Hotărârea nr. 126/2020

HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.126

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general,

Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 23482/25.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 23759/26.03.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020,

Văzând avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

Având în vedere :

H.C.L. nr.58/2020 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general,

H.C.L. nr. 50/2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată, ale Legii nr. 350/2006 a tinerilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7, art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 aslin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista proiectelor care întrunesc condițiile legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general în anul 2020, sesiunea 1, denumită generic Agenda Comunității și de Tineret, cuprinsă în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile acordate fiecărui proiect selectat.

Art.3. Se aprobă utilizarea directă, gratuită și temporară a bunurilor din domeniul public pentru realizarea acțiunilor cuprinse în Agenda Comunității și de Tineret 2020, cu respectarea prevederilor Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general.

Art.4. Se împuternicește d-na Corina Bokor, viceprimarul Municipiului Sibiu, pentru semnarea contractelor de finanțare aferente Agendei Comunității si de Tineret, sesiunea 1/2020.

Art.5. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică, Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiuluf vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

/                             Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte deședințâ

Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu                                        .      __/i uri nr l\oCv /2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu               Anexa nr..l...la HCL nr.........

Lista proiectelor aprobate și a sumelor alocate pentru Agenda Comunității

și de Tineret, sesiunea 1, 2020

Nr. crt.

Denumire Solicitant

Denumire proiect

Suma alocată (lei)

1

Academia Forțelor Terestre" Nicolae Bălcescu" Sibiu

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu - o școală a comuntății, în serviciul comunității f

11,000.00

2

Academia Forțelor Terestre" Nicolae Bălcescu" Sibiu

AFT ■ partener strategic "Noaptea Cercetătorilor 2020"

8,000.00

3

Academia Forțelor Terestre" Nicolae Bălcescu" Sibiu

AFT ■ promotoare a valorilor culturale și științifice sibiene

14,000.00

4

Academia Forțelor Terestre" Nicolae Bălcescu" Sibiu

1920 - 2020,100 de ani de învățământ militar românesc la Sibiu

30,000.00

5

Asociația Casa Calfelor Sibiu »

Susținem identități, creăm comunități

20,000.00

6

Asociația Club Sportiv Comunitar Sibiu

Marea MosMondeală

1

10,000.00

7

Asociația Club Sportiv Comunitar Sibiu

Sibiul Aleargă

5,000.00

8

Asociația Club Sportiv Fantasy Dance

Dansul nu are vârstă. Terapii prin dans pentru persoane vârstnice.

19,000.00

9

Asociația Culturală Art Life

Ziua Micilor Războinici.

15,000.00

10

Asociația Culturală BIS

Povești pentru bunicii noștri

10,000.00

11

Asociația Culturală "Music-On"

Concerte educative pentru copii- Povești muzicale.

20,000.00

12

Asociația Culturală Play

Pune mâna pe chitară I

30,000.00

13

Asociația de Bun Gust

Lăsați copiii să vorbească despre deșeuri 1

30,000.00

14

Asociația de Bun Gust

Ne jucăm și curățăm

35,000.00

15

Asociația de Poveste

1

Sibiul De Poveste ■ Festival de integrare în comunitate a copiilor și tinerilor din centrele de plasament

15,000.00

16

Asociația de Prietenie "Iile et Vilaine Sibiu" - APIVS

„COMUNIC'ARTE” - universitatea de vară francofonă de la Sibiu 2020

16,000.00

17

Asociația de Prietenie "Iile et Vilaine Sibiu" - APIVS

„Obelix, super detectiv la Sibiu”- centru de vacanță pentru copii de 6-14 ani.

27,000.00

18

Asociația Develop

Grădina urbană comunitară

15,000.00

19

Asociația Diakoniewerk International

Activi pentru incluziune. Oferte culturale și de timp liber pentru persoane cu dizabilități

30,000.00

20

Asociația Diakoniewerk International

Să vorbim altfel despre dizabiiitate

10,000.00

21

Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare,D,A,R. Pentru Copii Și Tineri Cu Dizabilităti Sibiu

1

„Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali" - ediția a V-a »

26,000.00

22

Asociația Filantropia „Sf. Nicolae" Turnișor 1, Sibiu

Școala de vară comunitară pentru copii și tineret (ediția a V-a)

26,000.00

23

Asociația Focus Sibiu

Adevărații Supereroi, ed. a lll-a

25,000.00

24

Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor

Sibiu Senior- Puterea minții și a trupului, ediția a Vlll-a

10,000.00

25

Asociația pentru înfrumusețarea Orașului Sibiu

Gala AIOS 2020

30,000.00

26

Asociația Rotary Club Sibiu

Pentru un Sibiu curat, ediția a IV-a

17,000.00

27

Asociația "Sibiu 1191"

Vecinătate activă, ediția a Vl-a

25,000.00

28

Asociația Științifică de Cercetare și diagnoză psihologică socială,educațională,culturală, tradițională a etniei rrome.

Viața comunitară rromă cum a fost, este și va fi, ediția a lll-a

5,000.00

29

Asociația "Tură în natură"-' A.T.I.N.S.

Cunoaște natura din jurul tău 2

20,000.00

30

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Festivalul Grădinilor 2020 - Ediția a IX-a

5,000.00

31

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu

Smart Park 202, Ediția a Vlll-a

30,000.00

!                            Total sumă alocată

589,000.00

Președinte dțe ședință

Paul-Constafațin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin IIie Nistor