Hotărârea nr. 124/2020

HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.124

privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.23548/25.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.23550/25.03.2020 prin care Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului propune aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile:

  • - art.3, art.4 și art.6, precum și art.49 din Anexa nr.1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

  • - art. 1 alin.(1) și art. 2 din Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri,

  • - art.1 alin.(1) și art. 2 alin.(1) din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

  • - O.U.G. nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

Ținând cont de impactul asupra mediului economic generat de măsurile stabilite de autorități pe durata stării de urgență,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d), alin.6 lit. a) și lit. b), alin.7 lit.n), art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scutirea utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare, pe perioada stării de urgență decretate, pe teritoriul României.

Art.2. Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, utilizatorii vor depune la Direcția Fiscală Locală Sibiu, doar prin poșta electronică, la adresa de e-mail: itpj@sibiu.ro, o cerere însoțită de documente justificative din care să rezulte faptul că au întrerupt total activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, respectiv:

  • > Acordul de funcționare emis de Primăria Municipiului Sibiu, în copie, (în vederea verificării încadrării activității respectivului utilizator non-casnic în tipul de activități afectate de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19;

  • >  Certificatul constatator emis de O.R.C.,în copie, pentru sediul social/sediu secundar/punct de lucru, pentru activitățile suspendate și care nu necesită eliberarea / nu s-a emis Acord de funcționare de către Primăria Municipiului Sibiu.

  • > Documente doveditoare emise de Direcția de Sănătate Publică, în copie, în cazul utilizatorilor non-casnici care au ca obiect de activitate servicii medicale.

  • > Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al agentului economic din care să rezulte faptul că și-a întrerupt total activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate.

în cazul utilizatorilor non-casnici, aflați în această situație, care își desfășoară activitatea în spații închiriate de la alte persoane fizice sau juridice, declarația va cuprinde și denumirea/numele proprietarului imobilului.

Art.3. (1) în completarea documentelor prevăzute la art.2, utilizatorul non-casnic are obligația ca, până la data încetării totale a măsurilor restrictive impuse de către autoritățile competente pe perioada stării de urgență, să depună în copie, Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art.12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

(2) în măsura în care se va renunța la eliberarea certificatului de situații de urgență, menționat la alin.1, utilizatorul non-casnic nu va mai avea obligația depunerii acestuia la Direcția Fiscală Locală Sibiu.

Art.4. în situația în care, ulterior aplicării scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare, se dovedește faptul că recipientele de deșeuri alocate respectivului utilizator non-casnic au fost prezentate la ridicare, conform sistemului de monitorizare RFID, scutirea se anulează, taxa de salubrizare urmând a fi percepută retroactiv, conform evidențelor Direcției Fiscale Locale Sibiu.

Art.5. (1) Utilizatorii non-casnici care au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, și implicit generează o cantitate redusă de deșeuri, au posibilitatea de a depune la Direcția Fiscală Locală Sibiu, doar prin poșta electronică, o declarație rectificativă de impunere, în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare în funcție de cantitatea reală de deșeuri generată în perioada în care și-au redus activitatea.

(2) în situația menționată la alin.1, ridicările reale ale recipientelor vor fi monitorizate prin sistemul RFID, conform Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2019 și modificat prin H.C.L. nr. 460/2019.

Art.6. Pentru utilizatorii non-casnici care au achitat în avans taxa specială de salubrizare și solicită scutirea de la plata acesteia, se va efectua regularizarea, iar sumele achitate vor fi considerate plată în avans.

Art.7. Serviciul Public de Management Salubrizare și Protecția Mediului și Direcția Fiscală Locală Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte de ședință

Paul-Conș^fntin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor