Hotărârea nr. 138/2020

HOTĂRÂREA NR. 138 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.138 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de

alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 26962/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 28166/22.04.2020, prezentat de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile OUG nr.198/2005, ale art.12 alin.(1) lit.e), art.21 alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, ale art.315 alin.(1), art.591 alin.(2), art.592 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art.129 alin (2) lit. c) și d), alin.7 lit.n), art.136 alin.(1) și (8), art.139 alin.(3) lit. g), art.196 alin. 1 lit.a), art.243 alin. 1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate către S.C.Apă Canal Sibiu S.A, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu bunurile rezultate în urma investițiilor conform Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 109/18.12.2019 împreună cu Anexa la acest Proces Verbal de Recepție, cu împărțirea pe categorii de obiecte la valoarea de 405.665.798,77 lei reprezentând bunuri de natura construcțiilor, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, existente la data de 01.04.2020, respectiv 3.903.630,91 lei - bunuri de natura terenurilor, din care:

  • •  3.666.500,56 lei - terenuri care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu, respectiv

  • •   237.130,35 lei - terenuri care aparțin domeniului privat al Municipiului Sibiu

existente la data de 01.04.2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din Contractul de Delegare.

Art2. Direcția Patrimoniu și Cadastru, Direcția Fiscală Locală Sibiu, membrii “Asociației de Apă “ și S.C. Apă Canal Sibiu S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu

ContrasemneazăSecretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu                                   Anexa nr. /ia HCL /'     /2020

Consiliu! Loca! a! Municipiului Sibiu

Lista bunurilor care se transmit în concesiunea S.C APĂ CANAL SIBIU S.A conform Contractului de Delegare

Nr.crt.

Obiectiv investiții

Rețea apa/valoare lei

Rețea canal unitar-menajer/valoare lei

Rețea canal pluvial/guri scurgere/ valoare lei

Proces verbal de recepție la terminarea lucrârilor/data

1.

STR. AL. STREIU nr.4-6

0

0

143.257,71

PV.109/18.12.2019

2

STR. AL.STEAZA

0

0

59.461,36

PV. 109/18.12.2019

3.

STR.

LOMONOSOV/C.DUMBRAVII

0

0

57.889,63

PV.109/18.12.2019

4.

CONSTITUȚIEI 1/REG.FERD.

0

0

50.770,64

PV.109/18.12.2019

5

PARCARE CASA DE

CULTURA a SINDICATELOR

0

0

66.796,04

PV.109/18.12.2019

6.

INTRAREA ȘIRETULUI nr.1-3

0

0

41.229,99

PV.109/18.12.2019

7.

INTRAREA ȘIRETULUI nr.l-3A

0

0

89.079,97

PV.109/18.12.2019

8.

INTRAREA ȘIRETULUI nr.2

rp~

0

67.089,08

PV.109/18.12.2019

9.

STR.S1RETULUI nr.3-7

0

0

92.250,54

PV.109/18.12.2019

10.

INTRAREA ȘIRETULUI nr.13

0

0

130.527,86

PV.109/18.12.2019

-TOTAL GENERAL DE SUPLIMENTAT-798.352.82LEI

-PARCARE ȘIRETULUI 13-CANAL PLUV. DN315 180.50ML. PVC-KG,10 CĂMINE CANAL BETON,CANAL PLUV.DN160 139ML. PVC KG,20 GURI SCURGERE,28 RACORDURI BURLANE PVC KG

-PARCARE ȘIRETULUI 3-7-CANAL PLUV.DN315 156ML PVC KG.,7 CĂMIN CANAL BETON,CANAL PLUV. DN 160 124ML. PVC KG. 13 GURI SCURGERE BETON. 12 RACORDURI BURLANE PVC KG

-PARCARE ȘIRETULUI 2-CANAL PLUV.54ML. PVC KG,2 CĂMINE CANAL

BETON,CANAL PLUV. DN160 138 ML. PVC KG.,12 GURI SCURGERE BETON,20 RACORDURI BURLANE 20 PVC KG

-PARCARE 1NTR. ȘIRETULUI 1-3A-CANAL. PLUV. 121 ML. PVC KG.,5 CĂMINE

BETON,CANAL. PLUV. DN160 132ML. PVC KG.,17 GURI SCURGERE BETON,15 RACORDURI BURLANE PVC KG.

-PARCARE INTR. ȘIRETULUI l-3-CANAL.PLUV.DN315-102,50ML. PVC KG.,4 CĂMINE CANAL. BETON,CANAL.PLUV.DN 160 24ML..PVC KG.,4 GURI SCURGERE BETON.. -CASA DE CULTURA-CANAL.PLUV.DN315 92ML..PVC KG.6 CĂMINE

BETON,CANAL.PLUV.DN160 104ML. PVC KG., 17 GURI SCURGERE BETON

-PARCARE CONSTITUTIEI/REGELE FERDINAND-CANAL.PLUV.DN315 45ML. PVC KG., CĂMINE BETON.,CANAL.PLUV.DN160 121ML.PVC KG.,14 GURI SCURGERE BETON,6 RACORDURI BURLANE PVC KG

-PARCARE LOMONOSOV/C.DUMBRAVII-CANAL.PLUV.DN315 57ML..PVC KG.,3

CĂMINE BETON,CANAL.PLUV.DN 160 122ML..PVC KG.. 14 GURI SCURGERE BETON.,8 RACORDURI BETON PVC KG

-PARCARE STEAZA-CANAL.PLUV.92ML. PVC KG..4 CĂMINE

BETON.,CANAL.PLUV.DN 160 64ML. PVC KG.,9 GURI SCURGERE BETON., 11 RACORDURI BURLANE PVC KG..

-PARCARE AL.STREIU-CANL.PLUV.DN315 262ML.,PVC KG.,11 CĂMINE

CANAL.BETON..CANAL.PLUV.DN.160 238ML. PVC KG.,22 GURI SCURGERE BETON.,8 RACORDURI BURLANE PVC KG

Președinte de ședință

Bianke-Marion Grecu/

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor