Hotărârea nr. 130/2020

HOTĂRÂREA NR. 130 privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 130

privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 27405/15.04.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 27937 din 21.04.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere:

- prevederile Decretului Prezidențial nr. 195/16.03.2020 coroborate cu art. 3 alin. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020

în conformitate cu prevederile art. 185 alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (4) lit. c), alin. 7 lit. h, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Nu se calculează și nu se datorează majorări de întârziere prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru taxa specială de salubrizare datorată de persoanele fizice - utilizatori casnici, scadentă începând cu data intrării în vigoare a situației de urgență și neachitată până la data de 30.06.2020.

Art.2. înlesnirea fiscală prevăzută la art. 1 încetează la data de 30.06.2020.

Art.3. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.

Președinte de ședință Bianke-Marion Grecu

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor