Hotărârea nr. 109/2020

HOTĂRÂREA NR. 109 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu zona str. Tractorului, FN, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.109

privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU -Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu zona str.Tractorului, FN, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.20478/13.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.21358/17.03.2020, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentației de urbanism PUZ si RLU -Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr.14/2014, în Sibiu zona str.Tractorului, FN, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017, Investitori : Oltean Marcel, Oltean Violeta-Marcela, Mezei (născută Oltean) Ana-Felicia,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

în conformitate cu prevederile art.32 lit.d și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art.28(3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, a Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin. 1 lit.a), și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului de valabilitate a documentației de urbanism PUZ si RLU -Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr.14/2014, în Sibiu zona str. Tractorului, FN, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017, investitori : Oltean Marcel, Oltean Violeta-Marcela, Mezei (născută Oltean) Ana-Felicia.

Art. 2. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va asigura executare prevederilor prezentei hotărâri.

/ /

/                                  Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

I /

Președinte de ședință

Paul-Qunstantin Mezei                                         |

ȚT                                        Contrasemnează

'                                                   Secretar General

/                                                            Dorin llie Nistor

I