Hotărârea nr. 108/2020

HOTĂRÂREA NR. 108 privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.108

privind modificarea și completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.21614 Z18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22445/20.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune modificarea și completarea Contractului nr. 19/2019 de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.b și lit. d, alin.(4) lit.a) și alin.7 lit.n, art. 136 alin.(1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit. aj din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea gratuității pentru copiii până la 6 ani (inclusiv) și elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate de stat, particular sau confesional (clasa pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici), cu domiciliul în Municipiul Sibiu, pe mijloacele de transport public local din Municipiul Sibiu începând cu data reluării cursurilor, după încetarea stării de urgență.

Condițiile de acordare a gratuității se vor prezenta în cadrul Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local, pentru preșcolarii înscriși la grădiniță, clasa pregătitoare, clasele l-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate de stat, particular sau confesional, cu domiciliul în Municipiul Sibiu, care va constitui parte integrantă a Anexei 7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu nr. 19/2019 încheiat între Tursib SA și Municipiul Sibiu.

Art.2. Se aprobă înlocuirea anexelor la contractul de delegare nr. 19/2019 având același număr, cu următoarele anexe:

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie Practicate

Anexa 7 - Diferențele de Tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în Comun

Anexa 7.1 (a) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către Primăria Mun.Sibiu

Anexa 7.1 (b) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către alte instituții

Anexa 7.2 - Modul de Acordare a Diferențelor de Tarif

Anexa 7.3 - Fundamentarea Anuală a Diferențelor de Tarif Pentru Protecția Socială

Anexa 7.3 (a) - Fundamentarea anuală a diferențelor de tarif suportate de către Primăria Mun.Sibiu

Anexa 7.3 (b) - Fundamentarea anuală a diferențelor de tarif suportate de către alte instituții

Anexa 7.4 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de Tarif

Anexa 17 - Estimarea Anuală a Compensației conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Modificările menționate la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre se vor realiza prin încheierea unui act adițional la Contractul nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu în calitate de delegatar și S.C. Tursib S.A. în calitate de delegat.

Art.4. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu precum și reprezentanții S.C. Tursib S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Președinte țle Paul-Con


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contrasemnează Secretar. General Dorin Uie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr...?..la HCL nr.../i9z£/2020


Anexa 6 - Tarife de călătorie

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie practicate in momentul incheierii contractului

CATEGORIA

TIPUL

TARIF SUPORTAT DE BENEFICIAR (lei cu TVA)

TARIF SUBVENȚIONAT (lei cu TVA)

Bilete

Bilet cu o călătorie

2,00

Bilet cu o călătorie Sibiu-Paltinis

9,00

Bilet doua calatorii Sibiu-Paltinis

16,00

Suprataxa plata pe loc

100

Suprataxa in baza Proces Verbal potrivit Lege nr.92/2007

100-500

Taxa reemitere cârd furat/pierdut/deteriorat

20

Abonamente

Integrale

Legitimație zilnica

5,00

Abonament saptamanal

18,00

Abonament 1/2 luna

34,00

Abonament o luna

65,00

Abonament 1/2 luna nenominal

60,00

Abonamente luna nenominal

100,00

Abonament 1/2 luna Sibiu-Paltinis

90,00

Abonament o luna Sibiu-Paltinis

180,00

Abonament o luna Sibiu-Paltinis nenominal

250,00

Bilet transport bicicleta Sibiu-Paltinis

10,00

Cu reducere

Abonament lunar copii/elevi care nu au domiciliul in Mun.Sibiu (copiii pana la 6 ani -inclusiv si elevii din invatamantul obligatoriu de stat, înmatriculați in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional - clasa

32,50

32,50

pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici)

Abonament 16 luna copii/elevi care nu au domiciliul in Mun.Sibiu (copiii pana la 6 ani -inclusiv si elevii, înmatriculați in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional - clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici)

17,00

17,00

Abonament lunar studenti Universitatea Lucian Blaga

32,50

l

32,50

Abonament 16 luna studenti Universitatea Lucian Blaga

17,00

17,00

Abonament lunar donator de sânge

32,50

32,50

Abonament 16 luna donator de sânge

17,00

17,00

Gratuite

Veteranii și văduvele de război- abonament lunar

0

65,00

Persoanele persecutate din motive politice si etnice- abonament lunar

0

65,00

Luptătorii care au contribuit la victoria revoluției române si urmașul de erou martir (inclusiv însoțitorul pensionarului deinvalidtate de grad T sau al marelui mutilat-abonament lunar

0

65,00

Militarii veterani si veteranii- abonament lunar

0

65,00

Persoanele cu handicap grav, însoțitorii persoanelor cu handicap grav și asistenții personali-abonament lunar

0

65,00

Elevii si studenții orfani si aflati in situații speciale-abonament lunar

0

65,00

Copiii/elevii cu domiciliul in Mun.Sibiu (copiii pana la 6 ani -inclusiv

0

65,00

si elevii înmatriculați in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional - clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici) -abonament lunar

Pensionarii cu domiciliul in mun. Sibiu - abonament lunar

0

65,00

Nota:

-preturile sunt exprimate in lei si includ TVA

-tariful de 65 Iei reprezintă abonamentul unic valabil pentru o luna pentru toate itinerariile, cu număr nelimitat de calatorii; abonamentul lunar se refera la perioada 1-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/29/30 in funcție de luna in cauza), iar abonamentul % luna se refera fie la perioada 1-15 ale lunii calendaristice, fie Ia perioada 16-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/29/30 in funcție de luna in cauza).

-biletul doua calatorii Sibiu-Paltinis nu restricționează efectuarea numărului de calatorii permise de către o singura persoana (spre exemplu se poate utiliza de către doua persoane)

-abonamentul Sibiu-Paltinis nu permite transportul pe itinerariile de pe raza Municipiului Sibiu

-Suprataxa în baza Proces Verbal potrivit Lege nr.92/2007 nu se încasează de către Operator și se constituie venit la bugetul local.

Anexa 7 - Diferentele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Anexa 7.1 (a) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către Primăria Mun.Sibiu

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate inclusiv TVA)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială (actualizata, cu modificările si completările ulterioare)

Veteranii de război, văduvele de război; Persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990; Luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; Urmașii eroilor martiri, prevăzuți în Legea nr. 341/2004; însoțitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat; Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Lege nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război; Decretul — Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonierisi OG nr. 105/1999 privind persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in Romania cu începere de la

Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945, prevăzute de OG nr. 105/1999; Militarii veterani si veteranii, prevazuti de O.U.G nr.82/2006

6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945; Legea nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977,; O.U.G nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmașilor celui decedat;

Donatori de sânge, în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat

50%

32,5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

H.G. nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge art. 11 lit. c);

Copii/elevi care nu au domiciliul in Mun.Sibiu; Copii/elevi = copiii pana la 6 ani (inclusiv) si elevii inmatriculati in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional (clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), care nu au domiciliul in Mun.Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic

50%

32,5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale; Legea 92/2007, Legea 215/2001

Copii/elevi cu domiciliul in Mun.Sibiu; Copii/elevi = copiii pana la 6 ani (inclusiv) si elevii inmatriculati in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional (clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), cu domiciliul in Mun.Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic*

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale; Legea 92/2007, Legea 215/2001;HCL aprobare a prezentului contract de delegare

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, și ceiinstitutionalizati, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului universitar. Studenții trebuie sa frecventeze invatamantul de stat, cursuri la zi (inclusiv mașter), in varsta de pana la 26 de ani. Elevii trebuie sa frecventeze o unitate de invatamant acreditata de stat, particulara sau confesionala si varsta maxima 26 de ani.

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art. 84 alin. 2 si art.205 alin.2); Codul Civil-art.499 obligația de întreținere

Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu**

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie= abonament lunar

Legea 92/2007, Legea 215/2001;HCL aprobare a prezentului contract de delegare

* Gratuitatea pentru copiii pana la 6 ani (inclusiv) si elevii înmatriculați in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional (clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), cu domiciliul in Municipiul Sibiu, se acorda pe tot parcursul anului calendaristic. Condițiile de acordare a gratuitatii sunt prezentate in cadrul Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local, pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat, preșcolari inscrisi la grădiniță, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici înmatriculați in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional, cu domiciliul in Municipiul, care constituie parte integranta a Anexei 7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Sibiu nr. 19/2019 incheiat intre Tursib SA si Municipiul Sibiu.

** Gratuitatea pentru pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu se acorda in funcție de numărul de persoane care dețin un cârd personalizat-PENSIONAR si au calitatea de pensionar cu domiciliul in Municipiul Sibiu, confirmata nominal lunar de către casele de pensii de stat, recunoscute legislativ, pana in data de 20 ale fiecărei luni pentru luna precedenta - finanțator Primăria Municipiului Sibiu;

i)pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondați Casei Județene de Pensii Sibiu se vor prezenta o singura data la sediul Operatorului, cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de pensie, pentru eliberarea si activarea cârdului personalizat-PENSIONAR CJPS care oferă dreptul de a beneficia de gratuitate pentru transportul public local, pana la anulare de către Operator

-anularea cârdului personalizat-PENSIONAR CJPS se face in cazul decesului, mutației, etc., începând cu luna calendaristica imediat armatoare comunicării de către Casa Județeană de Pensii Sibiu;

-pentru toata perioada de valabilitate a convenției de confirmare nominala lunara dintre Operator si Casa Județeană de Pensii Sibiu nu este necesara prezentarea lunara la sediul Operatorului a pensionarilor arondați;

ii)pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondați la alte case de pensii de stat recunoscute legislativ, se vor prezenta lunar la sediul Operatorului (respectiv la punctele de activare declarate de acesta), cu buletinul/cartea de identitate si ultimul cupon de pensie, pentru activarea cârdului personalizat-PENSIONAR; pentru toata perioada de valabilitate a convenției de confirmare nominala lunara dintre Operator si unele case de pensii de stat recunoscute legislativ nu este necesara prezentarea lunara la sediul Operatorului a pensionarilor arondați; in momentul semnării convențiilor de confirmare nominala lunara dintre Operator si celelalte case de pensii recunoscute legislativ, se va anunța in presa/media lipsa obligativității de prezentare lunara pentru activarea cârdului personalizat-PENSIONAR a pensionarilor cu domiciliul in Municipiul Sibiu arondați respectivei case de pensii, incepand cu luna imediat următoare semnării (moment in care se va proceda ca in cazul pensionarilor CJPS)

Noțiunea de casa de pensii de stat, recunoscuta legislativ cuprinde si casele de pensii care au buget propriu si nu aparțin de bugetul asigurărilor sociale de stat (spre ex. Casa de Asigurări Sociale a Avocatilor, Casa de pensii a Notarilor Publici, Casa de Pensii si Ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din Romania etc.), unde contribuțiile sunt obligatorii pentru profesiile liberale respective sau anumite categorii de persoane.

Sunt asimilate pensionarilor, persoanele cu domiciliul in Municipiul Sibiu cu o varsta mai mare de 65 ani dar care nu indeplinesc condițiile pentru a beneficia de orice tip de pensie (inclusiv cazuri sociale). Aceste persoane trebuie sa prezinte la emiterea cârdului o adeverința eliberata de către ANAF care sa ateste veniturile obținute din orice sursa (limita maxima lunara acceptata: valoarea indemnizației sociale pentru pensionari raportata la perioada analizata-in prezent 704 lei). Persoanele care corespund cerințelor enumerate se vor prezenta lunar la sediul Tursib cu buletinul/cartea de identitate, pentru activarea cârdului, iar la expirarea perioadei de valabilitate a adeverinței eliberate de către ANAF (90 de zile de la emitere), vor prezenta o noua adeverința valabila (in cazul in care expirarea intervine in cadrul unei luni calendaristice, perioade de valabilitate se extinde pentru intreaga luna calendaristica).

Nota: Copiii pana la 5 ani beneficiază de gratuitate, fara finanțare din partea Primăriei Mun.Sibiu, in baza Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local (secțiunea a 4-a, art.31 pct.8)

Anexa 7.1 (b) - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, suportate de către alte instituții

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (Iei/ unitate inclusiv TVA)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială (actualizata, cu modificările si completările ulterioare)

Persoanele cu handicap grav și accentuat; însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; însoțitorii copiilor cu handicap accentuat,

100%

65 lei/ lună pentru un titlu de călătorie abonament lunar

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local (art. 17 alin. 1 lit. o) și alin. 2); Legea nr. 448/2006 privind protecția

-------------------------------------x---------------- în prezența acestora; însoțitorii aciuiților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora; Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (art. 23);

Studenti ai Universității Lucian Blaga, pe tot parcursul anului calendaristic

50%

32,5 lei/ lună pentru un titlu de călătorie = abonament lunar

Legea nr. 1/2011 a educației naționale (art.205 alin.2); Codul Civil-art.499 obligația de intretinere

Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferențelor de tarif

Modul de acordare a diferențelor de tarif în temeiul legislației în vigoare prevăzută in Anexa 7.1, pentru Fiecare categorie în parte se prezintă astfel:_____________________________________________

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Perioada

Număr de călătorii pe perioada selectată, utilizat pentru calcul

Tarif (lei inclusiv TVA)

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Tarif întreg

Reducerea oferita

Veteranii de război, văduvele de război; Persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul - Lege nr. 118/1990; Luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; Urmașii eroilor martiri, prevăzuți în Legea nr. 341/2004; însoțitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat; Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945, prevăzute de OG nr. 105/1999;Militarii veterani si veteranii, prevazuti de O.U.G nr.82/2006

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Donatori de sânge, în cazul în care donarea se face la instituția de profil din

Abonament lunar

nelimitat

65

32,50

50%

localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat

Abonament ¥2 luna

nelimitat

34

17

50%

Copii/elevi care nu au

Abonament

nelimitat

65

32,50

50%

domiciliul in Mun.Sibiu; Copii/elevi = copiii pana la 6 ani (inclusiv) si elevii inmatriculati in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional (clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), care nu au domiciliul in Mun.Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic

lunar

Abonament

% luna

nelimitat

34

17

50%

Copii/elevi cu domiciliul in Mun.Sibiu; Copii/elevi = copiii pana la 6 ani (inclusiv) si elevii inmatriculati in unitățile de invatamant acreditate de stat, particular sau confesional (clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din invatamantul liceal, al școlilor profesionale si de ucenici), cu domiciliul in Mun.Sibiu, pe tot parcursul anului calendaristic

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, și cei instituționalizati, pe tot parcursul anului calendaristic, precum și pentru studenții orfani sau proveniti din casele de copii pe tot parcursul anului universitar. Studenții trebuie sa frecventeze invatamantul de stat, cursuri la zi (inclusiv mașter), in varsta de pana la 26 de ani. Elevii trebuie sa frecventeze o unitate de invatamant acreditata de stat, particulara sau confesionala si varsta maxima 26 de ani.

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Pensionarii cu domiciliul in Municipiul Sibiu (in condițiile prezentate in Anexa 7.1)

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

Persoanele cu handicap grav și accentuat; însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; însoțitorii aciuiților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora; Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; Asistenții personali

Abonament lunar

nelimitat

65

65

100%

profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Studenti ai Universității Lucian Blaga, pe tot parcursul anului calendaristic

Abonament lunar

nelimitat

65

32,50

50%

Abonament !4 luna

nelimitat

34

17

50%

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuități si reduceri, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Notă:

Decontarea diferenței de tarif pentru persoanele cu handicap se efectuează de către Direcția de Asistența Socială Sibiu și valoarea este evidențiată ca venit propiu al Operatorului, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației.

Decontarea diferenței de tarif pentru studenții Universității Lucian Blaga se efectuează de către și Universitatea Lucian Blaga și valoarea este evidențiată ca venit propiu al Operatorului, fără a aduce atingere modului de calcul al compensației.

Anexa 7.3 - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protecția sociala

Anexa 7.3 (a) - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif suportate de către Primăria Mun.Sibiu

No.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonamente/ călătorii vândute) estimat 2019

Număr estimat de unități an 2020

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate inclusiv TVA)

Sume totale (lei inclusiv TVA)

Document justificativ necesar

(1)

G)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

(6)

1

Donatori o luna

110

110

32.5

3.575

Situație abonamente vândute

2

Donatori luna

0

0

17

0

Situație abonamente vândute

Elevi o luna, care nu au domiciliul in

Mun.Sibiu

20.852

20.852

32.5

677.690

Situație abonamente vândute

4

Elevi Vi luna, care nu au domiciliul in

Mun.Sibiu

7.441

7.441

17

126.497

Situație abonamente vândute

5

Elevi, cu domiciliul in Mun.Sibiu

0

208.440

65

13.548.600

Situație abonamente vândute

6

Elevi orfani

1.459

1.459

65

94.835

Situație abonamente vândute

7

Elevi cu cerințe educaționale speciale

395

395

65

25.675

Situație abonamente vândute

8

Elevi

institutionalizati

626

626

65

40.690

Situație abonamente vândute

9

Studenti orfani

929

929

65

60.385

Situație

abonamente vândute

10

Veterani si văduve de război

0

0

65

0

Situație abonamente vândute

11

Persoanele persecutate din motive politice, de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de Decretul — Lege nr. 118/1990; Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana in 6 martie 1945, prevăzute de OG nr. 105/1999

46

46

65

2.990

Situație abonamente vândute

12

Militarii veterani si veteranii, prevazuti de O.U.G nr.82/2006

25

25

65

1.625

Situație abonamente vândute

13

Luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; Urmașii eroilor martiri, prevăzuți în Legea nr. 341/2004;

însoțitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;

259

259

65

16.835

Situație abonamente vândute

14

Pensionarii cu domiciliul in

Municipiul Sibiu

384.461

384.461

65

24.989.965

Situație abonamente vândute

TOTAL

26.040.770

39.589.370

Anexa 7.3 (b) - Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif suportate de către alte instituții

No.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonamente/ călătorii vândute) estimat 2019

Număr estimat de unități an 2020

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate inclusiv TVA)

Sume totale (lei inclusiv TVA)

Document justificativ necesar

(O

. (2)

(3)

U)

(5)=(3)x(4)

(6)

14

Persoanele cu handicap grav și accentuat; însoțitorii și asistenți personali

13.273

13.273

65

862.745

Situație abonamente vândute

15

Studenti ai

Universității

Lucian Blaga, pe tot parcursul anului calendaristic

12.350

12.350

32,5

401.375

*1

Situație abonamente vândute

16

Studenti ai

Universității

Lucian Blaga, pe tot parcursul anului calendaristic

2.954

2.954

17

50.218

Situație abonamente vândute

TOTAL

1.314.338

1.314.338

Anexa 7.4 - Modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif

No.

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul (abonamente/ călătorii vândute)

Număr estimat de unități

Nivelul protecției sociale acordate (lei/ unitate)

Sume totale (lei)

Document justificativ necesar

. (1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)x(4)

(6)

Anexa 17 - Estimarea anuala a compensației 2019-2025

Concept

N+0

Contract

<L, ■; .

t . .

Anul

2018-an de baza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(Km) Nr total de Km efectuați autobuz

4.825.345

5.268.713

5.388.713

6.457.800

6.957.800

6.957.800

6.957.800

6.957.800

(c unitar) Cost unitar per kilometru autobuz

7.90

10.87

10.82

12.56

11.84

12.07

12.33

12.61

(I) Cost Total eligibil (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)

38,140,000

57,253,000

58,311,897

81,109,452

82,349,554

83,950,572

85,779,845

87,726,528

(II) (Pr) Profit rezonabil

2,101,514

3,154,640

3,212,986

4,469,131

4,537,460

4,625,677

4,726,469

4,833,732

Venituri din servicii de transport public din:

- venituri din vânzări de titluri de călătorie

16,740,000

16,740,000

16,740,000

17,577,000

17,752,770

17,930,298

18,109,601

18,290,697

- Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP

690,000

291,000

291,000

301,200

311,910

323,156

334,963

347,361

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE

17,430,000

17,031,000

17,031,000

17,878,200

18,064,680

18,253,454

18,444,564

18,638,058

C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATA (I+II-III)

22,811,514

43,376,640

44,493,883

67,700,383

68,822,334

70,322,795

72,061,751

73,922,202

din care

-Compensație ca Diferente de tarif cuvenite operatorului

21,662,000

21,883,000

33,268,378

38,916,679

39,305,846

39,698,905

40,095,894

40,496,853

Președinte de^ședjnță

Paul-ConstantWte$ei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor