Hotărârea nr. 129/2020

HOTĂRÂREA NR. 129 privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698/2020 a Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 129

privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698/2020 a Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 27928/21.04.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 28261/23.04.2020 întocmit de Serviciul Administrație Locală, coordonare asociații de proprietari prin care se propune validarea procedurii de intervenție stabilită prin Dispoziția nr. 698/2020 a Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Având în vedere art. 155 alin.5 lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 698/06.04.2020 emisă de Primarul Municipiului Sibiu în vederea asigurării hranei persoanelor aflate în carantină la domiciliu, în urma solicitării Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu,

în conformitate prevederile art.129 alin.2 lit.d), alin.4 lit. a) și alin.7 lit.h), art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic Se validează procedura de intervenție împotriva extinderii virusului COVID -19 și implicarea Primăriei Municipiului Sibiu în procesul de limitare a răspândirii la nivel local, prin asigurarea hranei persoanelor aflate în carantină la domiciliu, stabilită prin Dispoziția nr. 698/2020 a Primarului Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 30.04.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor