Hotărârea nr. 12/2020

HOTĂRÂREA NR. 12 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor" - Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului, modificată și completată prin H.C.L. nr. 311/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 12

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor”- Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului,

modificată și completată prin H.C.L. nr.311/2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 2286/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 5039/22.01.2020, prezentat de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor”- Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului, modificată și completată prin H.C.L. nr.311/2019,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 5, art.7 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesară realizării unor obiective de interes național, județean si local, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art. 4 din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată;

  • - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.41, art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.b) și c), art. 136 alin. 1 și 8, art.139 alin.3 lit.e) și g), art.196 alin, lit.a), art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Anexei nr.2 (lista imobilelor afectate de coridorul de expropriere și a proprietarilor acestora) și modificarea prevederilor art.3 din H.C.L. nr.300/2019, modificată prin H.C.L. nr.311/2019, care va avea următorul cuprins:

"Art. 3 Se aprobă lista proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere, așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, conform Anexei nr.2, actualizată, la prezenta hotărâre."

Art.2. Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu Raportul de evaluare întocmit pentru determinarea valorii unitare medii de piață a proprietății imobiliare - teren situat în zona afectată de către S.C. Eugenia Proiect S.R.L., înregistrat la Primăria Mun. Sibiu cu nr. 76202/2019 și se completează H.C.L. nr.300/2019, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr.311/2019, cu următoarele articole, care vor avea următorul cuprins:

“Art. 7 Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor estimate, care vor fi acordate proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere, individualizați conform listei proprietarilor din Anexa nr.2 actualizată, sume stabilite conform Raportului de evaluare din data de 02.10.2019 întocmit de către S.C. Eugenia Proiect S.R.L, înregistrat la Primăria Mun. Sibiu cu nr. 76202/2019.”

'Art. 8 Se aprobă virarea sumelor care vor fi acordate cu titlu de despăgubiri proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile, într-un termen de maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. ”

“Art. 9 Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului - teren în suprafață de 3.227 mp, având nr. cadastral 130824, în favoarea Statului român, în conformitate cu documentația cadastrală admisă la recepție de O.C.P.I. Sibiu conform Referat de admitere nr. cerere 92227/16.10.2019.”

Art.3. Art.7 din H.C.L. nr.300/2019, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr.311/2019, se renumerotează si devine Art. 10. »

Art.4. Celelalte prevederi din H.C.L. nr.300/2019, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr.311/2019, rămân neschimbate și își păstrează valabilitatea.

Art.5. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință                                     ■

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. - /la HCL         12020


LISTA

Cuprinzând imobilele, proprietate privată, care constituie Coridorul de Expropriere al lucrării de utilitate publică: ■"Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor”, proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr.

Crt.

Județ

U.A.T.

Numele și prenumele/ Denumirea proprietarului

Tarla

Parcela

Extravilan/ Intravilan

Categoria de folosință

I. E.

Nr. C.F.

Suprafața totală

Suprafața ce se expropriază

Valoare unita ră/mp lei

Valoarea despăgubirii lei

1

Sibiu

Sibiu

Vulturescu Teodor Romulus

30

454/1

I

A

120853

120853 Sibiu

4300 mp

879 mp

107,83

94.782,57

2

Sibiu

Sibiu

Schnell losif

30

454/2/6

1

A

124225

124225 Sibiu

915 mp

162 mp

107,83

17.468,46

3

Sibiu

Sibiu

Schnell losif, Neamtiu Dorel-Danut, Neamtiu Maria-Adela, Bija Mircea, Bija Mariana Sanda, Tanc Cristina Maria, Lobin Kurt Guenter

30

454/2/7

I

A

112757

112757

Sibiu

555 mp

23 mp

107,83

2.480,09

4

Sibiu

Sibiu

Konnerth Sara

30

454/3/7

I

A

124243

124243 Sibiu

570 mp

23 mp

107,83

2.480,09

5

Sibiu

Sibiu

Konnerth Sara

30

454/3/6

1

A

124242

124242 Sibiu

900 mp

154 mp

107,83

16.605,82

6

Sibiu

Sibiu

Beer Mihaela

30

454/4

I

A

106129

106129 Sibiu

4300 mp

181 mp

107,83

19.517,23

7

Sibiu

Sibiu

Fleischer Helmut

30

454/5

1

A

128313

128313 Sibiu

4300 mp

176 mp

107,83

18.978,08

8

Sibiu

Sibiu

Rosenauer Elisabeta

30

454/6

I

A

128333

128333 Sibiu

4300 mp

161 mp

107,83

17.360,63

9

Sibiu

Sibiu

Messmann Katharina, Sander Elisabeth

30

454/7

I

A

120615

120615 Sibiu

3700 mp

127 mp

107,83

13.694,41

10

Sibiu

Sibiu

Schnell losif

30

454/8

I

A

128872

128872 Sibiu

4300 mp

142 mp

107,83

15.311,86

11

Sibiu

Sibiu

Pereanu Marcel, Pereanu Carmen Liliana

30

454/9

1

A

130694

130694 Sibiu

4300 mp

152 mp

107,83

16.390,16

12

Sibiu

Sibiu

Pereanu Carmen Liliana

30

454/10

I

A

130695

130695 Sibiu

4300 mp

154 mp

107,83

16.605,82

13

Sibiu

Sibiu

Kober Maria Christian-Sepp, Toader-Kober Claudia

30

454/11

I

A

107379

107379 Sibiu

4300 mp

156 mp

107,83

16.821,48

14

Sibiu

Sibiu

Eckenreiter Katharina, Eckenreiter Rolf, Eckenreiter Sepp, Fleischer Karin

30

454/12

I

A

130571

130571 Sibiu

4300 mp

172 mp

107,83

18.546,76

15

Sibiu

Sibiu

Beer Mihaela

30

454/13

I

A

126080

126080 Sibiu

4300 mp

160 mp

107,83

17.252,80

16

Sibiu

Sibiu

Nutz Andreas

30

454/14

1

A

126938

126938

Sibiu

4300 mp

148 mp

107,83

15.958,84

17

Sibiu

Sibiu

Dickinger Michael

30

454/15

I

A

120597

120597

Sibiu

4300 mp

145 mp

107,83

15.635,35

18

Sibiu

Sibiu

Rastel Mihai

30

454/16

I

A

122568

122568 Sibiu

4300 mp

143 mp

107,83

15.419,69

19

Sibiu

Sibiu

Vulcan Maria Claudia

30

454/17

1

A

126142

126142 Sibiu

4300 mp

140 mp

107,83

15.096,20

20

Sibiu

Sibiu

Bolta Mariane

30

454/18

I

A

130568

130568 Sibiu

4300 mp

138 mp

107,83

14.880,54

21

Sibiu

Sibiu

Dragomir Ovidiu loan

30

454/19

1

A

110526

110526 Sibiu

4300 mp

137 mp

107,83

14.772,71

22

Sibiu

Sibiu

Bararu Maria, Bleier Michael

30

454/20

I

A

130567

130567 Sibiu

4300 mp

136 mp

107,83

14.664,88

23

Sibiu

Sibiu

Beer Mihaela

30

454/21

I

A

121496

121496 Sibiu

4300 mp

139 mp

107,83

14.988,37

24

Sibiu

Sibiu

Popa Mariana

30

454/22

I

A

114495

114495 Sibiu

4300 mp

143 mp

107,83

15.419,69

25

Sibiu

Sibiu

Obreja Alexandru, Obreja Judit

30

454/23

I

A

121763

121763 Sibiu

4300 mp

146 mp

107,83

15.743,18

26

Sibiu

Sibiu

Popoviciu Nicolae, Theil Maria

30

454/24

I

A

130565

130565 Sibiu

4300 mp

147 mp

107,83

15.851,01

27

Sibiu

Sibiu

Popoviciu Nicolae, Theil Maria

30

454/25

1

A

130564

130564 Sibiu

4300 mp

148 mp

107,83

15.958,84

28

Sibiu

Sibiu

Dănila Octavian Gheorghe, Dănila Michael Cristian

30

454/26

I

A

128600

128600 Sibiu

4300 mp

151 mp

107,83

16.282,33

29

Sibiu

Sibiu

Carabulea Oprea Nicolae

30

454/27

I

A

128702

128702 Sibiu

5000 mp

185 mp

107,83

19.948,55

30

Sibiu

Sibiu

Carabulea Oprea Nicolae

30

454/28

1

A

128634

128634 Sibiu

4300 mp

165 mp

107,83

17.791,95

31

Sibiu

Sibiu

Reisenauer Katharina

30

454/29

1

A

126816

126816 Sibiu

4300 mp

138 mp

107,83

14.880,54

32

Sibiu

Sibiu

Kober Helmuth

30

454/30

I

A

130680

130680 Sibiu

4300 mp

73 mp

107,83

7.871,59

33

Sibiu

Sibiu

Carabulea Oprea Nicolae

30

454/31

I

A

125347

125347 Sibiu

4300 mp

50 mp

107,83

5.391,50

34

Sibiu

Sibiu

Carabulea Oprea Nicolae

30

454/32

I

A

125313

125313 Sibiu

4300 mp

47 mp

107,83

5.068,01

35

Sibiu

Sibiu

Helju loan Daniel

30

454/33

I

CC

130698

130698 Sibiu

399 mp

14 mp

107,83

1.509,62

36

Sibiu

Sibiu

Stuth Jamo - Alexander

30

454/33

1

CC

106462

106462 Sibiu

400 mp

8 mp

107,83

862,64

37

Sibiu

Sibiu

S.C. ”JOSEVERO” S.R.L. Sibiu

30

454/33

I

CC

130712

130712 Sibiu

400 mp

9 mp

107,83

970,47

38

Sibiu

Sibiu

S.C. ”JOSEVERO” S.R.L. Sibiu

30

454/33

I

CC

130713

130713

400 mp

12 mp

107,83

1.293,96

Sibiu

39

Sibiu

Sibiu

S.C. "JOSEVERO" S.R.L. Sibiu

30

454/33

I

CC

130714

130714

Sibiu

400 mp

16 mp

107.83

1.725,28

TOTAL:

5400 mp

582.282,00

LISTA

Cuprizând imobilele, proprietate publică, care constituie Coridorul de Expropriere al lucrării de utilitate publică: ''Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor’', proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor

40

Sibiu

Sibiu

Domeniul Public al Municipiului Sibiu

30

445

1

DR

121198

121198 Sibiu

601 mp

601 mp

0

41

Sibiu

Sibiu

Domeniul Public al Municipiului Sibiu

30

450

1

DR

121177

121177 Sibiu

804 mp

799 mp

0

42

Sibiu

Sibiu

Domeniul Public al Municipiului Sibiu

30

454/34

I

DR

121181

121181 Sibiu

5468 mp

4956 mp

0

43

Sibiu

Sibiu

Teren la dispoziția comisiei locale de fond funciar

30

454/35

I

A

130824

-

3227 mp

28 mp

0

44

Sibiu

Sibiu

Teren la dispoziția comisiei locale de fond funciar

30

446/1/1

I

A

-

-

4000 mp

956 mp

0

TOTAL:

7340 mp

0

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor