Hotărârea nr. 112/2020

HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.C.P și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente în Sibiu, str. Lungă nr. 4

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.112

privind aprobarea documentației de urbanism

P.U.Z.C.P și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente în Sibiu, str. Lungă nr. 4

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.21475/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.21363/17.03.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism: P.U.Z.C.P și RLU -Construire locuințe colective și desființare construcții existente, în Sibiu, str.Lungă nr.4, zonă de reglementare în suprafață de 11.882 mp. Terenul generator PUZCP este înscris în C.F Sibiu: nr. 130663, cu o suprafață de 964 mp, aflat în proprietatea inițiatorului S.C. START TERRA IMOB SRL. Documentația de urbanism este întocmită de SC Al DESIGN SRL - arh. urb.Emil A.Crișan, specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în conformitate cu prevederile art.32 lit.d și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin. 1 lit.a), și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă documentația de urbanism: P.U.Z.C.P și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente, în Sibiu, str.Lungă nr.4, zonă de reglementare în suprafață de 11.882 mp. Terenul generator PUZCP este înscris în C.F Sibiu: nr.130663, cu o suprafață de 964 mp, aflat în proprietatea inițiatorului S.C. START TERRA IMOB SRL. Documentația de urbanism este întocmită de SC A1 DESIGN SRL - arh. urb.Emil A. Crișan, specialist atestat RUR, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate,

Art.2 Etapele obligatorii pentru realizarea obiectivului:

 • 1. După aprobarea prezentei documentații de urbanism în ședința de Consiliu Local, se va depune documentația D.T.A.C. în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

 • 2.  întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întabulării.

Art.3. Lucrările de amenajare și modernizare a acceselor propuse (carosabile și pietonale), iluminat public și lucrările de extindere/ branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

Art.4 . Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici

P.O.T max. - 35%

Pentru parcelele riverane străzilor Lungă și Râului:

 • - pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m se admite P.O.T max. 60%

 • - pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m se admite P.O.T max. 40%

C.U.T max. - 0,8

Pentru parcelele riverane străzii Lungă:

 • - pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m se admite C.U.T max. 1,8

 • - pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m se admite C.U.T max. 1,2

Pentru parcelele riverane străzii Râului:

 • - pentru parcelele cu adâncimea de cel mult 25 m se admite C.U.T max. 2,4

 • - pentru parcelele cu adâncimea mai mare decât 25 m se admite C.U.T max. 1,6

 • b) Regim de construire maxim admis conform planșei Reglementări urbanistice nr.U3:

 • ■  Pentru parcelele riverane străzii Lungă:

S+P+1+M / S+P+1+R / S+D+P+M / S+D+P+R

înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul ultimului nivel retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • - Regimul minim de înălțime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament esteS+P+1.

 • ■  Pentru parcelele riverane străzii Râului:

S+P+3+M / S+P+3+R / S+D+P+2+M / S+D+P+2+R

 • - Regimul minim de înălțime admis pentru corpurile de clădire noi amplasate pe aliniament este S+P+3.

 • - înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16 m. înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul ultimului nivel retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20 m.

 • ■  Pentru restul parcelelor din zona reglementată:

S+P+1+M / S+P+1+R / S+D+P+M / S+D+P+R

înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul ultimului nivel retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice nr. U3:

 • ■  Clădirile noi se vor amplasa pe aliniament.

 • ■  Garajele se vor retrage de la aliniament cu minim 6 m.

 • d) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă conform planșei Reglementări urbanistice nr. U3:

 • ■   Clădirile noi vor păstra între ele o distanță minimă egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

 • e) Amplasarea clădirilor față de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice nr. U3:

Pentru parcelele riverane străzilor Lungă și Râului:

 • ■   Clădirile se vor alipi obligatoriu ambelor limite laterale ale parcelelor, dar nu pe o adâncime mai mare decât 15 m de la aliniament. După depășirea adâncimii de 15 m de la aliniament, clădirile se vor retrage de la ambele limite laterale și de la cea posterioară cu jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m în cazul limitelor laterale și nu mai puțin decât 5 m în cazul limitelor posterioare.

■ Prin excepție, după depășirea adâncimii de 15 m de la aliniament, se acceptă alipirea pe o singură limită laterală a parcelei, pe toată adâncimea parcelei, cu condiția retragerii față de cealaltă limită laterală cu cel puțin înălțimea clădirii măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

Pentru toate celelalte parcele, amplasarea clădirilor față de limitele laterale sau posterioare ale parcelelor se va face pe bază de PUD aprobat conform legii.

 • f)  Circulații și accese:

Accesul auto și cel pietonal se va realiza din strada Lungă.

Necesarul de parcaje:

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

Este interzisă amplasarea parcajelor la sol în zona cuprinsă între clădire și limita posterioară a parcelei. Se recomandă amplasarea subterană a parcajelor.

 • g) Spatiile libere si spatiile plantate

Se vor asigura spații verzi și plantate pe o suprafață reprezentând cel puțin 30% din suprafața parcelei.

Pentru parcelele riverane străzilor Lungă și Râului:

Se vor asigura spații libere de folosință comună în proporție minimă de 10% din suprafața construită desfășurată (SCD) a locuințelor la nivel de parcelă, dar nu mai puțin decât 5% din suprafața construită desfășurată (SCD) totală la nivel de parcelă.

 • h) Depozitarea și colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018.

Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art.5. Se însușește Raportul de informare și consultare a publicului înregistrat cu nr. 59327/30.07.2018, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută conform HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și urbanism.

Art.6. Prezenta documentație de urbanism, are valabilitate de maxim 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art.7.Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Președifat Paul-Cori


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

/

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor