Hotărârea nr. 123/2020

HOTĂRÂREA NR. 123 privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 123

privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență

cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 22817/23.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 23436/25.03.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea unor măsuri temporare privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere:

  • - Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020,

  • - deciziile luate de către Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgență,

  • - Ordinul nr. 74525/18.03.2020 al Departamentului pentru Situații de Urgență prin care potrivit art. 2 “Personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale grădințelor, unităților școlare și de învățământ superior se pune la dispoziția Direcțiilor de Sănătate Publică pentru cooptarea, la nevoie, în acțiunile desfășurate de acestea pentru prevenirea și combaterea coronavirusului”,

  • - necesitatea asigurării unei capacități medicale adecvate pentru gestionarea cazurilor de infecție cu coronavirus la nivelul unităților sanitare cu paturi.

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit. d), alin. 6 lit. a) și lit. b), alin.7 lit.h), art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă, ca măsură temporară în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2:

(1) Acordarea de gratuitate pe toată perioada instituirii stării de urgență, pentru utilizarea parcărilor publice cu plată, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, cu excepția parcărilor cu sistem de acces prevăzut cu bariere, pentru personalul medico-sanitar și auxiliar din cadrul:

1 .Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu

  • 2. Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu

(cu secțiile medicale de pe B-dul C. Coposu, nr 2-4, str. Pompeiu Onofreiu, nr. 6)

  • 3. Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu

  • 4. Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda"

  • 5. Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

(cu secțiile medicale de pe str. G. Barițiu, nr. 1-3, str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4 și de pe str.

Transilvaniei, nr. 2-4)

6.Spitalului Militar de Urgență "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu

7.Spitalului General C. F. Sibiu,

  • 8. Spitalului Polisano Sibiu

  • 9. Personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale grădințelor, unităților școlare și de învățământ superior delegat la Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu

Art.2. Personalul medico-sanitar și auxiliar din unitățile sanitare menționate la art. 1 va beneficia de gratuitate în mod direct, în baza copiei după legitimația / ecusonul de serviciu, care se vor afișa în interiorul autovehiculului, pe bordul acestuia.

Art.3. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată la Sibiu, la data de 26.03.2020.

/ /

Președinte de ședință Paul-Constantin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor