Hotărârea nr. 122/2020

HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.122

privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a

fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând Referatul de aprobare nr.20743/16.03.2020 al Comisiei Sociale și raportul de specialitate nr.22017/19.03.2020 al Direcției Patrimoniu și cadastru prin care se propune aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință social pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, în condițiile și ordinea de prioritate prevăzute de Legea nr. 114/1996 privind locuințele cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 1 și 2 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 1, art. 2 și art. 3 din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată si modificată ptin Legea nr. 84/2008,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit c și d, alin.7 lit.q, ale art.136 alin. 1 și alin. 8, ale art. 139 alin.3 lit.g, ale art. 196 alin.1 lit a și ale art. 243 alin 1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de priorități cu persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele rectrocedate foștilor proprietari, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art 2. Prezenta listă de priorități poate suferi modificări sau completări până la data repartizării unei locuințe.


Președinte de ședință

Paul-Co ntin MezeiAdoptată în Sibiu la data de 26.03.2020


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor i I

Anexa nr. 1

La Hotărârea nr.


MM


LISTA DE PRIORITĂȚI ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII DE LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV AL MUNICIPIULUI SIBIU PENTRU CAZURILE PERSOANELOR EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI

NR.CRT.

NUME

1

NETOTEA ZENOViA

2

CERCEA MARIA (1953)

3

CERCEA MARIA (1975)

ADRESA


NR.

PERSOANE

PUNCTAJ

1

39

1

40

1

56Președintele ședința ntip MezeiContrasemnează Secretar General Dorin llie Nrstor