Hotărârea nr. 13/2020

HOTĂRÂREA NR. 13 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, nr. 4

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 13

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, nr. 4

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.2287/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.4681/22.01.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu și Cadastru prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, nr.4,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (1) și art. 98 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 1138 Cod civil,

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. “c“, art.136 alin.1 și alin.8, art. 139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a), art. 243 alin.1 lit. a) și art.354 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren având categoria de folosință curți construcții, situat în Sibiu, Piața Unirii, nr.4 identificat în CF nr. 103814 Sibiu (Nr.C.F. vechi 16590), nr. cadastral 103814, nr. top 3673/2/2, 3701/2/2, 3672/2/2, 3674/2/2, 3675/2/2, în suprafață de 1364 mp.

Art.2. - Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor