Hotărârea nr. 128/2020

HOTĂRÂREA NR. 128 privind rectificarea bugetului local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.128 privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 24313/30.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.24335/30.03.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art.19 alin.2 și art.49 alin.4 și 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.c) și h), art. 136 alin.8, art. 139 alin.3, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexelor nr. 4 - 8 care fac parte integrantă din prezeta hotărâre.

Art.3 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.4 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2020.

Contrasemnează

Secre1

General


Dorin I ie Nistor

Județul! Sibiu

Consiliui Locali ai Municipiului Sibiu


Anexa nr..^...la HCL nr...^J?../2020


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Denumire indicator

Cod indicator

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial

trim. 2

influențe

Plan rectificat trim. 2

Total influențe venituri secțiunea funcționare

0.00

0.00

[Sănătate - Transferuri între unități ale administrației \publice

56.02.51

1,697.00

1,749.00

3,446.00

1,326.00

1,749.00

3,075.00

Transporturi - Bunuri și servicii

34.02.20

43,532.80

-1,749.00

46,783.80

10,810.80

-1,749.00

9,061.80

• Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

0.00

0.00

iTotal influențe venituri secțiunea dezvoltare

0.00

0.00

‘{Sănătate - Transferuri între unități ale administrației

\publice

66.02.51

1,708.00

1,117.00

2,825.00

553.00

1,117.00

1,670.00

| Transporturi- Active nefinanciare

84.02.71

124,561.72

-1,117.00

123,444.72

34,882.85

-1,117.00

33,765.85

•Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

0.00

0.00

Total influențe venituri buget local

0.00

0.00

lîotal influențe cheltuieli buget local /   /

0.00

0.00

P reș ©dinte

Paul-Con^t^p^îMezei                                 li

/                                   ContrasșȚihnează

/                                    Secreta/'General

Dorin Sire Nistor

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod identificare fiscala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU 4270740


Anexa nr..?k.la HCL nr..îA^../2020

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE

cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

Activitatea proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal:

4270740

*) l-credit de angajament

aprobat conform

HCL

nr.

din data de :

*) ll-credit bugetar

- Lei -

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

784,697.68

-1,117.00

783,580.68

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

343,979.44

-1,117.00

342,862.44

240,732.83

161,323.66

165,983.61

81,156.16

1.1

A

Lucrări in continuare

I

180,731.09

225,227.81

-1,117.00

224,110.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

162,372.71

-1,117.00

161,255.71

60,120.84

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

303,496.07

0.00

303,496.07

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

61,782.47

0.00

61,782.47

57,440.00

78,732.92

64,986.68

40,554.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

I

81,014.11

255,973.80

0.00

255,973.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

119,824.26

0.00

119,824.26

123,171.99

37,650.00

35,431.00

15,745.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul

71

Active nefinanciare, din care:

I

131,807.90

641,352.33

-1,117.00

640,235.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

231,811.29

-1,117.00

230,694.29

105,833.52

139,126.22

165,983.61

81,156.16

2.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.1

Calculatoare si echipamente de calcul portabile

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

1.2

Servere

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20.00

20.00

2.5

Hard Disk

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.6

Sistem de stocare

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

3.1

Switch-uri, router, access point

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

I

0.00

1,200.00

1,200.00

II

0.00

1,200.00

1,200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.1

Programe pe compartimente

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intranet/internet/E-mail

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicații

I

0.00

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site cultura

I

0.00

5.00

5.00

II

0.00

5.00

5.00

4.5

Dezvoltare aplicații software

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicații

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienti

I

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

I

0.00

750.00

750.00

II

0.00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

I

0.00

410.00

410.00

II

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva online

I

17.24

0.00

0.00

II

16.68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare, servere , aplicații

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de detecție alarmare la incendiu

I

88.91

0.00

0.00

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIS

I

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5.2

Actualizare Software / Subscripții software

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

5.3

Actualizare licențe sistem virtualizare

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

6.1

Dotări sediul Primăriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

6.2

Sirena electronica radio si statie meteo

I

65.45

0.00

0.00

II

0.00

65.45

65.45

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85.50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

II

0.00

171.00

171.00

6.5

Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

I

0.00

35.00

35.00

II

0.00

35.00

35.00

2.4

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,289.19

0.00

14,289.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

10,723.73

0.00

10,723.73

3,565.46

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

11,768.69

0.00

11,768.69

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

8,203.23

0.00

8,203.23

3,565.46

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

I

0.00

11,768.69

11,768.69

0.00

II

0.00

8,203.23

8,203.23

3,565.46

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

I

0.00

310.50

310.50

II

0.00

310.50

310.50

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

3

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investiții la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand (PT+DDE+DTAC+verificare+AT+obtinere avize)

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

0.00

300.00

300.00

II

0.00

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

2.6

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

17,200.76

272,625.13

0.00

272,625.13

0.00

0.00

0.00

0.00

II

9,708.93

56,061.62

0.00

56,061.62

28,082.80

64,274.80

83,366.58

48,331.16

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

16,251.60

181,699.81

0.00

181,699.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

8,821.61

43,563.87

0.00

43,563.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

I

11,469.47

1,133.88

1,133.88

II

4,039.48

8,563.87

8,563.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

I

4,782.13

180,565.93

180,565.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,782.13

35,000.00

35,000.00

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

84,431.41

0.00

84,431.41

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,942.00

0.00

5,942.00

8,021.96

29,192.80

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

I

0.00

67,274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

22,000.00

17,800.65

23,474.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

I

0.00

14,774.80

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

582.00

582.00

7,000.00

7,192.80

0.00

0.00

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

2,381.96

2,381.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,360.00

2,360.00

21.96

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

949.16

6,493.91

0.00

6,493.91

0.00

0.00

0.00

0.00

II

887.32

6,555.75

0.00

6,555.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

631.30

2,244.64

0.00

2,244.64

0.00

0.00

0.00

0.00

II

625.94

2,250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Ornamente iluminat festiv

I

631.30

994.64

994.64

II

625.94

1,000.00

1,000.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

I

0.00

450.00

450.00

II

0.00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de imprejmuire cu montaj

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)

I

214.20

2,140.46

0.00

2,140.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

173.91

2,180.75

0.00

2,180.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

I

0.00

340.00

340.00

II

0.00

340.00

340.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - Concurs de soluții si alte studii

I

0.00

250.00

250.00

II

0.00

250.00

250.00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

I

29.75

70.25

70.25

II

0.00

100.00

100.00

6

Amenajare Parc Astra (DALI+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

16.00

16.00

II

0.00

16.00

16.00

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

I

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96.00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

70.00

70.00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investiții in parcuri,zone verzi si agrement

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148.21

II

7.73

150.00

150.00

15

Amenajare Lacul lui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

II

166.18

8.75

8.75

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

103.66

2,108.81

0.00

2,108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

87.47

2,125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

103.66

1,983.81

1,983.81

II

87.47

2,000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

3

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

2.8

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

26,426.93

32,771.28

0.00

32,771.28

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,256.82

32,412.72

0.00

32,412.72

6,528.67

2,000.00

2,000.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

II

15,179.42

11,352.37

0.00

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

I

13,270.05

0.00

0.00

II

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

I

0.00

677.99

677.99

0.00

II

0.00

660.00

660.00

17.99

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

I

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)

I

5,867.05

890.49

890.49

II

1,557.54

5,200.00

5,200.00

5

Reparații Tumul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

I

829.60

124.60

124.60

II

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii

I

263.74

33.89

33.89

II

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

I

0.00

768.74

768.74

0.00

II

0.00

748.00

748.00

20.74

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani (cofinantare)

I

1,720.33

0.00

0.00

II

0.00

1,720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

I

411.04

0.00

0.00

II

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

10,839.94

0.00

10,839.94

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,350.00

0.00

5,350.00

5,489.94

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,977.76

1,977.76

0.00

II

1,850.00

1,850.00

127.76

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților

I

5,456.62

5,456.62

0.00

II

1,500.00

1,500.00

3,956.62

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna

I

3,405.56

3,405.56

0.00

II

2,000.00

2,000.00

1,405.56

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

2,388.17

19,399.58

0.00

19,399.58

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,077.40

15,710.35

0.00

15,710.35

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

I

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziții terenuri

I

3,000.00

3,000.00

II

3,000.00

3,000.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

1,354.84

2,056.96

0.00

2,056.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

491.23

2,920.57

0.00

2,920.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1

[Mobilier urban

I

57.91

942.09

942.09

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

I

499.80

0.00

0.00

II

491.23

8.57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

I

797.13

2.87

2.87

II

0.00

800.00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii incarcare electrice

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)

I

887.97

12,884.36

0.00

12,884.36

0.00

0.00

0.00

0.00

II

505.35

8,266.98

0.00

8,266.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

I

128.00

0.00

0.00

II

96.00

32.00

32.00

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

I

164.85

0.00

0.00

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul

I

360.00

360.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

blDIU

II

360.00

360.00

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

I

650.00

650.00

II

650.00

650.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr.1-3 (DALI+PT+DE)

I

350.00

350.00

II

350.00

350.00

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

I

119.00

131.00

131.00

II

0.00

250.00

250.00

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

I

1,800.00

1,800.00

II

1,800.00

1,800.00

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

I

141.72

141.72

II

141.72

141.72

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

I

17.26

0.00

0.00

II

0.00

17.26

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate (PT+DE)

I

80.00

80.00

II

80.00

80.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

I

80.00

80.00

II

80.00

80.00

19

Automatizare sistem incalzire sediul PMS (PT+masuri de eficientizare energetica)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

I

20.00

20.00

II

20.00

20.00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

260.00

260.00

II

260.00

260.00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna (DALI+PT+DE)

I

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70.21

70.21

24

Reabilitare Tumul Pielarilor (DALI+PT+DE)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALI+PT+DE)

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

I

15.65

247.60

247.60

II

13.25

250.00

250.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

32

Iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului.Bloc 2 str.Sureanu si Bloc 22

I

19.04

0.00

0.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

str.V.Aaron (Al)

II

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

17.25

0.60

0.60

34

Realizare lucrări de construcții si instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

I

72.70

0.00

0.00

II

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr. 15,Sibiu(AT)

1

84.67

0.00

0.00

II

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

1

28.68

0.00

0.00

II

27.48

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

1

86.87

0.02

0.02

II

82.59

4.30

4.30

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

1

48.79

0.02

0.02

II

46.41

2.40

2.40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str.

Balea - Oberth (AT)

1

14.40

0.00

0.00

II

13.80

0.60

0.60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

1

94.00

94.00

li

94.00

94.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilorț 1+2+3+...)

1

145.36

1,358.26

0.00

1,358.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

80.82

1,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale fântâni

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

1

120.00

120.00

II

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri

1

142.80

142.80

II

142.80

142.80

4

Realizare lucrări de inregistrare sistemica in sectoare

1

160.00

160.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

cadastrale pe raza uai bibiu

II

160.00

160.00

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

I

139.04

291.78

291.78

II

80.82

350.00

350.00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

I

6.32

193.68

193.68

II

0.00

200.00

200.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

2.9

Cap. 74.02 total (A + B + C), din care:

I

8,465.97

549.08

0.00

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,349.97

2,665.08

0.00

2,665.08

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

8,308.72

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,199.80

2,498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

I

8,308.72

389.08

389.08

II

6,199.80

2,498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

I

131.18

0.00

0.00

II

125.18

6.00

6.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

I

26.07

0.00

0.00

II

24.99

1.08

1.08

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2.11

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

I

79,385.88

315,964.54

-1,117.00

314,847.54

0.00

0.00

0.00

0.00

II

16,838.66

124,561.72

-1,117.00

123,444.72

67,656.59

72,851.42

80,617.03

32,825.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

43,773.22

12,851.14

-1,117.00

11,734.14

0.00

0.00

0.00

0.00

II

13,888.61

34,138.84

-1,117.00

33,021.84

8,596.91

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

I

2,722.44

390.00

390.00

II

2,312.44

800.00

800.00

2

Modernizare strada Papiu llarian

I

580.26

295.51

295.51

0.00

II

1.69

800.00

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr. 1 -Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1 -Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza;Str.Rusciorului bl.52-54)

I

5,965.01

0.00

0.00

II

5,815.01

150.00

150.00

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii,Ghiocelului)

I

0.00

4,970.87

4,970.87

0.00

II

0.00

4,900.00

4,900.00

70.87

5

Modernizare strada Depoului

I

0.00

776.74

776.74

II

0.00

776.74

776.74

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana

Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor)

I

0.00

2,000.74

2,000.74

0.00

II

0.00

1,825.00

1,825.00

175.74

7

Pachet străzi zona Tiglari III

(Dulgherilor.Mesteacanului.Maierilor)

I

0.00

4,104.46

4,104.46

0.00

II

0.00

4,000.00

4,000.00

104.46

8

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

154.87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

I

856.58

70.00

70.00

II

16.58

910.00

910.00

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor,

I

585.51

16.02

16.02

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

Lacului, primăverii, Rulmentului, uvidiu)

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0.00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

1

1,359.79

14.08

14.08

II

153.87

1,220.00

1,220.00

13

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare strada Tractorului

1

4,917.23

416.69

416.69

II

4,733.92

600.00

600.00

15

Modernizare prelungire strada Turda

1

730.68

4.05

4.05

II

684.73

50.00

50.00

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie

1

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00

1,100.00

17

Modernizare strada Podului

1

15,345.66

-2,481.60

-1,117.00

-3,598.60

0.00

II

0.00

4,692.30

-1,117.00

3,575.30

8,171.76

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

1

5,339.77

475.89

475.89

II

15.66

5,800.00

5,800.00

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

1

3,174.99

495.01

495.01

II

0.00

3,670.00

3,670.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

174,237.13

0.00

174,237.13

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

37,780.00

0.00

37,780.00

32,189.68

40,001.42

47,186.03

17,080.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș

1

9,586.03

9,586.03

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

2,191.04

3,394.99

0.00

0.00

2

Reabilitare Podul Gării

1

930.00

930.00

0.00

II

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

1

8,430.99

8,430.99

0.00

II

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare prelungire strada Oasa (pana la

1

2,523.03

2,523.03

0.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

str.u.uoga - delimoar- pe ua I ivi bldiuj

II

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

I

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229.05

0.00

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

I

36,328.33

36,328.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,000.00

14,000.00

5,000.00

11,328.33

5,000.00

1,000.00

7

Amenajare parcare Piața Cibin

I

87,956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

8,920.00

20,000.00

41,956.98

16,080.00

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

I

4,268.02

4,268.02

0.00

II

3,200.00

3,200.00

1,068.02

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor

I

11,706.60

11,706.60

0.00

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

35,612.66

128,876.27

0.00

128,876.27

0.00

0.00

0.00

0.00

II

2,950.05

52,642.88

0.00

52,642.88

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

I

4,127.90

4,127.90

II

4,127.90

4,127.90

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

I

420.00

420.00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporți metalici destinați parcărilor velo

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

I

600.00

600.00

II

600.00

600.00

7

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City cu montaj

I

1,550.00

1,550.00

II

1,550.00

1,550.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

8

Biciclete electrice

I

17.00

17.00

II

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)

I

3,422.14

10,228.10

0.00

10,228.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,895.41

11,754.83

0.00

11,754.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

I

127.33

0.00

0.00

II

95 20

32.13

32.13

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa

Sapca)(DALI+PT+DE)

I

343.91

0.00

0.00

II

0.00

343.91

343.91

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

I

114.90

0.00

0.00

II

0.00

114.90

114.90

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

I

21.78

69.20

69.20

II

20 98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

I

70.00

70.00

II

70.00

70.00

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

I

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

I

150.00

150.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

150.00

150.00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

I

720.00

720.00

II

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

I

600.00

600.00

II

600.00

600.00

12

Amenajare parcare Piața Cibin (Concurs de solutii+actualizare SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

I

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DALI+PT+DE)

1

238.00

0.00

0.00

II

0.00

238.00

238.00

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza) (DALI+PT+DE)

1

142.80

357.20

357.20

II

0.00

500.00

500.00

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului

Resita(SF+PT+DE)

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

1

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

1

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

1

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

1

100.00

100.00

II

100.00

100.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

1

114.08

150.92

150.92

II

0.00

265.00

265.00

23

Traseu pietonal si pentru biciclist! de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

1

318.99

1,720.20

1,720.20

II

239.19

1,800.00

1,800.00

24

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim seif-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

1

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

1

146.37

153.63

153.63

II

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

1

500.00

500.00

II

500.00

500.00

27

Statii de incarnare electnce(PT+DE+alte studii)

1

170.00

170.00

II

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

1

120.00

120.00

II

120.00

120.00

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

1

225.00

225.00

II

225.00

225.00

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor

Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

1

500.00

500.00

II

500.00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

1

113.05

386.95

386.95

II

0.00

500.00

500.00

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr 1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura.Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

1

34.53

0.00

0.00

II

32.13

2.40

2.40

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucemei,Trandafirilor, Ion a -i. : _ . . r> — x _ z-m. ■_ i i :\ / a -i-\

1

109.48

0.00

0.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

T^garuiceanurDrepaTaiii.vjnioceiuiui^a i j

II

102.34

7.14

7.14

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

I

89.25

0.00

0.00

II

83.30

5.95

5.95

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

I

134.47

0.00

0.00

II

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

I

105.91

0.00

0.00

II

98.77

7.14

7.14

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16

Februarie)(AT)

I

132.09

0.00

0.00

II

123.76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

I

74.08

0.00

0.00

II

60.38

13.70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului,

Viilor)(AT)

I

49.09

0.00

0.00

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

96.69

0.00

0.00

II

78.84

17.85

17.85

41

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor (AT)

I

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13.10

13.10

42

Modernizare strada Depoului(AT)

I

17.43

0.00

0.00

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

I

29.04

0.00

0.00

II

27.54

1.50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

I

39.16

0.00

0.00

II

37.66

1.50

1.50

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

I

24.99

0.00

0.00

il

23.19

1.80

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

I

18.63

0.00

0.00

II

16.48

2.15

2.15

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

I

17.32

0.00

0.00

II

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

I

29.75

0.00

0.00

II

23.80

5.95

5.95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

14.28

3.57

3.57

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

I

14.28

0.00

0.00

II

10.71

3.57

3.57

51

Modernizare strada Macului(AT)

I

21.42

0.00

0.00

II

17.85

3.57

3.57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

I

47.60

0.00

0.00

II

47.00

0.60

0.60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

I

24.76

0.00

0.00

II

22.97

1.79

1.79

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

I

122.87

0.00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

I

34.99

0.00

0.00

II

33.20

1.79

1.79

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

I

141.61

0.00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00

0.00

II

121.09

23.80

23.80

58

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113.35

0.00

0.00

II

100.26

13.09

13.09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72.00

II

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

150.00

150.00

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici ( DALI+PT+DE+alte studii)

I

778.00

778.00

II

778.00

778.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

32,190.52

111,223.27

0.00

111,223.27

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,054.64

33,463.15

0.00

33,463.15

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

1

Consultanta pachete străzi

I

281.71

0.00

0.00

II

258.56

23.15

23.15

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

674.71

732.67

732.67

II

407.38

1,000.00

1,000.00

3

Consultanta pachete străzi BERD

I

588.24

508.27

508.27

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbana

1

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

1

89.85

0.15

0.15

II

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

1

49.39

0.61

0.61

II

0.00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

1

1,000.00

1,000.00

II

1,000.00

1,000.00

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor

1

3,486.62

525.21

525.21

II

11.83

4,000.00

4,000.00

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand

1

48,734.00

48,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691.00

5,745.00

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

1

27,020.00

6,430.36

6,430.36

0.00

0.00

II

80.36

11,500.00

11,500.00

11,870.00

10,000.00

11

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu

1

13,552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

1

38,740.00

38,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Titlul

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-

I

129,937.30

128,570.55

0.00

143,345.35

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,017.75

111,702.09

0.00

112,168.15

134,899.31

22,197.44

0.00

0.00

4.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

I

1,318.27

0.00

0.00

II

0.00

1,318.27

1,318.27

4.2

Cap. 65,02 total (A + B + C), din care:

I

57,974.92

11,584.26

0.00

11,584.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47,357.31

0.00

47,357.31

18,306.41

6.43

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

57,974.92

11,584.26

0.00

11,584.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47,357.31

0.00

47,357.31

18,306.41

6.43

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,982.82

0.00

0.00

II

773.79

7,209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,545.17

0.00

0.00

II

2,615.62

4,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,459.26

0.00

0.00

II

165.45

7,293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

I

7,284.72

0.00

0.00

II

142.08

7,142.64

7,142.64

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la școala Gimnaziala N.lorga Sibiu

I

8,097.61

3,514.24

3,514.24

0.00

II

53.55

7,990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

I

3,032 01

1,331.12

1,331.12

0.00

II

37.31

3,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala

I

12,510.75

0.00

0.00

0.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)]

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

i.L.uaragiaie

II

63.69

5,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala

Gimnaziala nr.1

I

4,062.58

0.00

0.00

0.00

II

37.54

3,702.61

3,702.61

322.43

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

I

0.00

6,738.90

6,738.90

0.00

0.00

II

0.00

811.34

811.34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Cap. 66.02 total (A + B + C), din care:

I

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

30.25

13,389.50

0.00

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4,048.10

4,048.10

2,713.54

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9,341.40

9,341.40

937.54

4.3

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

14,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

I

14,774.80

14,774.80

II

466.06

466.06

4,770.04

9,538.70

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

2,173.26

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

6,116.44

0.00

6,116.44

3,402.92

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

I

2,173.26

0.00

0.00

II

98.00

2,075.26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

7,444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

4,041.18

0.00

4,041.18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str. Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

II

3,130.00

3,130.00

2,326.63

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gustenta

I

1,987.47

1,987.47

0.00

II

911.18

911.18

1,076.29

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

I

51,400.02

109,542.19

0.00

109,542.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

43,520.57

0.00

43,520.57

104,768.86

12,652.31

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

21,423.92

16,171.76

0.00

16,171.76

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

17,338.96

0.00

17,338.96

10,404.41

9,852.31

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

I

21,423.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,243.35

1,243.35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

I

16,171.76

16,171.76

0.00

II

16,095.61

16,095.61

76.15

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

29,976.10

93,370.43

0.00

93,370.43

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,181.61

0.00

26,181.61

94,364.45

2,800.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

29,976.10

93,370.43

0.00

93,370.43

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26,181.61

0.00

26,181.61

94,364.45

2,800.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

I

29,976.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

18,046.70

18,046.70

9,128.93

2,800.00

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG si statii de incarcare

I

81,919.48

81,919.48

0.00

II

7,160.30

7,160.30

74,759.18

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

11,450.95

11,450.95

0.00

II

974.61

974.61

10,476.34

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări in continuare

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2.1

Cap. 84.06 total (A + B + C), din care:

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

787.07

282.93

282.93

II

0.00

1,070.00

1,070.00

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

I

4,617.21

102.79

102.79

II

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret III (Baicoi, Topitorilor,

I

2,977.45

36.27

36.27

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

Lacului, Primăverii, Kuimentuiui, uviaiu)

II

0.00

3,013.72

3,013.72

4

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca (Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

1

0.00

4,934.44

4,934.44

II

0.00

4,934.44

4,934.44

5

Pachet străzi zona Turnisor IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

1

6,961.75

4.42

4.42

II

696.17

6,270.00

6,270.00

6

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

1

6,356.70

0.96

0.96

II

635.66

5,722.00

5,722.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

1

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA                 Anexa nr.T^.Ja HCL nr.Z^/2020

obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare

parțială sau integrală de la bugetul local

Martie 2020 - EXTRA.                                                                                                                                                                               . |ej .

Prevederi 2020

Poz, Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

700,114,674.78

700,114,674.78

230,694,290.00

0.00

0.00

0.00

230,694,290.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

335,854,566.00

335,854,566.00

90,436,080.00

0.00

0.00

0.00

90,436,080.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

281,277,128.78

281,277,128.78

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

82,982,980.00

82,982,980.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02 INVATAMANT TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

A

B

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,938,563.00

288,938,563.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348,060.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67,274,650.00

67,274,650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

6,555,750.00

6,555,750.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,250,000.00

2,250,000.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

2,180,750.00

2,180,750.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

_______________________________________________________________________________I

Prevederi 202(

Poz.

Bug

Nr cri

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

58,893,702.78

58,893,702.78

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677,988.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposuținclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron)

HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani(cofinantare) HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

10,839,937.78

10,839,937.78

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757.78

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456,620.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna HCL 473/2019

3,405,560.00

3,405,560.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

15,710,350.00

15,710,350.00

15,710,350.00

0.00

0.00

0.00

15,710,350.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,920,570.00

2,920,570.00

2,920,570.00

0.00

0.00

0.00

2,920,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

8,266,980.00

8,266,980.00

8,266,980.00

0.00

0.00

0.00

8,266,980.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800.00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

323,584,660.00

323,584,660.00

123,444,720.00

0.00

0.00

0.00

123,444,720.00

0.00

0.00

0.00

_______________________________________I

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Lucrări in continuare, total din care

96,704,683.00

96,704,683.00

33,021,840.00

0.00

0.00

0.00

33,021,840.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei HCL162/2012

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llarian HOL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii,Ghiocelului)

4,970,864.00

4,970,864.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Modernizare strada Depoului HCL184/2016

776,747.00

776,747.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maierilor) HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Pachet străzi zona Tiglari ll(Hameiului,Garoafei)(BERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(BERD-TVA)

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

01

10

Pachet străzi zona Lazaret l!l(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

01

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(BERD-TVA)

9,737,750.00

9,737,750.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-TVA)

8,292,230.00

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modernizare strada Tractorului HCL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760.00

16,171,760.00

3,575,300.00

0.00

0.00

0.00

3,575,300.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Condor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.00

3,912,380.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097.00

174,237,097.00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586,030.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizare prelungire strada Oasajpana la str.O.Goga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523,024.00

2,523,024.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Amenajare parcare subterana Plata 1 Decembrie HCL 357/2018

12,507,145.00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

36,328,324.00

36,328,324.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cibin

87,956,977.00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG HOL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300/2019

11,706,598.00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

52,642,880.00

52,642,880.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

7,324,900.00

7,324,900.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

11,754,830.00

11,754,830.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

33,463,150.00

33,463,150.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU


Anexa nr..^!.la HCL nr.../2x?2020

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2020

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influent e

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influent e

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

73.929,54

2.866,00

76 795,54

20.842,54

0,00

20.842,54

21.491,00

2.866,00

24.357,00

16.770,00

0,00

16.770,00

14.826,00

0,00

14 826,00

2

I. VENITURI CURENTE

0010

48.224,54

0,00

48.224.54

13.984,54

0,00

13.984,54

13.612,00

0,00

13.612,00

10.457,00

0,00

10.457,00

10.171,00

0,00

10.171,00

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

impozit pe spectacole

151001

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Z. VENITURI NEFISCALE

48.224,54

0,00

48 224,54

13.984,54

0,00

13.984,54

13.612,00

0,00

13.612,00

10.457,00

0,00

10.457,00

10.171,00

0,00

10.171,00

6

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la

30.10.50)

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

301003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Alte venituri din proprietate

301050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_ - 0,00

i 12

Alte venituri din dobânzi

311003

•• 0,00

C °'oc

0,00

■ -0,00

- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00

13

C2 •’i'ANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

48.224,54

=      0,00

48.224,54

' 13.984,54

0,00

13:984,54

13.612,00

'0,00

'i 3.612,00

; 10:457,00

0,00

10.457,00

10.171,00

0,00

10.171,00

14

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

48.224,54

0,00

48.224,54

.13.984,54

0,00

13.984,54

13.612,00

0,00

13.612,00

'10.457,00

0,00

10.457,00

10.171,00

0,00

10.171,00

15

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Venituri din prestări de servicii

331008

700,00

0,00

700,00

250,00

0,00

250,00

200,00

0,00

200,00

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

17

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Venituri din cercetare

331020

100,00

0,00

100,00

50,00

0,00

50,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

10,00

0,00

10,00

23

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

34.624,54

0,00

34.624,54

10.284,54

0,00

10.284,54

10.192,00

0,00

10.192,00

7.087,00

0,00

7.087,00

7.061,00

0,00

7.061,00

24

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la bugetul de stat

331030

12.800,00

0,00

12.800,00

3.400,00

0,00

3.400,00

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

3.200,00

3.000,00

0,00

3.000,00

25

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din veniturike proprii ale Min.Sanatati

331031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Alte venituri din taxe administrative, eliberări pertnise

341050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Amenzi,-penalitati si confiscări (cod 35.10:5.0)

3510

0,00

0,00

0,00

...    0,00

- . 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

.0,00 ?»

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Alte amenzi, penalitati si confiscări 4

351050-

0,00

0,00

0,00

0,00

cr,bd

0,00

0,00

. .0,00

0,00

. 6,ob

0,00

- 0,00

0,00

0,00

31

Diverse venituri -(cod 36.10.50)^

- 3610"

0,00

0,00

0,00

j.7 ■- r 0,00

0,00

6,od

0,00

0,00

■ . 0,00

<00

■ 0,00

0,00

■ 0,00

0,00

0,00

32

Alte venituri

361050

0,00

0,00

0,00

'4V    0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Donații si sponsorizări

371001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Varsaminte din secțiunea de funcționare pt.finantarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-1.473,00

0,00

-1.473,00

-573,00

0,00

-573,00

-400,00

0,00

-400,00

-300,00

0,00

-300,00

-200,00

0,00

-200,00

36

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

401015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Varsaminte din secțiunea de funcționare

371004

1.473,00

0,00

1.473,00

573,00

0,00

573,00

400,00

0,00

400,00

300,00

0,00

300,00

200,00

0,00

200,00

39

Alte transferuri voluntare

371050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

IV SUBVENȚII

25.705,00

2.866,00

28.571,00

6.858,00

0,00

6.858,00

7.879,00

2.866,00

10.745,00

6.313,00

0,00

6.313,00

4.655,00

0,00

4.655,00

45

Subvenții de la bugetul de stat

4210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Subvenții de la bugetul de stat pt. instit.publice pt.proiecte FEN

421070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10 09)

4310

25.705,00

2.866,00

28 571,00

6.858,00

0,00

6.858,00

7.879,00

2.866,00

10.745,00

6.313,00

0,00

6.313,00

4.655,00

0,00

4.655,00

48

Subvenții pentru instituții publice

431009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

1.697,00

1.749,00

3.446,00

158,00

0,00

158,00

1.326,00

1.749,00

3.075,00

113,00

0,00

113,00

100,00

0,00

100,00

50

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

1.708,00

1.117,00

2 825,00

700,00

0,00

700,00

553,00

1 117,00

1.670,00

200,00

0,00

200,00

255,00

0,00

255,00

51

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pt. finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

431016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanataii către bugetele locale pt.finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

431017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

431033

22.300,00

0,00

22.300,00

6.000,00

0.00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

4.300,00

0,00

4.300,00

54

Alte sume primite de la UE

4610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate in cadrul financiar 2014-2020

461004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefmantari

4810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

Q 0,00

0,00

0.00

57

Fondul-European de Dezvoltare Regionala

L481001.

; 6,00

0,00

0.00

0,00

0,00

^‘i0,00

'0,0tf

0,00

'. -.0,00

‘0,00

■ 0,00

0,00

’-r?5: 0,00

o.w

.: Q;6o

58

Sume primite in'contul plăților efecuate. in anul curent

48100101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

- ‘    0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

48100102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Președinte d^ș Paul-Consta

Contrasemnează

SecretarfGeneral

DorihJlie NistorPreședinte ,de


Paul-Consfa


dința


Contrasemnează Secretar General Dorirrflie Nistor //Președintele


Paul


in Mezei


Contrasemnează Secretar General Dorin llîe Nistor


'SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE


Anexa nr.A.la HOL nr.Z<?.^./2020


BUGETUL DE CHELTUIELI CU INFLUENTE CAPITOLUL 66,10

anul 2020

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influe nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

83.357,00

2.866,00

86.223,00

27.225,00

0,00

27.225,00

22.131,00

2.866,00

24.997,00

18.585,00

0,00

18.585,00

15.416,00

0,00

15.416,00

2

CHELT. CURENTE

01

80.176,00

1.749,00

81.925,00

25.952,00

0,00

25.952,00

21.178,00

1.749,00

22.927,00

18.085,00

0,00

18.085,00

14.961,00

0,00

14.961,00

3

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (COD 10.01+10.02+10.03)

10

55.500,00

0,00

55.500,00

15.051,00

0,00

15.051,00

14.522,00

0,00

14.522,00

14.001,00

0,00

14.001,00

11.926,00

0,00

11.926,00

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01-

1001

53.470,00

0,00

53.470,00

14.271,00

0,00

14.271,00

13.817,00

0,00

13.817,00

13.666,00

0,00

13.666,00

11.716,00

0,00

11.716,00

5

Salarii de baza

100101

35.250,00

0,00

35.250,00

9.050,00

0,00

9.050,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

8.200,00

0,00

8.200,00

6

Salarii de merit

100102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Indemnizație de conducere

100103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Spor de vechime

100104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Sporuri pentru condiții de munca

100105

7.910,00

0,00

7.910,00

2.300,00

0r00

2.300,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.610,00

0,00

1.610,00

10

Alte sporuri

100106

3.600,00

0,00

3.600,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

600,00

0,00

600,00

11

Ore suplimentare

100107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Fond de premii

100108

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Prima de vacanta

100109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

50,00

0,00

50,00

20,00

0,00

20,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

15

Fond aferent plătii cu ora

100111

4.100,00

0,00

4.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.000,00

0,00

1.000,00

900,00

0,00

900,00

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara

100112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Indemnizații de delegare

100113'

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Indemnizații de detașare

100114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de

100115

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0;00

0,00

0,00

0,00

20

Indemnizații de hrana

100117

1.858,00

0,00

1.858,00

600,00

0,00

600,00

506,00

0,00

506,00

506,00

0,00

506,00

. 246,00

0,00

246,00

21

Alte dreptpri salariale in bani

100130

700,00

0,00

700,00

;• 200,00

0,00

200,00

'<200,00

.0,00

200,00

150,$.

0,00

'150,00

.. ' 150,00

.0,00

150,00

22

Cheltuieli jsalariale'in*;natura(c6d10.02.01-

1002

750;00

0,00

750,00

> . ; 400,00

0,00

■-/■■400,00

330,00

0,00

330,00

10,00

:. 0,00

;• .-.li o,oo

10,00

: 0,00

.-.>10,00

23

Tichete de masa’ ■ •' . . ■_ . •

100201

0,00

0,00

0,00

’L t’ 00,00

6,00

0,00

.9,00

0,00

0,00

. " 0,00

• T ■ 0,00

.■ • 0,00

. 0,00

0,00

:.u-0,00

24

Norme de hrana '        ??•. - .    *-j?

100202

0,00

0,00

0,00

o,6b

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0.0

..    ■ 0,00

0,00

0,00

25

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'. P,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<00

: £ • 0,00

0,00

■ 0,00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si

100204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•<0,00

0,00

0,00

27

Transportul la si de la locul de munca

100205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Vouchere de vacanta

100206

750,00

0,00

750,00

400,00

0,00

400,00

330,00

0,00

330,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

29

Alte drepturi salariale in natura

100230

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Contributii(cod 10.03.01 la 10.03.06)

1003

1.280,00

0,00

1.280,00

380,00

0,00

380,00

375,00

0,00

375,00

325,00

0,00

325,00

200,00

0,00

200,00

31

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301-

100,00

0,00

100,00

30,00

0,00

30,00

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

20,00

0,00

20,00

32

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Contribuții de asig. pt. accid. de munca si boli

100304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Prime de asig. viata plătite de angajator

100305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Contribuție asiguratorie pt.munca

100307

1.180,00

0,00

1.180,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

350,00

300,00

0,00

300,00

180,00

0,00

180,00

38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod20.01-

20

24.276,00

1.749,00

26.025,00

10.751,00

0,00

10.751,00

6.556,00

1.749,00

8.305,00

4.009,00

0,00

4.009,00

2.960,00

0,00

2.960,00

39

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

5.178,00

535,00

5.713,00

2.148,00

0,00

2.148,00

1.524,00

535,00

2.059,00

843,00

0,00

843,00

663,00

0,00

663,00

40

Furnituri de birou

200101

180,00

0,00

180,00

100,00

0,00

100,00

40,00

0,00

40,00

30,00

0,00

30,00

10,00

0,00

10,00

41

Materiale pentru curățenie

200102

450,00

0,00

450,00

200,00

0,00

200,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

50,00

0,00

50,00

42

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

1.000,00

0,00

1.000,00

600,00

0,00

600,00

200,00

0,00

200,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

43

Apa, canal si salubritate

200104

220,00

0,00

220,00

110,00

0,00

110,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

30,00

0,00

30,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

nflue nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

44

Carburanți si lubrefianti

200105

30,00

0,00

30,00

15,00

0,00

15,00

9,00

0,00

9,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

45

Piese de schimb

200106

350,00

0,00

350,00

150,00

0,00

150,00

80,00

0,00

80,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

46

Transport

200107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

63,00

0,00

63,00

33,00

0,00

33,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

48

Materiale si prestări de servicii cu caracter

200109

1.685,00

535,00

2.220,00

500,00

0,00

500,00

685,00

535,00

1.220,00

300,00

0,00

300,00

200,00

0,00

200,00

49

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si tunet.

200130

1.200,00

0,00

1 200,00

440,00

0,00

440,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

50

Reparații curente

2002

1.652,00

0,00

1.652,00

830,00

0,00

830,00

630,00

0,00

630,00

100,00

0,00

100,00

92,00

0,00

92,00

51

Hrana(cod 20.03.01+20.03.02)

2003

1.200,00

0,00

1.200,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

52

Hrana pentru oameni

200301

1.200,00

0,00

1.200,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

53

Hrana pentru animale

200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54

Medicamente si materiale sanitare(cod

2004

15.249,00

1.178,00

16.427,00

6.950,00

0,00

6.950,00

3.708,00

1.178,00

4.886,00

2.700,00

0,00

2.700,00

.1.891,00

0,00

1.891,00

55

Medicamente

200401

10.841,00

0,00

10.841,00

5.500,00

0,00

5.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.341,00

0,00

1.341,00

56

Materiale sanitare

200402

1.824,00

1.057,00

2.881,00

500,00

0,00

500,00

924,00

1.057,00

1.981,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

57

Reactivi

200403

1.884,00

96,00

1.980,00

650,00

0,00

650,00

584,00

96,00

680,00

400,00

0,00

400,00

250,00

0,00

250,00

58

Dezinfectant!

200404

700,00

25,00

725,00

300,00

0,00

300,00

200,00

25,00

225,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

59

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

2005

598,00

36,00

634,00

265,00

0,00

265,00

183,00

36,00

219,00

80,00

0,00

80,00

70,00

0,00

70,00

60

Uniforme si echipament

200501

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

10,00

0,00

10,00

61

Lenjerie si accesorii de pat

200503

50,00

0,00

50,00

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

62

Alte obiecte de inventar

200530

398,00

36,00

434,00

150,00

0,00

150,00

148,00

36,00

184,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

63

Deplasări, detasari, transferări

2006

26,00

0,00

26,00

15,00

0,00

15,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

1,00

0,00

1,00

64

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

21,00

0,00

21,00

10,00

0,00

10,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

1,00

0,00

1,00

65

Deplasări tn străinătate

200602

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Materiale de laborator

2009

155,00

0,00

155,00

50,00

0,00

50,00

55,00

0,00

55,00

40,00

0,00

40,00

10,00

0,00

10,00

67

Cercetare - dezvoltare

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

Cârti, publicații si materiale documentare

2011.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■0.00

0.00

69

Consultanta si expertiza

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

..JJ.OO

0,00

0,00

70

Pregătire profesionala

2013,”

,-105,00

0,00

105,00

40,00

0,00

40,00

30,00

- .0,00

4   30,00

20,00

0,00

20,00

7135,00

0,00

-.15,00

' 71

Protecția muncii                                '

2014

43,00

0,00

43,00

16,00

0,00

-16,00

-10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

ZOO

‘ 0,00

Z. ‘ 17,00

72

Muniție,furnituri si armament de natura . •

2015 f

. 0,00

0,00

0,00

a,oo

0,00

Ai- o.oo

-0,00

0,00

- 0,00

0,00

0,00

0,00

V 0,00

■ 0,00

- ~ 0,00

73

Studii si cercetări

2016

PjOO

0,00

0,00

0,00

0,00

0;00

0,00

• ,0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

. /‘*0,00

0,00

.0,00

74

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

J 0,00

75

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al

2018

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Contribuții ale administrației publice locale la

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Reabilitare infrastructura progr.inundatii

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Meteorologie

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Prevenirea si combaterea inundațiilor si

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_S2

Comisioane si alte costuri afer.

202401'

0.00

0.00

0 00

000

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

83

Comisioane si alte costuri aferente im interne

202402

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Chelt.judiciare siextrajud. derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86

Alte cheltuieli(cod 20.30.01 la 20.30.30)

2030 .

70,00

0,00

70,00

37,00

0,00

37,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

11,00

87

Reclama si publicitate

203001

5,00

0,00

5,00

2,00

0.00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

88

Protocol si reprezentare

203002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89

Prime de asigurare non-viata

203003

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9C

Chirii

203004

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oc

o.oc

o.oc

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

nflue nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

92

Fondul presedintelui/Fondul cond.

203007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

93

Fondul Primului ministru

203008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

40,00

0,00

40,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

96

TITLUL III DOBANZI(cod 30.01+30.02+30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

97

Dobânzi aferente datoriei publice internețcod 30.01.01+30.01.02)

3001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

Dobânzi aferente datoriei publice interne

300101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe

300201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Dobânzi aferente datoriei publice externe

300205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105

Alte dobanzifcod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

106

Dobânzi aferente împrumuturilor din fd.de

300301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.01 la 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112

Subvenții pe produse

4001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113

Subvenții pe activitati

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

1.14

Subvenții pt.acoperirea diferentelor de preț și -

4003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

□tf» 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

„Qipp

0,00

0,00

115

subv.pt susținerea transp. feroviar public •

4004

. . 4.00

.0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

. -itz.- O.QP

. .4.0Q

0,00

! 0,00

.0,0.0

0,00

o;0b

0,00

. /O.co

116

Subvptr transp.de calatori cu metroul,;..»’. .

4005; ■ '

. .0.00

. 0.00

0.00

0.00

0,00

.0.00

'. ‘ .. 0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

- 0,00

0,-00

.117

Acțiuni de ecologizare                        :

4006 '

i-      0,00

■ 0.00

0.00

0,00

0,00

<0.00

0.00

.0.00

.- 0,00

0,00

0.00

0,00

•r-;0,00

-■ 0,00

r     0.00

118

Valorificarea cenușilor de pirita • '■ ■ i':

4007

0.00'

0,00

0.00

0.00

0,00

•0.00

0,00

■ .0,00

■A - 0,00

0,00

■ . 0.00

0,00

0,00

0.00

' o;oo

119

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

o:oo

’ ... 0.00

0,00

0.00

0,00

o;oo

0.00

0,00

• 0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

- 0,00’

120

Plăti către angajatori pt formare prof. a ang.

4009

0,00

o;oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de

4010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric.

4012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124

stimularea exporturilor

4013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125

susținerea infrastructurii de transport

4014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127

progr.de conservare sau de inchidere a

4016

0,00

0,00

.0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

128

progr.de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers cu handicap

4017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

; 0,00

0,00

129

protecție ăoc in soc minier

4018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00

0,00

132

Alte subvenții

4030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

5001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

nflue nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

137

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139

Transferuri către instituții publice

510101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

:inantare de baza a invatamantului superior

510102

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

141

Acțiuni de sanatate

510103

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142

finanțarea drept, acordate pers.cu handicap

510104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

144

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

Transferuri pentru lucrările de cadastru

510113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Transferuri din bugetele consiliilor județene

510114

0,00

0,00

0,00

0,00

oon

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

147

Transferuri din bugetele locale pentru

510115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148

Transferuri din bugetele consiliilor locale si

510124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149

Programe ptr sanatate

510125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

Transf.privind contrib.de asig.soc.de sanat.pt persoanele aflate-n concediu pt crest a

510126

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de ajutor social

510131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154

Transferuri din bugetele consiliilor locale si jud. pt. finanțarea unit.de asistenta medico

510139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod.51.02.12)

5102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la

510212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

157

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158

A. Transferuri intci ne. .

5501

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_ •.: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

! 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160

Programe PHARE . .        ■

550108

0,00

0,00

0,00

; 0,00

0,00

l q(oo

0,00

0,00

0,00

0,00

■■. 0.00

...     0;00

'î,; o.oo

0,00

0,00

161

Programe ISPA

550109

0,00

0,00

0,00

.. ' 7 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

D.QO

0;00

0,00

. -0.00

0,00

162

Programe'SAPARD

550110

0,00

0,00

b;ob

- 0,00

0.00

.i.-' .0,00

0,00

0,00

0,00

« 0,00

: -?"0,00

0,00

. -0,00

0,00

0,00

163

Inv. alereg. autonome si soc.com. cu cap. de

550112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'• 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

., - 0,00

0,00

0,00

164

Programe de dezvoltare

550113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

165

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166

Alte transferuri curente interne

550118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167

TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168

Programe din Fondul European de Dezvoltare

5801

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169

Finanțare nationla

580101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170

Finanțarea din Uniunea Europeana

580102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171

Cheltuieli neeligibile

580103

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173

Asigurări sociale

5701

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174

Ajutoare sociale

5702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175

Ajutoare sociale in numerar

570201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176

Ajutoare sociale in natura

570202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

400,00

0.00

400,00

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

75,00

0,00

75,00

75,00

0,00

75,00

179

Burse

5901

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180

Ajutoare pentru daune provocate de

5902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

0,00

Liai

Asociații si fundații

5911

______£LQQ

____LQQ

______LQfl

________CLQfl

JLQQ

___OQ

_____QJM

______QJ2Q

0-00

________(LQfl

__

__LQL

_

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influe nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

182

Susținerea cultelor

5912

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184

Sume din activitati sportive

5920

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

185

Sume aferente pers.cu handicap neincadr.

5940

400,00

0,00

400,00

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

75,00

0,00

75,00

75,00

0,00

75,00

186

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.181,00

1.117,00

4.298,00

1.273,00

0,00

1.273,00

953,00

1.117,00

2.070,00

500,00

0,00

500,00

455,00

0,00

455,00

187

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.181,00

1.117.00

4.298.00

1.273.00

0,00

1.273.00

953.00

1.117,00

2.070,00

500.00

0,00

500.00

455,00

0,00

455,00

188

Active fixe

7101

3.181,00

1.117,00

4.298,00

1.273,00

0,00

1.273,00

953,00

1.117,00

2.070,00

500,00

0,00

500,00

455,00

0,00

455,00

189

Construcții

710101

1.655,00

0,00

1.655,00

700,00

0,00

700,00

500,00

0,00

500,00

200,00

0,00

200,00

255,00

0,00

255,00

190

Mașini, echipamente si mijloace de trans.

710102

1.451,40

1.117,00

2.568,40

498,40

0,00

498,40

453,00

1.117,00

1.570,00

300,00

0,00

300,00

200,00

0,00

200,00

191

Mobilier, aparatura birotica si alte active corp.

710103

27,50

0,00

27,50

27,50

0,00

27,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

47,10

0,00

47,10

47,10

o.oo

47,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195

Active financiare

7201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196

Participare la capitalul social al societăților

720101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199

Rambursări de credite externe

8101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202

Ramb. de credite afer. dat. publice ext. locale

810105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Diferente de curs aferente datoriei publice

810106

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

204

Rambursări de credite interne

81Q2

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

..o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Rambursări de credite interne garantate

810201

0,00

0,00

0,00

- '0.00

0,00

.0.00

Jr _■ .0.00

. o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00

0.00

0.00

206

Diferente de curs ăfei'ente datoriei publice' •

810202'

0,00

0,00

0,00

'0,00

0,00

... 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• .0,00

0,00

7 -0,00

0,00

0,00

207

Ramb. de credite afer, dat. publice int. locale .

810205'

. 0,00

0,00

0,00

U o'.0,00

0,00

o,od

0,00

0,00

..    0,00

0,00

’ .>> 0,00

0,00

‘0,00

0,00

0,00.

208

TITLUL XJI ÎMPRUMUTURI

80 ’

0,00

o;oo

0,00

;      ^.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.;fl;o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

209

împrumuturi pentru instituții si servicii publice -

8003 '

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-y ■ 0,00

0,00

0,00

0,00

7-0,00

0,00

.0,00

v 0,00

0,00

210

Fd.de rulment pentru acop. golurilor temp.de

8008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

211

Alte imprumuturi

8030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212

TITLU XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

9.427,46

0,00

9.427,46

6.382,46

0,00

6.382,46

640,00

0,00

640,00

1.815,00

0,00

1.815,00

590,00

0,00

590,00

213

Excedent

91.01

9.427,46

0,00

9.427,46

6.382,46

0,00

6.382,46

640,00

0,00

640,00

1.815,00

0,00

1.815,00

590,00

0,00

590,00


Contrasemnează Secretar General Dorin Uîe Nistor

Anexa nr..v?..la HCL nr.


.1.2^.12020


FORMULAR 14

  • I - Credite de angajament

  • II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTIȚII Șl SURSE DE FINANȚARE

mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuție preliminată 2019

PROPUNERI

2020

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Estimări anii ulteriori

0

1

2=3+.. +9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

-7   0,00

0,00

0,00

‘ II

1.117,00

0,00

•• 0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

- ■’/

4 — —

’ ’’          A*- -

.. .

“TOTAL GENERAL

. <

- . .

1. Total surse de finanțare •/.              '<

I

■?co,po

• 0;00

4   0,00

0,00

• 0,00

0,00

0,00

0,00

II

•? ' 0,00

0,00

>• 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

I

0,00

0,00

' '• 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investiții

[total GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

I

1.117,00

• 0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5801 Proiecte cu finanțare nerambrusabila

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

< .     0,00

0,00

0,00

0,00

b. dotări independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare                                        f

1

1.117,00

0,00

’o.ool

1.117,00-

0,00

0,00

0,00

0,-.%

II

1.117,00

0,00

0,00

1 117,00

0,00

0,00

0,00

o.o-d

10 Venituri proprii

1

1.117,00

0,00

0,00

1 -117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,C0

7101 Active fixe

1

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d. cheltuieli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e. alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 66,06

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Venituri proprii

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

o,ool

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7101 Active fixe

I

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

1.117,00

0,00

0,00

1.117,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Președinte c^e^edință

Paul-Constaftti zeiContrasemnează

Secretar General

Dorin Hie Nistor

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2020, cu finanțare parțiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru capitolul 66.10


Președinte fie ședință

Paul-Const         eimii lei

Nr crt

Denumirea obiectivelor de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală actualizată

Cheltuieli totale col.5 la col.9

Finanțate din:

Capacitati

Termen PIF

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare (col.10+col.1 1)

din care:

de la bugetul local

pe seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total din care:

4.586

4.586

4.298

1.473

0

0

0

2.825

2.825

0

A

Lucrări în continuare

1.903

1.903

1.615

0

0

0

0

1.615

1.615

0

B

Lucrări noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investiții din care:

2.683

2.683

2.683

1.473

0

0

0

1.210

1.210

0

Capitol 66.10 TOTAL din care:

4.586

4.586

4.292

1.473

0

0

0

2.825

2.825

0

A

Lucrări în continuare                  <

1.903

1.903

1.615

- 0

0

0

. o

1.615

1.615

0

1

Reconfigurare si modernizare spatii pentru ambulatoriu integrat

1.227

1.227

\ 1.227

: 0

0

0

0

1.227

1.227

••                  .. o

2

Alimentare subterana cu energie electrica'a secției Boli infectioase

90

90

■•••;.        90

0

0

0

0

90

..90

0

3

Amenajare curte- secția Boli Infectioase

5861

586

298

0

0

0

0

298

298

0

«X

B

Lucrări noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investiții din care :

2.683

2.683

2.683

1.473

0

0

0

1.210

1.210

0

1

Dotări independente

2.643

2.643

2.643

1.473

0

0

0

1.170

1.170

0

_2_

Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

40

40

40

0

0

0

0

40

40

0

Contrasemnează

Secretar Genera!

Dorin Ifie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPUIULUI SIBIU

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

LISTA

poziției “Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 repartizate pentru capitolul 66,10

LEI

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

UM

• Cant.

Valoarea

Plata efectuata

Nr.si data

Suma

TOTAL

2.683.000

C.II

Dotări independente, din care:

2.643.000

1

Analizor automat urini

buc

1

220.000

2

Aparat automat de coagulare

buc

1

120.000

3

Aparat de sigilat pungi

buc

1

20.000

4

Aparat dezinfectie

buc

1

40.000

5

Aparat electrochirurgie

buc

1

17.000

6

Aparat nebulizare

buc

3

50.000

7

Aspirator chirurgical

buc

1

5.000

8

Boiller apa calda menajera

buc

1

15.300

9

Calculatoare

buc

20

98.000

10

Cuptor de bucătărie

buc

1

4.000

11

Dozimetru resetabil

buc

1

3.000

12

Electrocardiograf 12 canale

buc

2

34.000

13

Etuva

buc

1

6.000

14

Ferăstrău oscilant

buc. .

1

4.500

15

Garou pt. artroscop

buc '

1

40.000

16

Geanta omologata pt.transport produse sanguine

buc

1

4.000

17

Hota profesionala

buc

1

5.500

18

Injectomate

buc

6

27.200

19

Lampa scialitica

buc

1

84.000

20

Mașina de spalat rufe

buc

-2

46.800

21

Mașina industriala de spalat vase

bu»

.4

27.000

22

Monitor de transport

buc

1

34.300

23

Monitor funcții vitale

buc

1.

91.500

24

Monitor funcții vitale portabil

buc

. .. 3

32.400

25

Motor cu drill si acumulator

buc

1

48.500

26

Multifuncționale

buc

4

22.000

27

Pompe de perfuzie

buc

7

33.400

28

Rețea automata de telecomunicații

buc

1

156.000

29

Sistem contorizare utilitati

buc

1

20.000

30

Soft SPI monitoring

buc

7

11.900

31

Software neuroguide

buc

1

35.200

32

Sonda liniara ecograf

buc

1

31.300

33

Spirometru mutifunctional

buc

1

21.000

34

Suport sorturi plurnbate

buc

I

6.000

35

Switch rețea

buc

2

10.000

36

Tablou electric general

buc

1

9.000

37

Targa transport pacienti

buc

~F

3.000

38

Trusa laringoscop

buc

i

5.000

3Q

Uscator rufe

buc

2

31.200

40

Mașina de spalat rufe profesionala

buc_-buc

2

53.000

41

Aparat de ventilație mecanica pediatric

2

240.000

42

Injectomate

buc..

.40

280.000

43

Pompe de perfuzie

40

280.000

44

Aparat dezinfectie Nocospray

buc

. 10

180.000

45

Aparat hygienio decontaminare

buc

7

80.000

46

Aparat Vortex spin

buc

. ... 1

9.000

47

Hota flux laminar

buc

1

48.000

C.IV

Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si altor studii

40.000

1

D.A.L.I. pentru "Reconfigurare si modernizare spatii pentru ambulatoriu integrat"

buc

1

40.000

Președinte de/ședjnță

Paul-ConstantinMezei

Contrasemnează Secrete Dorin II

General Nistor