Hotărârea nr. 121/2020

HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR.121

privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând Referatul de aprobare nr.20741/16.03.2020 al Comisiei Sociale și raportul de specialitate nr.22014/19.03.2020 al Direcției Patrimoniu și cadastru prin care se propune aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile și ordinea de prioritate prevăzute de Legea nr. 114/1996 privind locuințele cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 21 alin.1 și 2 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit c și d, alin.7 lit.q, ale art.136 alin.1 și alin. 8, ale art. 139 alin.3 lit.g, ale art. 196 alin.1 lit a și ale art. 243 alin 1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile și ordinea de prioritate stabilite, potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta listă de priorități poate suferi modificări sau completări până la data repartizării unei locuințe.

Președin Paul-Cons^ședință ib Mezei


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020


Contrașemnează Secretar General Dorin llie Nistor

lie Nistor


Anexa nr. 1


La Hotărârea nr.


LISTA DE PRIORITĂȚI PRIVIND CAZURILE SOCIALE


NR.CRT.

NUME

1

GÎȚĂ ALEXANDRU I0AN

2

MARTIN IRINA

3

BARB FLORIN

4

MESIA VASILICA

5

PUIU IOANA DIANA

6

HODOȘ CRISTINA

7

BUNACIU VIȚA

8

STAN NICOLAE

9

PRISĂCARU DUMITRU

10

MUREȘAN MARGARETA

11

POPA STELA

12

NEGRU PETRU LUCIAN

13

OSTAȘ ALEXANDRU SORIN

14

LĂSCĂU IULIANA

15

BOZDOC VICTOR AUREL

16

BUCUR COSNTANTIN

17

BOARIU LĂCRĂMIOARA

18

DONAT IOAN ------£—4----------------------------------

ADRESA


NR, PERSOANE

PUNCTAJ

1 3

32

4

30

2

29

1

29

3

28

3

28

2

26

1

26

1

25

1

25

1

25

1

24

1

24

1

23

1

20

2

19

1

18

1

18Președinte de ședință Paul-Contin Mezei


Contrasemnează Secret^ General Dorin llie Nistor