22,28 mp) și dormitor (22,28 mp);

  • - înscrierea construcției C2, cu destinația de magazie, având suprafața construită de 25 mp.

  • - modificarea suprafeței de teren de la 446 mp cât există în acte, la suprafața de de 512 mp cât rezultă din măsurători;

  • - schimbarea destinației C1 din casă de piatră-școală în Adăpost de Noapte.

Art.2. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor