Hotărârea nr. 135/2020

HOTĂRÂREA NR. 135 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 135

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr.27101/13.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.27700/16.04.2020 întocmit de Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Având în vedere următoarele:

adresa nr.361/07.04.2020, înregistrată la Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului cu nr.1091/07.04.2020, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu,

Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr.290/27.03.2019, încheiat de către Ă.D.I. ECO Sibiu cu operatorul SOMA S.R.L., în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre din zona 1 și 2 Sibiu,

demararea procedurii de licitație publică întocmită de Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, în vederea atribuirii unui nou contract de delegare prin concesiune a activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) și c), art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. dA2), coroborat cu art. 10 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, art. 6 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, art. 5 alin. (2) și art. 17 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. f) și lit. i) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu, ale art. 2009 și urm. din Codul Civil.

în temeiul prevederilor art. 89 alin. (1), art.129 alin.2 lit.c) și lit.d) și alin.7 lit.n), art.136 alin. 1 și alin. 8, art. 139 alin. (3) lit. d) și f), art.196 alin.1 lit. a) și art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019, încheiat între A.D.I. ECO Sibiu, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, și operatorul SOMA S.R.L., conform propunerii A.D.I. ECO Sibiu, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu să nominalizeze, prin Dispoziție, unul dintre viceprimarii Municipiului Sibiu să îndeplinească prin vot mandatul acordat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu                             Anexa nr. *1 /la HCL_H£_/2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

MODEL

ACT ADIȚIONAL NR................../.............LA

CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE OPERARE A STAȚIEI DE SORTARE ȘI A STAȚIEI DE COMPOSTARE ȘURA

MICĂ ȘI A STAȚIEI DE SORTARE CISNĂDIE NR. 290/27.03.2019 încheiat între:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADl ECO SIBIU, cu sediu) în str. General Magheru. nr. 14, bl. - sc. -. et. -, ap. municipiul Sibiu, județul Sibiu, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Sibiu cu nr. 10/17.02.2009. C1F 25236865, cont: R042BTRL03301205N53691XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată prin D-na Daniela Cîmpean, având funcția de Președinte, în numele și pe seama unităților administrative - teritoriale membre:

 • 1.  Județul Sibiu. în baza Hotărârii Consiliului Județean al Jud. Sibiu nr. 74/26.03.2015

 • 2.  Municipiul Sibiu, în baza Hotărârii Consiliului Local al mun. Sibiu nr. 132/30.04.2016

 • 3.  Orașul Ocna Sibiului. în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului nr. 33/30.03.2015

 • 4. Orașul Cisnădie, în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Cisnădie nr. 96/30.04.2015

 • 5.  Orașul Avrig, în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Avrig nr.51/29.04.2015

 • 6.  Comuna Boița, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Boița, nr. 27/31.03.2015

 • 7. Comuna Cristian, în baza Hotărârii Consiliului local al comunei Cristian nr. 28/31.03.2015

 • 8. Comuna Cârța., în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Cârța nr. 17/26.03.2015

 • 9. Comuna Cârțisoara. în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Cârțisoara nr.18/23.04.2017

 • 10. Comuna Gura Riului, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Gura Râului, nr. 21/30.03.2015

 • 11. Comuna Loamneș, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Loamneș, nr. 28/06.04.2015

 • 12. Comuna Marpod, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Marpod, nr. 20/23.04.2015

 • 13. Comuna Nocrich, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Nocrich, nr. 17/03.04.2015

 • 14. Comuna Orlat, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Orlat, nr. 14/26.03.2015

 • 15. Comuna Păuca. în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Păuca. nr. 32/30.03.2015

 • 16. Comuna Poplaca, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Poplaca, nr. 26/22.04.2015

 • 17. Comuna Porumbacu de Jos,, în baza Hotărârii Consiliului Local ai comunei Poruinbacu de Jos nr.25/17.04.2015

 • 18. Comuna Racovița. , în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Racovița nr.23/27.04.2015

 • 19. Comuna Rășinari. în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Rășinari, nr. 42/28.04.2015

 • 20. Comuna Râu Sadului. în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Râu Sadului, nr. 21/23.04.2015

 • 21. Comuna Roșia, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Roșia, nr. 13/21.04.2015

 • 22. Comuna Sadu, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu, nr. 46/21.04.2015

 • 23. Comuna Slimnic, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Slimnic, nr.24/31.03.2015

 • 24. Comuna Șelimbăr. în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Șelimbăr. nr. 31/29.04.2015

 • 25. Comuna Șura Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Șura Mare, nr. 38/29.04.2015

 • 26. Comuna Șura Mică în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Șura Mică, nr. 41/27.03.2015

 • 27. Comuna Tumu Roșu, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Turnu Roșu nr.32/07.04.2017

 • 28. Orașul Tălmaciu, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Tălmaciu nr.70/30.03.2017

 • 29. Comuna Vurpăr. în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Vurpăr. nr. 22/17.04.2015 împreună în calitate de delegatar, pe de o parte,

Ș*

Societatea S.C. SOMA S.R.L., cu sediul în Mun. Bacău, strada Alexei Tolstoi, nr. 6, județul Bacău, înmatriculată Ia Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău cu numărul J04/1782/1991, cod unic de înregistrare 946778, cont R008TREZ0615069XXX000742 deschis la Trezoreria Municipilui Bacău, cont R089BACX0000000454871000 deschis la Unicredit Bank Bacău, cont R023BRDE040SV45473790400 deschis la BRD Bacău, reprezentată de Ing. Șoșu V. Constantin, având funcția de Administrator, Ing. Doru Ciprian Narcis având funcția de Director General, Ec. Chiper Elena având funcția dc Director Economic, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat*’, pe de altă parte,

Având în vedere:

întocmirea de către ADI ECO Sibiu a Documentației de atribuire prin licitație pentru delegarea gestiunii activității de operare a stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie în baza Legii nr.l00/2016, privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, în vederea atribuirii prin licitație publică a "Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stafiei de Compostare Sura Mică si al Stației de Sortare Cisnădie".

Transmiterea la data de 06.04.2020 a Documentației de atribuire către toate unitățile administrativ teritoriale membre în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local/Judetean a unui proiect de hotărâre prin care să avizeze documentația de atribuire a „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”, ”, pentru demararea procedurii dc licitație publică în baza art.50 alin.l lit.a din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări si concesiunile dc servicii, în vederea asigurării prestării serviciilor și funcționalității Sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Sibiu.

Procedura de licitație, în derulare, pentru atribuirea „Contractului dc delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare si a Stației de Compostare Șura Mică si a Stației de Sortare Cisnădie”

Legea nr.225/17.11,2016, pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006,

Situația de urgență instituită pe întreg teritoriul României, ca urmare a situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, a declarării Pandemiei dc către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020 și ca urmare a publicării Decretului prezidențial nr.l95/16.03.2020 (privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României),

Prevederile art.4 alin.4 lit.d și art.13 din anexa nr.l din Decretul 195/2020. care instituie asigurarea continuității serviciilor sociale și de utilități publice pentru populație,

Părțile, dc comun acord, în baza cap. II art.3 alin.( 1) și alin.(3), cap. VII - MODIFICAREA CONTRACTULUI, art. 35 alin. (1) - din „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie”,

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Art. I. Articolul 3 alin.(l)se modifică și va avea următorul conținut:

"Durata prezentului contract se prelungește cu 6 (șase) luni, începând cu data de 02.05.2020”.

ArtIL Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate și își produc în continuare efectele, inclusiv cele privind Garanția de Bună Garanție, împreună cu toate garanțiile reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Delegatarului, garanții care se vor prelungi cu aceeași perioadă.

Art.HI. Dispozițiile, contrare prevederilor introduse prin prezentul act adițional se abrogă.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat azi.......................................................  la sediul

Asociației de Dezvoltare Intercom unitară ECO Sibiu. în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți contractante.

Pentru DELEGAT AR,

Pentru DELEGAT,


Director executiv ADI ECO Sibiu

Administrator S.C. SOMA S.R.L.

Director economic ADI ECO Sibiu


Director General


Consilier juridic ADI ECO Sibiu


Director Economic


Președinte de ședință

Bianke-Marion GrecuContrasemnează

Secretar Genera

Dorin llie Nistor


Genera!

3 Nistor