Hotărârea nr. 107/2020

HOTĂRÂREA NR. 107 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF nr. 129172 Sibiu, nr. cad. 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.107

privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF nr. 129172 Sibiu, nr. cad. 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21508/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22010/19.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF nr.129172 Sibiu, nr. cadastral 129172, situat în Sibiu, zona străzii Zăvoi,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 879 și art. 880 din Codul civil, art.25 alin.2 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, art. 132 și următoarele din Ordinul Directorului General al Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit.c și d, alin.7 lit.k, art.136 alin. 1 și alin.8, art.139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a), art.286 și art.296 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă dezlipirea imobilului - teren în suprafață totală de 287.282 mp identificat în CF nr. 129172 Sibiu, nr. cadastral 129172, situat parțial în extravilanul, parțial în intravilanul Municipiului Sibiu, în zona străzii Zăvoi, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, în cinci corpuri funciare distincte, conform documentației cadastrale întocmită de SC Topo Land Gis SRL, vizată și admisă la recepție de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, conform Referat de admitere cu nr. cerere 115689/18.12.2019, astfel:

  • - Lot 1 cu nr. cad. 130999 - imobil teren situat în Municipiul Sibiu, în suprafață măsurată de 22.830 mp,

  • - Lot 2 cu nr. cad. 131000 - imobil teren situat în Municipiul Sibiu, în suprafață măsurată de 113.614 mp,

  • - Lot 3 cu nr. cad. 131001 - imobil teren situat în Municipiul Sibiu, în suprafață măsurată de 23.874 mp,

  • - Lot 4 cu nr. cad 131002 - imobil teren situat în Municipiul Sibiu, în suprafață măsurată de 52.080 mp,

  • - Lot 5 cu nr. cad 131003 - imobil teren situat în Municipiul Sibiu, în suprafață măsurată de 74.884 mp,

și transcrierea noilor imobile rezultate în urma dezlipirii în cărți funciare noi, cu stare de proprietate neschimbată.

Art.2. Se aprobă mandatarea d-nei Andreea Patachi - Șef Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol, în vederea semnării actului autentic, menționat la art.1 din prezenta hotărâre, în fața notarului public,

în caz de absență a d-nei Andreea Patachi, aceasta va fi înlocuită de consilier juridic supleant d-na Ana Maria Pil din cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Registrul Agricol.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președinte/de, ședință Paul-Consța

'in Mezei


Contrasemnează Secret Dorin

General î Nistor