Hotărârea nr. 137/2020

HOTĂRÂREA NR. 137 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.137

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.27070/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 27504/15.04.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții a acestui serviciu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.1 lit. a) din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a și alin.3 lit c), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.05.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, după cum urmează :

> postul vacant de inspector de specialitate gr. I din cadrul Biroului Investiții și Financiar Contabil se transformă în inspector de specialitate gr. I A;

Art.2. începând cu data de 01.05.2020, se aprobă, în mod corespunzător statul de funcții al Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, cu modificarea prevăzută la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată la Sibiu, la data de 30.04.2020

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


îeneral Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. II /!a HCL           /2020


STAT DE FUNCȚII

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat

a! Municipiului Sibiu

Valabil la data de 01.05.2020

Aprobat prin H.C.L. nr.368/2005 cu modificările si completările ulterioare

Nr.crt.

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivel Studii

Nr.posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Contabil șef

II

S

1

BIROU INVESTIȚII Șl FINANCIAR CONTABIL

3

Sef birou

II

S

1

4

Inspector de specialitate

IA

s

4

5

Inspector de specialitate

II

s

1

6

Referent

IA

M

1

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

7

Sef serviciu

II

S

1

8

Inspector de specia'ifato

IA

S

9

9

Inspector de specialitate

I

S

3

10

Administrator

I

M

2

11

Referent

IA

M

3

12

Șofer

I

G

2

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI

13

Sef serviciu

II

S

1

14

Inspector de specialitate

IA

S

4

15

Inspector de specialitate

I

S

2

16

Muncitor calificat

I

G

3

17

Referent

IA

M

6

BIROU JURIDIC SI RESURSE UMANE

18

Sef birou

II

S

1

19

Consilier juridic

IA

s

1

20

Referent

IA

M

3

21

Referent

I

M

1

TOTAL

44

Președinte de ședință

Bianke-Marion Grecu