Hotărârea nr. 132/2020

HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sibiu la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 132

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sibiu la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 27291/14.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 27484/15.04.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune aprobarea casării unui autoturism din dotarea serviciului care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 pentru achiziționarea unui autoturism nou conform Ordinului nr.324/27.02.2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.21 alin.(3) din Legea nr.15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată și actualizată, ale art.13, lit.s) din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale pct.3, lit.a) din Anexa 6 din Ordinul nr.324/27.02.2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în temeiul prevederilor art. art.129 alin.2 lit.a) și lit.d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. b, art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială Sibiu la "Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024”, pentru achiziționarea unui autoturism de teren 4x4 nou și se aprobă casarea în acest scop a unei autoutilitare din dotarea direcției, care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și care îndeplinește condițiile prevăzute în Ordinul nr. 324/27.02.2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele date de identificare:

Nr. crt.

Categoria de folosință, marca și modelul

Numărul de înmatriculat e

Numărul de identificare

Anul fabricației

Anul primei înmatriculări

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

Numărul de inventar

1.

autoutilitara N1 marca DACIA tipul SD/ FSD1E/LOGAN

SB-07-TED

UU1FSD1E539511887

2008

2008

S00421797B

2012350

Art. 2. Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, iar diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziție se va face din bugetul propriu, cuprinsă în lista de investiții aprobată pentru anul 2020.

Art.3. Directorul Direcției de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor