Hotărârea nr. 14/2020

HOTĂRÂREA NR. 14 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp din Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N., proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 14

privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp din Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N., proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 2272/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 4675/22.01.2020 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu al Municipiului Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp. situat în Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.a), art. 139 alin (3) lit. “g", art. 136 alin.1 și alin. 8, art. 196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu al Municipiului Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp situată din Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N., identificată în CF. nr. 129530, nr.cad.129530, provenită din suprafața de teren înscrisă în evidențe ca mijloc fix Parcare B-dul G-ral V. Milea (zona PECO), în valoare de 61.458,13 lei, nr. inventar 1009512, în suprafață de 425 mp.

Art.2 Se aprobă actualizarea evidenței bunurilor transmise în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu al Municipiului Sibiu în sensul diminuării suprafeței imobilului-parcare cuprins la poziția 13 din art. 2 la contractul nr. 50/2013, de la 425 mp cu valoarea de 61.458,13 lei la 268 mp cu valoarea de 38.754,77 lei.

Art.3 Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 50/2013 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Sibiu, conform celor menționate la art. 1 si art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor