Hotărârea nr. 136/2020

HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea plății cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea plății cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 27066/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 27308/14.04.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism, prin care se propune aprobarea plății cotizației lunare ce revine Municipiului Sibiu, în calitate de membru fondator al Asociației Județene de Turism Sibiu, pentru anul 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere:

  • -  HCL nr.274/28.07.2005 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în calitate de membru fondator în cadrul Asociației Județene de Turism Sibiu, modificată prin HCL nr. 238/2012,

  • -  HCL nr.311/29.09.2005 privind însușirea de către Consiliul Local Sibiu a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene de Turism Sibiu,

  • -  HCL nr.14/27.01.2017 prin care Consiliul Local al Municipiului Sibiu își exprimă acordul de principiu pentru modificarea și actualizarea actelor constitutive ale Asociației Județene de Turism Sibiu,

  • -  Adresa A.J.T.S. înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 17955/05.03.2020, prin care se aduce la cunoștință suma care alimentează cheltuielile de funcționare a asociației,

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit. e), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.1. Se aprobă plata sumei de 15.000 lei/lună, către Asociația Județeană de Turism Sibiu, cotizație lunară pentru anul 2020, ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru fondator.

Art.2. Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor