Hotărârea nr. 141/2020

HOTĂRÂREA NR. 141 privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 141 privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr.26983/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.28161/22.04.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand si Cartierul Turnișor,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile:

- art.9 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 6 din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b și c, alin.4 lit.d și alin.7 lit.k, art.136 alin 1 și alin.8, art.139 alin.3 lit.e și g, art.196 alin. 1 lit.a) și art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se expropriază imobilele afectate de coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor".

Art.2. Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropriere a expropriatorului Municipiul Sibiu, în conformitate cu art.9 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare, pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere, menționate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Prezenta hotărâre privind decizia de expropriere își produce efectele de la data emiterii și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, în condițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Hotărârea își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre nu se prezintă în termenele prevăzute de legea sus menționată, nu au prezentat titlu valabil, ori nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți, precum și în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere cu privire la valoarea despăgubirii.

Art.4. (1) De la data prezentei hotărâri, operează de drept transferul dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice expropriate în proprietatea publică a Municipiului Sibiu.

(2) Contestațiile asupra hotărârii privind decizia de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.

Art.5. Prezenta hotărâre conținând decizia de expropriere a expropriatorului Municipiul Sibiu va fi afișată, în conformitate cu art. 6, alin. (6), din Legea nr. 255/2010, la sediul Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu

Contrasemnează Secretar General Dorin Hie Nistor

Anexa nr. 1 la HCL.

LISTA

Cuprinzând imobilele, proprietate privată, care constituie Coridorul de Expropriere al lucrării de utilitate publică: „Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor”, proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr.

Crt.

Județ

U.A.T

Numele și prenumele/ Denumirea proprietarului

Tarla

Parcela

Extravilan

/Intravilan

Categoria de folosință

I. E.

Nr. C.F.

Suprafața totală

Suprafața ce se expropriază

Valoare unita ră/mp lei

Valoarea despăgubirii lei

1

Sibiu

Sibiu

Vulturescu Teodor Romulus

30

454/1

I

A

120853

120853 Sibiu

4300 mp

879 mp

107,83

94.782,57

2

Sibiu

Sibiu

Schnell losif

30

454/2/6

I

A

124225

124225 Sibiu

915 mp

162 mp

107,83

17.468,46

3

Sibiu

Sibiu

Schncll losif, Neamtiu Dorel-Danut, Neamtiu Mari a-Adela, Bija Mircea, Bija Mariana Sanda, Tanc Cristina Maria, Lobin Kurt Guenter

30

454/2/7

I

A

112757

112757 Sibiu

555 mp

23 mp

107,83

2.480,09

4

Sibiu

Sibiu

Konnerth Sara

30

454/3/7

I

A

124243

124243 Sibiu

570 mp

23 mp

107,83

2.480,09

5

Sibiu

Sibiu

Konnerth Sara

30

454/3/6

I

A

124242

124242 Sibiu

900 mp

154 mp

107,83

16.605,82

6

Sibiu

Sibiu

Beer Mihaela

30

454/4

I

A

106129

106129 Sibiu

4300 mp

181 mp

107,83

19.517,23

7

Sibiu

Sibiu

Fleischer Helmut

30

454/5

I

A

128313

128313 Sibiu

4300 mp

176 mp

107,83

18.978,08

8

Sibiu

Sibiu

Rosenauer Elisabeta

30

454/6

I

A

128333

128333 Sibiu

4300 mp

161 mp

107,83

17.360,63

9

Sibiu

Sibiu

Messmann Katharina, Sander Elisabeth

30

454/7

I

A

120615

120615 Sibiu

3700 mp

127 mp

107,83

13.694,41

10

Sibiu

Sibiu

Schnell losif

30

454/8

I

A

128872

128872 Sibiu

4300 mp

142 mp

107,83

15.311,86

11

Sibiu

Sibiu

Pereanu Marcel, Pereanu Carmen Liliana

30

454/9

I

A

130694

130694 Sibiu

4300 mp

152 mp

107,83

16.390,16

12

Sibiu

Sibiu

Pereanu Carmen Liliana

30

454/10

1

A

130695

130695 Sibiu

4300 mp

154 mp

107,83

16.605,82

13

Sibiu

Sibiu

Kober Maria Christian-Sepp, Toader-Kober Claudia

30

454/11

I

A

107379

107379 Sibiu

4300 mp

156 mp

107,83

16.821,48

14

Sibiu

Sibiu

Eckenreiter Katharina, Eckenreiter Rolf, Eckenreiter Sepp, Fleischer Karin

30

454/12

I

A

130571

130571 Sibiu

4300 mp

172 mp

107,83

18.546,76

15

Sibiu

Sibiu

Beer Mihaela

30

454/13

1

A

126080

126080 Sibiu

4300 mp

160 mp

107,83

17.252,80

16

Sibiu

Sibiu

Nutz Andreas

30

454/14

I

A

126938

126938 Sibiu

4300 mp

148 mp

107,83

15.958,84

17

Sibiu

Sibiu

Dickinger Michael

30

454/15

I

A

120597

120597 Sibiu

4300 mp

145 mp

107,83

15.635,35

18

Sibiu

Sibiu

Rastel Mihai

30

454/16

I

A

122568

122568 Sibiu

4300 mp

143 mp

107,83

15.419,69

19

Sibiu

Sibiu

Vulcan Maria Claudia

30

454/17

I

A

126142

126142 Sibiu

4300 mp

140 mp

107,83

15.096,20

20

Sibiu

Sibiu

Bolta Mariane

30

454/18

I

A

130568

130568 Sibiu

4300 mp

138 mp

107,83

14.880,54

21

Sibiu

Sibiu

Dragomir Ovidiu loan

30

454/19

I

A

110526

110526 Sibiu

4300 mp

137 mp

107,83

14.772,71

22

Sibiu

Sibiu

Bararu Maria, Bleier Michael

30

454/20

I

A

130567

130567 Sibiu

4300 mp

136 mp

107,83

14.664,88

23

Sibiu

Sibiu

Beer Mihaela

30

454/21

I

A

121496

121496 Sibiu

4300 mp

139 mp

107,83

14.988,37

24

Sibiu

Sibiu

Popa Mariana

30

454/22

I

A

114495

114495 Sibiu

4300 mp

143 mp

107,83

15.419,69

25

Sibiu

Sibiu

Obreja Alexandru. Obreja Judit

30

454/23

I

A

121763

121763 Sibiu

4300 mp

146 mp

107,83

15.743,18

26

Sibiu

Sibiu

Popoviciu Nicolae, Theil Maria

30

454/24

I

A

130565

130565 Sibiu

4300 mp

147 mp

107,83

15.851,01

27

Sibiu

Sibiu

Popoviciu Nicolae, Theil Maria

30

454/25

I

A

130564

130564 Sibiu

4300 mp

148 mp

107,83

15.958,84

1

28

Sibiu

Sibiu

Dănila Octavian Ghcorghe, Dănila Michael Cristian

30

454/26

I

A

128600

128600 Sibiu

4300 mp

151 mp

107,83

16.282,33

29

Sibiu

Sibiu

Carabulca Oprea Nicolae

30

454/27

I

A

128702

128702 Sibiu

5000 mp

185 mp

107,83

19.948,55

30

Sibiu

Sibiu

Carabulca Oprea Nicolae

30

454/28

I

A

128634

128634 Sibiu

4300 mp

165 mp

107,83

17.791,95

31

Sibiu

Sibiu

Rcisenauer Katharina

30

454/29

I

A

126816

126816 Sibiu

4300 mp

138 mp

107,83

14.880,54

32

Sibiu

Sibiu

Kober Helmuth

30

454/30

I

A

130680

130680 Sibiu

4300 mp

73 mp

107,83

7.871,59

33

Sibiu

Sibiu

Carabulca Oprea Nicolae

30

454/31

I

A

125347

125347 Sibiu

4300 mp

50 mp

107,83

5.391,50

34

Sibiu

Sibiu

Carabulea Oprea Nicolae

30

454/32

I

A

125313

125313 Sibiu

4300 mp

47 mp

107,83

5.068,01

35

Sibiu

Sibiu

Helju loan Daniel

30

454/33

I

CC

130698

130698 Sibiu

399 mp

14 mp

107,83

1.509,62

36

Sibiu

Sibiu

Stuth Jarno - Alexander

30

454/33

I

CC

106462

106462 Sibiu

400 mp

8 mp

107,83

862,64

37

Sibiu

Sibiu

S.C. "JOSEVERO” S.R.L. Sibiu

30

454/33

I

CC

130712

130712 Sibiu

400 mp

9 mp

107,83

970,47

38

Sibiu

Sibiu

S.C. "JOSEVERO” S.R.L. Sibiu

30

454/33

I

CC

130713

130713 Sibiu

400 mp

12 mp

107,83

1.293,96

39

Sibiu

Sibiu

S.C. "JOSEVERO” S.R.L. Sibiu

30

454/33

I

CC

130714

130714 Sibiu

400 mp

16 mp

107,83

1.725,28

TOTAL:

5400 mp

582.282,00

LISTA

Cuprizând imobilele, proprietate publică, care constituie Coridorul de Expropriere al lucrării de utilitate publică: "Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor”, proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor

40

Sibiu

Sibiu

Domeniul Public al Municipiului Sibiu

30

445

I

DR

121198

121198 Sibiu

601 mp

601 mp

0

41

Sibiu

Sibiu

Domeniul Public al Municipiului Sibiu

30

450

I

DR

121177

121177 Sibiu

804 mp

799 mp

0

42

Sibiu

Sibiu

Domeniul Public al Municipiului Sibiu

30

454/34

I

DR

121181

121181 Sibiu

5468 mp

4956 mp

0

43

Sibiu

Sibiu

Teren la dispoziția comisiei locale de fond funciar

30

454/35

I

A

130824

-

3227 mp

28 mp

0

44

Sibiu

Sibiu

Teren la dispoziția comisiei locale de fond funciar

30

446/1/1

I

A

-

-

4000 mp

956 mp

0

TOTAL:

7340 mp

0

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor