Hotărârea nr. 142/2020

HOTĂRÂREA NR. 142 privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 142

privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor » >

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.26986/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.28160/22.04.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile:

-art.18 și următoarele din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare,

- art.14 și următoarele din H.G. nr.53/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și c), alin.4 lit.d) și alin7 lit.k), art.136 alin. 1 și alin.8, art.139 alin.3 lit.e) și g), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor, în următoarea componență:

-președinte - Corina Bokor - Viceprimar al Municipiului Sibiu

-membru - Raluca Brîndușa Belei - consilier juridic Instituția Prefectului - Județul Sibiu

-membru - Bogdan Luca Isdrailă - consilier Servicul Cadastru al O.C.P.I. Sibiu

-membru - Andreea Patachi - șef Serv. Juridic -Contencios și Registru Agricol

-membru - Radu Adrianescu - consilier Direcția Patrimoniu si Cadastru

-secretar - Raluca Valentina Suciu- cons. juridic Serv. Juridic -Contencios și Reg. Agricol

Membrii supleanți:

  • - Ana Maria Pil - consilier juridic Serv. Juridic -Contencios și Registru Agricol

  • - Camelia Ciucă - consilier Direcția Patrimoniu si Cadastru

»                                                              I

Art. 2. Comisia constituită conform art. 1 din prezenta hotărâre își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Capitolului V din cadrul Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare, precum cu prevederile Capitolului V din cadrul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010. ședințele acesteia urmând să aibă loc la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.3. Comisia constituită conform art.1 din prezenta hotărâre va convoca, la o dată ulterioară, pe titularii cererilor depuse în vederea verificării documentelor doveditoare, data începerii activității comisiei urmând să fie adusă la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea unui anunț într-un ziar local, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (5), din Legea nr. 255/2010 menționată mai sus.

Art.4. Comisia desemnată prin prezenta hotărâre va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor