Hotărârea nr. 120/2020

HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.120

privind aprobarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr 22143/19.03.2020 și raportul de specialitate nr. 22181/20.03.2020 prin care Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu propune aprobarea Programului minimal aferent anului 2020 în vederea desfășurării proiectelor proprii,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.24 alin. 1 și alin.2A1 lit.b) din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/24.12.2015, Anexa 5, Cap. VI, art.8 alin.2, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate precum și a modelului - cadru al contractului de management,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit d) și alin.7 lit.d), art.196 alin.1 lit.a) și art. 243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul minimal aferent anului 2020 pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoarea programelor și proiectelor culturale aferente programului minimal al anului 2020 încadrându-se în bugetul aprobat conform HCL nr.50/2020.

Art.2. Programul minimal pentru anul 2020 al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, prevăzut în prezenta hotărâre, va fi cuprins în contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG" Sibiu, prin încheierea unui act adițional care se va întocmi prin grija Serviciului managementul și integritatea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. Managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020


Președinte de ședință Paul-C



Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


Județul Sibiu

la HCL nr.J.<&?../2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROGRAM MINIMAL ANUAL

 • 1. Denumirea instituției: Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu;

 • 2. Lista programelor și proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la 01/01/2020 la 31/12/2020;

  Nn crt.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nn de proiecte

  Denumirea proiectului

  Bugetul prevăzut program

  1

  Programul Repertorial al Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu

  Realizarea de producții noi și exploatarea producțiilor aflate în repertoriu, atât în limba română, cât și în limba germană

  150 r e P r e z e n t a ț i i

  Premiera #1 Secția Română, spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 5 ani, în regia Elizei Păun, după un text original care să promoveze imaginea orașului Sibiu*)

  895.000 lei

  Premiera #2 Secția Română, spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 3 ani, în regia Evei Labadi, pentru promovarea marilor texte din literatura universală;

  Premiera #3 Secția Română, spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 3 ani, creație colectivă, pentru promovarea marilor texte din literatura universală;

  Premiera #4 Secția Română, spectacol de teatru pentru pre-adolescenți, în regia lui Bobi Pricop, multimedia *)

TEATRUL

60a)6

*:\TKJCOW$TlhtnCT

Premiera #1 Secția Germană, spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 5 ani, în regia Anei Crăciun Lambru *)

Premiera #2 Secția Germană, spectacol lectură, creație colectivă în vederea promovării textelor germane *)

Agenda de spectacole (reluări, refaceri, deplasări spectacole)

2

Programul de

Festivaluri

Organizarea de acțiuni culturale cu caracter festiv

4

Festivalul Tânăr de la Sibiu (un proiect ce vizează artele spectacolului la o amploare internațională și își propune să dezvolte noul public printr-un program cultural unic prin diversitatea formelor de expresie și a noilor realități teatrale, cu accent pe zona copiilor și a adolescenților)

660.000 lei

Sibiu Magic Show

(un festival unic în România care și-a propus să prezinte spectacole de magie, iluzionism cu artiști de talie mondială)

Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu (readuce în atenție contribuția membrilor Cercului Literar de la Sibiu, prin scrieri și date inedite referitoare la domeniile de cercetare ale membrilor săi)

xi TEATRUL

606)6

riVFRUCOPH JITINCKT

Zilele Poeziei Iustin Panța (colocviu național, anual, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor, filiala Sibiu, dedicat readucerii în atenția publicului a scrierilor poetului sibian Iustin Panța. Prin înființarea premiului național „Iustin Panța” și al premiului revistei „Euphorion” se încurajează tinerele generații de scriitori și critici literari.

3

Programul de Educație Participativă

Platformă de educație non-formală prin cultură pentru copii, adolescenți, părinți și educatori

103

Gongtelierele de creație (ateliere de creație și de dezvoltare personală prin teatru, pentru copii)

208.000 lei

Sibiu Plays! (proiectul își propune cristalizarea unei manifestări culturale pentru tineri care să îi definească atât ca indivizi, cât și ca generație, în cadrul unui program ce promovează educația prin participare, prin organizarea de workshop-uri de teatru pentru adolescenți)

Platforma de Dialog prin Cultură

(un proiect care își propune să consolideze colaborarea între ONG-uri specializate și instituții publice, reunite prin interesul comun pentru dezvoltarea unui nou public și dezbateri pe teme specifice publicului tânăr prin prezentarea de conferințe, spectacole și proiecții speciale)

60a)6

et\TUO3M5>7MJCT

Caravana Teatrului Gong (proiectul își propune să ofere o educație înspre, pentru și prin teatru în grădinițe și școlile generale prin dezvoltarea unei producții itinerante în grădinițe, precum și a unui manual de pedagogie teatrală)

4

Programul Editorial și de

Documentare

Tipărirea de revistă literară și de artă, broșuri culturale, studii de piață

6

Revista Euphorion (4 numere)

102.000 lei

Supliment Revista Euphorion

Expo Gong

1

rOTAL PROIEC TE

263

 • 3. Bugetul alocat pentru programul minimal: 1.865.000 lei

*) Titlurile spectacolelor în premieră vor fi stabilite la prima vizionare, alături de întreaga

echipă de creație a proiectului respectiv (regizor, scenograf, compozitor, coregraf, etc.), precum și după obținerea tuturor acordurilor în scris privind exploatarea drepturilor patrimoniale

autor (concept, text, muzică, etc.). prin dispoziție emisă de manager.



Președinte de ședință Paul-Qo


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor