Hotărârea nr. 11/2020

HOTĂRÂREA NR. 11 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren în suprafață de 4.318 mp identificat cu nr. cadastral 130629, care va avea destinația de drum

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 11

privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren în suprafață de 4.318 mp identificat cu nr. cadastral 130629, care va avea destinația de drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 2284/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 4690/22.01.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren în suprafață de 4.318 mp, identificat cu nr. cadastral 130629, care va avea destinația de drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 634, 1143, 1763-1765 din Codul civil,

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2), lit. “c”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g, art. 196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a), art. 286 și art.296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă încheierea unui act notarial prin care să se realizeze operațiunile de sistare a stării de indiviziune, precum și de schimb de imobile între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A., astfel:

Sistarea stării de indiviziune asupra imobilelor proprietatea coindiviză a Municipiului Sibiu - domeniul public în cotă de 3194/50093 și a societății Tursib S.A. în cotă de 46899/50093, identificate astfel:

  • -  Lot 1 - CF nr. 130628 Sibiu, nr. cad. 130628, 130628-C1, 130628-C2, teren în suprafață de 27.266 mp, cu construcțiile C1 și C2,

  • -  Lot 2 - CF nr. 130629 Sibiu, nr. cad. 130629, teren în suprafață de 4.318 mp,

  • -  Lot 3 - CF nr. 130630 Sibiu, nr. cad. 130630, teren în suprafață de 18.509 mp,

prin atribuirea către S.C. Tursib S.A. a loturilor 1 și 3 în întregime, identificate mai sus, Municipiului Sibiu urmând să îi revină suprafața de 3.194 mp din lotul 2 în suprafață totală de 4.318 mp, iar diferența de 1.124 mp din acest lot urmând să fie acordată Municipiului Sibiu la schimb de către S.C. Tursib S.A.,

precum și acordarea la schimb societății Tursib S.A. de către Municipiul Sibiu a următoarelor imobile:

  • - teren în suprafață de 702 mp, identificat în CF nr.120388 Sibiu (CF vechi 59154), nr. cadastral 11104, nr. top 136/5/1/1, 135/1/1/1, situat în intravilanul Mun. Sibiu, str. Verzăriei FN, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu,

  • - teren în suprafață de 233 mp, identficat în CF nr.130732 Sibiu (CF vechi 6108), nr. top 3225/2/1, situat în intravilanul Mun. Sibiu, str. Pescarilor nr.9, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu.

Art.2 - Se însușește valoarea de piață pentru imobilele ce vor face obiectul schimbului imobiliar conform art. 1 din prezenta hotărâre, stabilită prin rapoartele de evaluare nr. 84, 85 și 86/20.11.2019 ale imobilelor de mai sus, de către S.C. CMB SMART EVAL S.R.L. prin evaluator autorizat ing. Cristian Bogdan Moldovan-Fulea, înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu cu, înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.96598/09.12.2019, astfel:

  • •  59.350 euro, adică 254,71 euro/mp, (valoarea nu include TVA) pentru imobilul teren în suprafață de 233 mp, identificat în CF nr. 130732 Sibiu (CF vechi 6108), nr. top 3225/2/1, situat în intravilanul Mun. Sibiu, str. Pescarilor nr.9, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu,

  • •  80.590 euro, adică 114,80 euro/mp (valoarea nu include TVA) pentru imobilul teren în suprafață de 702 mp, identificat în CF nr.120388 Sibiu (CF vechi 59154), nr. cadastral 11104, nr. top 136/5/1/1, 135/1/1/1, situat în intravilanul Mun. Sibiu, str. Verzăriei FN, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu,

  • •  145.080 euro, adică 129,07 euro/mp (valoarea nu include TVA) pentru cota de 1.124 mp care va reveni societății Tursib S.A. din întreg lotul 2, cu nr. cad. 130629, în suprafață totală de 4.318 mp.

Art.3.- Se aprobă ca pentru diferența de valoare dintre cele două imobile ce vor fi acordate la schimb de către Municipiul Sibiu și cel care va fi primit de acesta de la S.C. Tursib S.A., Municipiul Sibiu să plătească o sultă în valoare de 5.140 euro (echivalent în lei la data încheierii contractului în formă autentică, la cursul stabilit de B.N.R.), sultă care se va achita în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii contractului în formă autentică.

Art.4. - Cheltuielile ocazionate de încheierea actului notarial conform art. 1 din prezenta hotărâre, taxele de timbru și de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliară, inclusiv TVA -ul aferent etc., vor fi suportate în cote părți egale de către Municipiul Sibiu și societatea Tursib S.A.

Art.5. - Se aprobă atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu a întregului imobil -teren în suprafață de 4.318 mp mp, situat în intravilanul Mun. Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 133-135, având nr. cad. 130629, care va reveni Municipiului Sibiu după încheierea actului notarial conform art. 1 din prezenta hotărâre, având în vedere destinația acestuia de drum.

Art.6. - Se mandatează d-na Andreea Patachi - Sef Serviciul Juridic, Contencios si Registrul Agricol, în vederea semnării actului autentic menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, în fața notarului public.

în caz de absență a d-nei Andreea Patachi, aceasta va fi înlocuită de consilier juridic Ana Maria Pil - Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol.

Art.7. - Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor