Hotărârea nr. 114/2020

HOTĂRÂREA NR. 114 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ" cu proiectul "Stații de încărcare electrice"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.114

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” cu proiectul „Stații de încărcare electrice”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 21620/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.21966/19.03.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” cu proiectul „Stații de încărcare electrice”,

Având în vedere următoarele:

 • - prin HCL nr.476/2018, s-a aprobat aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” cu proiectul „Stații de încărcare electrice";

 • - pentru acest proiect a fost solicitată finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ”, aprobat prin Ordinul nr. 760 din 17 iulie 2018;

 • - conform prevederilor Ghidului de finanțare modificat și completat prin Ordinul nr. 393 din 19 aprilie 2019, pentru terenurile aferente investiției, se vor transmite planurile de amplasament și delimitare a imobilului, sens în care s-a intabulat dreptul de proprietate pentru imobilul 9 Mai tronson cuprins între strada Constituției și Piața 1 Decembrie1918 (CF 131012) și dreptul de proprietate pentru strada Cârlova Vasile (CF 131015)

 • - întrucât pentru stațiile prevăzut a fi amplasate în parcarea de la Cazarma 90 pe CF nr. 116197 se atestă înscrierea provizorie și nu intabularea dreptului de proprietate, acestea se vor amplasa tot în parcarea de la Cazarma 90 dar pe CF 101180 pentru care este intabulat dreptul de proprietate.

 • - ca urmare a modificărilor solicitate, proiectul se va redepune pentru finanțare;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în temeiul art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.k), art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin.3 lit.a), art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ArtJ Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr.476/2018 privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” cu proiectul „Stații de încărcare electrice”, astfel:

“Ari. 2. Se exprimă acordul privind punerea la dispoziție a terenului pentru realizarea proiectului ca partener în cadrul proiectului:

 • - parcare Strada Rahovei cu Aleea Șelimbăr- 1 stație, 2 locuri de parcare, CF nr. 126175;

 • - parcare Calea Cisnădiei cu Strada Șiretului - 1 stație, 2 locuri de parcare, CF nr. 126174;

 • - parcare Calea Șurii Mari cu Drumul Ocnei (lângă DSV) - 1 statie, 2 locuri de parcare, CF nr. 116023;

 • - parcare în spatele „Centrului Cultural Ion Besoiu" - 1 stație, 2 locuri de parcare, CF nr. 117054;

 • - parcare Cazarma 90; - 2 stații, 4 locuri de parcare, CF nr. 101180;

 • - parcare strada 9 Mai (zona Gării, Piața 1 Decembrie); - 2 statii, 4 locuri de parcare, CF nr. 131012;

 • - parcare Strada Vasile Cârlova (în fața stadionului) -1 stație, 2 locuri de parcare, CF nr. 131015;

 • - parcare Piața Aurel Vlaicu (în fața băncii Raiffeisen) - 1 statie, 2 locuri de parcare, CF nr.

113324.”

Art.ll Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte

Paul-Const
Contrasemnează Secre General Dorin Nistor