Hotărârea nr. 140/2020

HOTĂRÂREA NR. 140 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 140

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr.26967/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.28162/22.04.2020, privind reglementarea situației juridice a unui imobil - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin (2), lit. “c”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin. 1 lit.a), art.243 alin. 1 lit.a), art.354 și art.361 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația cadastrală de primă înregistrare întocmită de către topograf autorizat ing. Constantin Cristina, vizată de OCPI Sibiu la data de 28.02.2020, admisă la recepție conform Referat de admitere nr. cerere 17247/21.02.2020 emis de OCPI Sibiu și a înscrierii în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară a imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, cu nr. cadastral 131115.

Art.2 Se aprobă trecerea imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, cu nr. cadastral 131115, rezultat în urma desprinderii/dezlipirii conform documentației menționată la art.1 din prezenta hotărâre, din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion GrecuJ

Contrasemnează

Secretar General

Dorin lliâ Nistor