Hotărârea nr. 117/2020

HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.117

privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului

public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.21257/17.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.21864/19.03.2020 prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.40 alin 1 și art.173 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii.

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit a) și alin 3 lit.c) art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin 1 lit a) și art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se aprobă prorogarea termenului prevăzut la art.4, art.5, art.6, art.7, art.8 din HCL nr. 46/31.01.2020 până la data de 01.06.2020.

Art.2 Se modifică structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului și a unor servicii publice subordonate, astfel:

  • > începând cu data de 01.04.2020, se aprobă preluarea de la Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, a trei posturi ocupate, personal cu funcții contractuale de execuție de referent I (studii medii), la Serviciul public administrare baze sportive și de agrement.

  • > începând cu data de 01.05.2020, se aprobă preluarea de la Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, a unui post ocupat, funcție contractuală de excuție de muncitor treapta I (studii medii), la Serviciul public administrare baze sportive și de agrement.

  • > începând cu data de 01.05.2020 și până la data 01.06.2020, se aprobă preluarea de la Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, a unui post ocupat, de inspector de specialitate gr.ll (studii superioare), funcție contractuală de execuție, la Serviciul public administrare baze sportive și de agrement.

  • >    începând cu data de 01.04.2020, se aprobă mutarea postului de inspector de specialitate gr. IA ocupat de dl. Rațiu Nicolae de la Serviciul administrare domeniu public și privat, la Serviciul administrare parcări.

  • >     începând cu data de 01.05.2020, Compartimentul juridic de la Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, se transformă în Birou juridic, achiziții publice, resurse umane și administrativ.

> începând cu data de 01.05.2020, la Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Biroul administrare baze sportive și de agrement se transformă în Serviciul administrare baze sportive și de agrement, care va funcționa cu 15 angajați, personal contractual cu funcții de execuție.

> începând cu data de 01.04.2020 la Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, două posturi vacante de Inspector de specialitate gr.II (studii superioare), se transformă în posturi de Referent I (studii medii), iar un post de Inspector de specialitate gr. II (studii superioare) se transformă în Inspector de specialitate grad debutant.

Art.3 Se aprobă statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă statul de funcții și organigrama Serviciului public pentru administrarea domeniului public și privat al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă statul de funcții și organigrama Serviciului public administrare baze sportive și de agreement, conform anexelor nr.5 și nr.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător art.4, art.5, art.6, art.7, art.8 din HCL nr. 46/31.01.2020.

Art.7 Serviciul managementul și integritatea resurselor umane, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, vor asigura executarea acestei hotărâri.


Preșecțin Paul-Cd


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contras

Secreta

Dorin


opinează r General ie Nistor

Ind. IX.A.3


STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU valabil la data de 01.06.2020


Anexa 1 kc L //$-


NR. CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Claia

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBSERV.

înalt funcționar public

de conducere"

de execuție

de conducere

de execuție

1

DEMNITARI

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

4

SECRETAR GENERAL

secretar general

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC

consilier

IA

s

7

consilier

IA

s

8

COMPARTIMENT AUDIT

auditor

I

superior

s

9

auditor

I

superior

s

10

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALA, COORD.

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

șef serviciu

gri

s

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE LOCALA

11

consilier

I

superior

s

12

consilier

I

superior

s

13

consilier

I

superior

s

14

consilier

I

asistent

s

15

consilier

I

superior

s

16

consilier

I

superior

s

17

insp specialit.

l

s

18

insp specialit.

I

S

19

arhivar

IA

M

COMPARTIMENT COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

20

consilier

I

superior

s

21

consilier

I

superior

s

22

consilier

I

superior

s

23

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS Șl REGISTRUL AGRICOL

set serviciu

gr. il

s

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS

24

cons.jr

I

asistent

s

25

cons.jr

I

asistent

s

26

cons.jr

I

debutant

s

27

cons.jr

I

asistent

s

28

cons.jr

I

asistent

s

29

cons.jr

I

asistent

s

30

cons.jr

I

asistent

s

31

cons.jr

I

debutant

s

32

cons.jr

I

debutant

s

33

cons.jr

I

asistent

s

34

cons.jr

I

asistent

s

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

35

consilier

I

asistent

s

36

consilier

I

asistent

s

37

consilier

I

superior

s

38

SERVICIUL MANAGEMENTUL Șl INTEGRITATEA RESURSELOR UMANE

sef serviciu

gr. ll

s

39

consilier

I

superior

s

40

consilier

I

superior

s

41

consilier

I

principal

s

42

insp. specialit.

I

S

43

consilier

I

superior

s

44

consilier

I

superior

s

45

consilier

I

debutant

s

46

consilier

I

superior

s

47

consilier

I

superior

s

48

insp.specialii.

IA

s

49

insp.specialit.

IA

s

50

insp.specialit.

IA

s

51

insp.specialit.

IA

s

52

insp.specialit.

IA

s

53

BIROUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, INTEGRITATE Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

sef birou

gr. II

s

54

consilier

I

asistent

s

55

consilier

I

asistent

s

56

consilier

I

superior

s

57

consilier

I

asistent

s

58

consilier

I

superior

s

59

consilier

I

superior

s

60

consilier

I

superior

s

61

BIROU AUTORITATE TUTELARA

sef birou

gr. II

s

62

consilier

I

superior

s

63

consilier

I

superior

s

64

consilier

I

asistent

s

65

consilier

I

superior

s

66

consilier

I

asistent

S

67

consilier

I

principal

S

68

consilier

I

superior

S

69

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

gr.ll

S

70

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

sef serviciu

gr. II

S

71

consilier

I

superior

S

72

consilier

I

superior

s

73

consilier

I

superior

s

74

consilier

I

superior

s

75

consilier

I

superior

s

76

consilier

I

superior

s

77

consilier

I

superior

s

78

consilier

I

principal

s

79

consilier

I

superior

s

80

consilier

I

principal

s

81

consilier

I

principal

s

82

consilier

I

asistent

s

83

BIROUL BUGET

set birou

gr. II

s

84

consilier

I

superior

s

85

consilier

I

superior

s

86

consilier

I

superior

s

87

consilier

I

principal

s

88

consilier

I

principal

s

COMPARTIMENT GUVERNANȚÂ CORPORATIVA

89

consilier

I

asistent

s

90

consilier

I

superior

s

91

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef serviciu

gr. II

s

92

consilier

I

principal

S

93

consilier

I

superior

S

94

consilier

I

superior

S

95

consilier

I

debutant

s

96

consilier

I

debutant

s

97

consilier

I

asistent

s

98

consilier

I

principal

s

99

BIROU RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef birou

gr. II

s

100

consilier

I

superior

s

101

consilier

I

superior

s

102

consilier

I

superior

s

103

consilier

I

debutant

s

104

consilier

I

principal

s

105

consilier

I

principal

s

106

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI Șl REGISTRATURĂ

sef serviciu

gr. II

s

107

consilier

I

superior

s

108

consilier

I

superior

s

109

consilier

I

superior

s

110

consilier

I

superior

s

111

referent

III

principal

M

112

consilier

I

asistent

s

113

consilier

I

superior

s

114

consilier

I

superior

s

115

consilier

I

asistent

s

116

insp. specialit.

I

S

117

referent

IA

M

118

referent

IA

M

119

SERVICIUL CULTURĂ, SPORT Șl TURISM

sef serviciu

gr. II

S

COMPARTIMENT CULTURA

120

insp. specialit.

IA

S

121

insp. specialit.

I

S

122

consilier

I

asistent

S

123

consilier

I

asistent

S

124

insp. specialit.

I

s

COMPART. CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

125

consilier

I

principal

S

126

referent

II

M

127

consilier

I

asistent

S

COMPARTIMENT SPORT

128

consilier

I

superior

S

129

consilier

I

superior

S

130

consilier

I

principal

S

131

consilier

I

superior

S

132

insp. specialit.

II

S

133

DIRECȚIA PATRIMONIU Șl CADASTRU

director executiv

gr II

S

134

SERVICIUL PATRIMONIU

sef serviciu

gr. II

S

135

consilier

I

principal

S

136

consilier

I

superior

S

137

consilier

I

superior

S

138

consilier

I

asistent

s

139

consilier

I

superior

s

140

referent

III

superior

M

141

consilier

I

asistent

s

142

insp. specialii.

IA

S

143

muncitor calificat

1

M/G

144

SERVICIUL CADASTRU

sef serviciu

gr II

S

145

insp. specialit.

II

s

146

insp. specialit.

debutant

s

147

insp. specialit.

1

s

148

insp. specialit.

1

s

149

insp. specialit.

II

s

150

insp. specialit.

debutant

s

151

șofer

1

M

152

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

arhitect set

gr-1

S

153

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

set serviciu

gr. II

s

154

consilier

I

asistent

s

155

consilier

I

superior

s

156

consilier

I

asistent

s

157

consilier

1

asistent

s

158

consilier

1

asistent

s

159

consilier

1

asistent

s

160

consilier

1

superior

s

161

consilier

1

asistent

s

162

consilier

1

principal

s

163

consilier

1

superior

s

164

SERV. AUTORIZ.CONSTRUCȚII, URMĂRIRE SI PLANIFIC. ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

set serviciu

gr. II

s

165

consilier

1

superior

s

166

consilier

1

superior

s

167

consilier

1

superior

s

168

consilier

1

superior

s

169

consilier

I

asistent

S

170

consilier

I

debutant

S

171

consilier

I

asistent

S

172

consilier

I

asistent

S

173

consilier

I

asistent

S

174

referent de specialitate

II

asistent

SSD

175

secretar dactilograf

IA

M

CABINET AL PRIMARULUI

176

consilier

IA

S

177

consilier

debutant

S

176

consilier

IA

s

179

consilier

IA

s

180

DIRECȚIA STRATEGII, PROGRAME Șl PROGNOZE

director executiv

gr. II

S

181

BIROU PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

șef birou

gr. II

S

182

consilier

I

superior

S

183

consilier

I

superior

S

184

consilier

I

superior

S

185

consilier

I

superior

S

186

consilier

I

debutant

S

187

consilier

I

superior

S

188

consilier

I

asistent

s

189

consilier

I

principal

s

190

SERVICIUL INFORMATICA

sef serviciu

gr. I

s

COMPARTIMENT ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ

191

consilier

I

superior

s

192

consilier

I

principal

s

193

consilier

I

asistent

s

194

consilier

I

superior

S

195

consilier

I

debutant

S

196

consilier

I

debutant

s

COMPARTIMENT GIS SI DOCUMENTE DIGITALE

197

consilier

I

superior

s

198

consilier

I

superior

s

199

consilier

I

superior

s

BIROU APLICAȚII INFORMATICE, WEB, INTERNET/INTRANET

200

șef birou

gr. I

s

201

consilier

I

superior

s

202

consilier

I

superior

s

203

consilier

I

superior

s

204

consilier

I

superior

s

205

consilier

I

principal

s

206

consilier

I

debutant

s

207

SERVICIUL DE AUTORIZARE SI CONTROL

sef serviciu

gr-1

s

COMPART. AUTORIZARE ACTMTATI COMERCIALE

208

consilier

I

superior

s

209

consilier

I

superior

s

210

consilier

I

debutant

s

211

consilier

I

principal

s

212

consilier

I

principal

s

compart.de autorizare ptr. servicii de transport local

213

consilier

I

superior

s

214

consilier

I

superior

s

215

consilier

I

asistent

s

216

DIRECȚIA TEHNICĂ

director executiv

gr.n

s

217

SERV.TEHNIC, MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ.SERV COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

sef serviciu

gr. I

s

COMPARTIMENT TEHNIC

218

consilier

I

superior

s

219

consilier

I

superior

s

220

consilier

I

superior

s

221

consilier

I

superior

s

222

consilier

I

asistent

s

223

consilier

I

superior

s

224

magaziner-gestionar

I

M

COMPART MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ.SERV.COMUNITARE DE UTILIT.PUBLICE

225

consilier

I

superior

s

226

consilier

I

asistent

s

227

consilier

I

asistent

s

228

BIROUL GOSPODĂRIRE

sef birou

gr. II

s

229

consilier

I

superior

s

230

consilier

I

superior

s

231

consilier

I

asistent

s

232

consilier

I

asistent

s

233

magaziner-gestionar

l

M

234

SERVICIUL COORDONARE LUCRĂRI

sef serviciu

gr. II

s

235

consilier

I

superior

s

236

consilier

I

superior

s

237

consilier

I

principal

s

238

consilier

I

superior

s

239

consilier

I

superior

s

240

consilier

I

superior

s

241

consilier

I

superior

S

242

insp. specialii.

IA

S

243

insp. specialii.

IA

S

244

insp. specialii.

IA

s

245

SERVICIUL UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

sef serviciu

gr. II

S

246

consilier

I

superior

S

247

consilier

I

superior

S

248

consilier

I

asistent

S

249

consilier

I

principal

s

250

consilier

I

principal

s

251

consilier

I

principal

S

252

consilier

I

asistent

s

253

SERVICIUL ADMINISTRATIV

sef serviciu

gr-1

s

254

insp. specialit.

IA

s

255

insp. specialit.

IA

s

256

administrator

I

M

257

administrator

I

M

258

op. mas.

multipl.

I

M

259

muncit, calificat

I

M

260

șofer

I

M

261

șofer

I

M

262

șofer

I

M

263

muncit.calificat

I

M

264

insp. specialit.

I

s

265

muncit.calificat

I

M

266

muncit.calificat

I

M

267

insp. specialit.

IA

S

268

șofer

I

M

269

DIRECȚIA INVESTIȚII

director executiv

gr. II

s

270

SERVICIUL INVESTIȚII Șl PROCEDURI ACHIZIȚII PUBLICE

sef serviciu

gr. II

s

271

consilier achiziții publice

I

superior

s

272

consilier achiziții publice

I

superior

s

273

consilier achiziții publice

I

superior

s

274

consilier achiziții publice

I

asistent

s

275

consilier achiziții publice

I

principal

s

276

consilier achiziții publice

I

superior

s

277

consilier achiziții publice

I

asistent

s

278

consilier achiziții publice

I

asistent

s

279

consilier achiziții publice

I

debutant

s

280

BIROU ACHIZIȚII DIRECTE

sef birou

gr. I

s

281

consilier achiziții publice

I

superior

s

282

consilier achiziții publice

I

asistent

s

283

consilier achiziții publice

I

superior

s

284

ref.specialitate

II

superior

SSD

285

consilier achiziții publice

I

principal

s

286

consilier achiziții publice

I

asistent

s

287

SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

sef serviciu

gr. II

s

COMPART.SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI MOBILIZARE

288

consilier

I

superior

s

289

consilier

I

superior

s

290

șofer

I

M

291

muncit calificat

II

M

COMPART.GESTIONARE SITUAȚII DE URGENTA

292

consilier

I

superior

s

293

referent

III

principal

M

294

sef.formatie pompieri

295

pompier

296

pompier

297

pompier

298

Jf

pompier

PreședintergwFsedință

Paul-ConâTa2ik>Mezei

Contrasemnează

Secretar Gpheral

Dorin lite/Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


PRIMAR


I CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU [Serv. Administrație Locală, Coord. Asoc

i       Proprietari

13

1

12

Comp. Administrație Locală

9

9

Comp.Coord. Asoc. Proprietari

3

3


Serv Juridic -Contencios și Reg.

Agricol

15

1

14

Compartiment Juridic, Contencios

11

11

Compartiment

3

Reg. Agricol

3Direcția Tehnică [ 1


Serv. Tehnic, Management Energetic și Monitorizarea Serv. Corn, de Utiiit. Pub

11_ 1

10

Compartiment Tehnic

7

7

Comp. Management Energ. si Monitorizare ' Sp.

3

3


Biroul Gospodărire

_6_

1

5Direcția Amenajarea I -ț ■feiitoriului și Urbanism *----


îerv. Urbanism si

11

Amenajarea

1

Teritoriului

10


Serv. Autorizare

12

Construcții,

Urmărire si

Planificare Oraș

11

■itoric, MonumenteBiroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională

9 1

8


Serv. Informatică

17

2

15

Compartiment Administrare Infrastructură Informatică

6

6

Compartiment GIS și Documente Digitale

3

3


Direcția ___

Patrimoniu și | 1 Cadastru '


Serviciul Patrimoniu

10

1

9


Serviciul Cadastru

8 1

7


Serv. Managementul și Integritatea Resurselor Umane

15

1

14


Serv. Coordonare Lucrări

11

1

10


Birou Aplicații

7

Informatice, Web,

1

Intemet/lntranet

6


Biroul de Control

8

Intern Managerial,

Integritate și

•l

Managementul

Calității

7


8

Serviciul Unitatea de

Implementare a

1

Proiectelor

7


Serviciul Centrul

13

de Informații pentru

1

Cetățeni și Registratură

12


16

Serv. Administrativ

1

15Birou Autoritate TutelaraTeatrul Național "Radu .Stanca” Sibiu'


. Direcția de Asistență Socială Sibiu


Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu


Serviciul Public de . Adniinistrâre^a Unităților . - de învățământ.

Rreuhiversltar de , -------Stit Sibiudinte de ședință Co tantin Mezeî


Contrasemnează

Secretar ‘General

Dorin ISie Nistor


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

nc.2> la HCL 1/4-


STAT DE FUNCȚII

Președii

Paul-Co


e ședință Htin Mezei


Nr.crt,

Denumirea funcției

Gradul/ treapta

Nivel Studii

Nr.posturi aprobate

1

Director

II

S

1

2

Contabil șef

II

S

1

BIROU INVESTIȚII Șl FINANCIAR CONTABIL

3

Sef birou

II

S

1

4

Inspector de specialitate

IA

S

3

5

Inspector de specialitate

j

S

1

6

Inspector de specialitate

II

S

1

7

Referent

IA

M

1

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

8

Sef serviciu

II

S

1

9

Inspector de specialitate

IA

S

2

10

Inspector de specialitate

s

3

11

Administrator

I

M

2

12

Referent

IA

M

3

13

Șofer

I

G

2

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI

14

Sef serviciu

II

S

1

15

Inspector de specialitate

IA

S

4

16

Inspector de specialitate

s

2

17

Muncitor calificat

I

G

3

18

Referent

IA

M

6

BIROU JURIDIC SI RESURSE UMANE

19

Sef birou

||

S

1

20

Consilier juridic

IA

S

1

21

Referent

IA

M

3

22

Referent

I

M

1

TOTAL        / /

44

Contrasemnează Secret;

Dorin Itie Nistor

eneral


Anexa flrH io. l?CLnf. i|

ORGANIGRAMA                                 I

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT AL MUNICIPIULUI SIBIU

Președinte de ședință

PaqtgConstantin Mezei

Contrasemnează S e c re tarjGfc n e ra I Dorjn ftie Nistor

STAT DE FUNCȚII

al Serviciului public administrare baze sportive și de agrement


Președinție ședință Paul-Coantin Mezei


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


Nr. crt.

Denumirea funcției

Gradul /Treapta

Nivel studii

Număr posturi aprobate

1.

Director

II

S

1

2.

Contabil șef

II

S

1

3.

Consilier juridic

IA

s

1

4.

Inspector de specialitate

IA

s

5

5.

Inspector de specialitate

II

s

2

6.

Inspector de specialitate

I

s

3

7.

Inspector de specialitate

Debutant

s

1

8.

Referent

IA

M

2

9.

Referent

I

M

7

10.

Muncitor calificat

I

M

1

Total posturi

24

ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

5Preșeflin Paul-:e de ședință tantin Mezei


Secretar Dorin llie


Contrasemnează Secreta^ General istor