Hotărârea nr. 111/2020

HOTĂRÂREA NR. 111 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Turda, FN aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.111

privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Turda,FN

aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.20486/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.21359/17.03.2020, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea prelungirii valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str.Turda, FN, aprobată cu HCL nr.102/31.03.2016 si prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019, Investitor: SC Romnet Invest SRL.

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în conformitate cu prevederile art.32 lit.d și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, art.28(3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, a Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str.Turda, FN, aprobată cu HCL nr.102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr.73/21.02.2019, Investitor: SC Romnet Invest SRL.

Art.2. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va asigura executare prevederilor prezentei hotărâri.

/                         Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte deședjnță

Paul-ConsțămirvMezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor