Hotărârea nr. 131/2020

HOTĂRÂREA NR. 131 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 131

privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 27925/21.04.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 27926/21.04.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere:

- Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României;

-Ordonanțele militare nr. 2/2020 si 3/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19;

-art. 6 alin. 1 si art. 21 alin. 3 și 4 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; art. 41, art. 43 și art. 44 din H.G nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; art. 92 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificările si completările ulterioare; art. 1 si 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a) și lit.d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. b și h, art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1 )Se aprobă acordarea unui ajutor anual persoanelor vârstnice, cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani, aflate în situație deosebită, cu domiciliul în Municipiul Sibiu.

(2)Cuantumul ajutorului, prevăzut la alin. 1, este echivalent cu salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, prevăzut de actele normative în vigoare la data acordării.

Art. 2. Se aprobă acordarea a două ajutoare anuale, constând în bunuri, veteranilor de război și văduvelor de război cu ocazia sărbătorilor de Paști si de Crăciun, valoarea acestora urmând a fi stabilită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu.

Art. 3. (1)Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență, constând în produse alimentare și produse de igienă, pentru persoane singure/familii cu risc de marginalizare socială sau în situație de marginalizare socială, cu un venit net lunar pe membru de familie, respectiv persoană singură, în sumă de până la 530 lei, în baza unei proceduri care se va stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu, la propunerea Direcției de Asistență Socială.

(2)Cuantumul ajutorului de urgență prevăzut la alin. 1, constând în produse alimentare, este în sumă de 12 lei/zi/persoană, luând în calcul alocația zilnică de hrană stabilită prin H.G. nr. 903/2014 iar cel constând în produse de igienă este în sumă de 40 lei/lună/persoană adultă, respectiv 20 lei/lună/copil.

Art. 4. Sumele necesare acordării ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul local, prin Direcția de Asistență Socială, conform creditelor bugetare alocate cu această destinație.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 104/2017 având același obiect de reglementare.

Art. 6. Directorul Direcției de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 30.04.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor