Hotărârea nr. 113/2020

HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi, în Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, F.N.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.113

privind aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi, în Municipiul Sibiu, Șos. Alba lulia, F.N.

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21155/17.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.21362/17.03.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism PUD -Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi, în municipiul Sibiu, Șos. Alba lulia, F.N, pe terenul generator P.U.D înscris în C.F Sibiu 127391, nr.cad.127391, cu o suprafață de 1.916 mp, aflat în proprietatea inițiatorilor: U.A.T Municipiul Sibiu, teren concesionat conform Contractului de concesiune nr. 4/18.01.2019 pe o perioadă de 49 ani către SC DENISSON ENERGY SRL., documentație de urbanism întocmită de SC ARHIGRUP SRL - arh. Adrian Ciocănău, specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în conformitate cu prevederile art.32 lit.d și art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentației de urbanism PUD -Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi, în municipiul Sibiu, Șos. Alba lulia, F.N, pe terenul generator P.U.D înscris în C.F Sibiu 127391, nr.cad. 127391, cu o suprafață de 1.916 mp, aflat în proprietatea inițiatorilor: U.A.T Municipiul Sibiu, teren concesionat conform Contractului de concesiune nr. 4/18.01.2019 pe o perioadă de 49 ani, către SC DENISSON ENERGY SRL., documentație de urbanism întocmită de SC ARHIGRUP SRL - arh. Adrian Ciocănău, specialist atestat R.U.R, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

 • 1. După aprobarea prezentei documentații de urbanism în ședința de Consiliu Local, se va depune documentația D.T.A.C. în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

 • 2. întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întabulării.

Art3. Lucrările de amenajare și modernizare a acceselor propuse (carosabile și pietonale), iluminat public și lucrările de extindere/branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art.29 din HG. 525/1996.

Art.4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici conform UTR Et:

 • ■  POT max. admis - 70%

 • ■  CUT max. admis - 2,4

Se propune o soluție de mobilare cu următorii indicatori:

 • ■  POT propus -10,70%

 • ■  CUT propus - 0,11

 • b) Regim de construire conform UTR Et:

 • ■  Regim de construire maxim admis P+3+M/ S+P+3+R/ S+D+P+2+MZ S+D+P+2+R

 • ■  înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20 m.

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice nr.03:

 • ■  Construcțiile se vor retrage de la aliniamentul dinspre strada principală - Șos. Alba lulia cu o distanță de minim 10 m.

 • d) Amplasarea clădirilor fată de limita posterioară conform planșei Reglementări urbanistice nr.03:

 • ■  Construcțiile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

 • e) Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice nr. 03:

 • ■  Construcțiile se vor retrage de la ambele limite laterale (stânga-dreapta) ale parcelei cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

 • f)  Circulații si accese:

Accesul auto cât și cel pietonal se va realiza din șoseaua Alba lulia și dinspre giratoriul situat în partea de vest a parcelei.

Necesarul de parcaje: Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

 • g) Spatiile libere si spatiile plantate

Se vor asigura spații verzi plantate și perdele vegetale de protecție în proporție minimă de 20% din suprafața parcelei.

Fâșia de teren rezultată din retragerea de la aliniament va fi plantată cu vegetație de talie medie și înaltă în proporție minimă de 50% din suprafață.

 • h) Depozitarea si colectarea deșeurilor:

Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HOL nr.244/2018.

Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art5.Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat la nr.6925/ 30.01.2020, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137 din 2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și urbanism.

Art.6. Prezenta documentație de urbanism, are valabilitatea de maxim 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art.7. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.


Președinte ședință

Paul-ConstarttinContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor