Hotărârea nr. 143/2020

HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 143

privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.27658/16.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.28165/22.04.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020. a imobilelor -terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin7 lit.s), art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.3 lit.g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu raportul de evaluare nr.21/2020, înregistrat cu nr. 22033/2020 la Primăria Municipiului Sibiu, întocmit de către S.C. Eugenia Proiect S.R.L - prin evaluator autorizat ANEVAR ing. Malvina Moldovan, înregistrat cu nr. 22033/2020 la Primăria Municipiului Sibiu, prin care se stabilește valoarea unitară a imobilelor -terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003.

Art.2. Se aprobă prețul de vânzare la valoarea de 52,14 euro/mp + TVA (echivalent în lei, la cursul stabilit de BNR, la data încheierii contractelor de vânzare în formă autentică), preț valabil pentru anul 2020, a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartier Tineretului, conform raportului de evaluare nr.21/2020 întocmit de către S.C. Eugenia Proiect S.R.L - prin evaluator autorizat ANEVAR ing. Malvina Moldovan.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință

Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor