Hotărârea nr. 139/2020

HOTĂRÂREA NR. 139 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația: drum

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.139

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu, str.Monaco FN, cu destinația: drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr.26964/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.28163/22.04.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu, str.Monaco FN, cu destinația: drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 553 alin.2, art. 562 alin.2, art. 863 lit.e) și art. 889 alin. 1 și 2 din Cod Civil,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.e și d și alin.7 lit.k, art.196 alin.1 lit. a), art.136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g, art. 243 alin.1 lit.a), art.286 alin(4), art.296 alin(2) și anexa 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului -teren identificat în CF nr. 128935 Sibiu, nr. cad 128935, în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu, strada Monaco FN, ce va avea destinația : drum, conform H.C.L. nr.503/2018.

Art.2. Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat în CF nr. 128935 Sibiu, nr. cad 128935, în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu, strada Monaco FN, din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, având datele de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. ±/la HCL /      /2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Nr.crt.

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 1.945 mp str.

Monaco FN

2019

245.070 lei

Extras CF

CF 128935 Sibiu, cad 128935

27.11.

2018

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor