Hotărârea nr. 106/2020

HOTĂRÂREA NR. 106 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF nr. 111768 Sibiu, nr. cad. 111768, situat în zona Dealul Gușteriței

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.106

privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF nr.

111768 Sibiu, nr. cad. 111768, situat în zona Dealul Gușteriței

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.21507/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22012/19.03.02.2020, prin care Direcția Patrimoniu și Cadastru propune dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF nr.111768 Sibiu, nr. cad.111768, situat în zona Dealul Gușteriței,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.879, art.880 din Codul civil, ale art.25 alin.2, din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, art.132 și următoarele din Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.7 lit.k), art.136 alin.(1) și (8), art. 139 alin.3 lit. “g”, art.196 alin. 1 lit.a și art.243 alin. î lit.a), art.286 și art.296 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă dezlipirea imobilului - teren în suprafață totală de 192.421 mp din acte (suprafață măsurată de 192.239 mp) identificat în CF nr.111768 Sibiu, având nr. cadastral 111768 și nr. top. 2081/1/1, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în zona Dealul Gușteriței, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, în trei corpuri funciare distincte, conform documentației cadastrale întocmită de SC Topo Land Gis SRL, vizată și admisă la recepție de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, conform Referat de admitere cu nr. cerere 115691/18.12.2019, astfel:

  • - nr. cad. 130964 - imobil teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în suprafață măsurată de 159.566 mp (suprafață de 159.717 mp din acte),

  • - nr. cad 130965 - imobil teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în suprafață măsurată de 5.127 mp (suprafață de 5.132 mp din acte),

  • - nr. cad 130966 - imobil teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în suprafață măsurată de 27.546 mp (suprafață de 27.572 mp din acte),

și transcrierea noilor imobile rezultate în urma dezlipirii în cărți funciare noi, cu stare de proprietate neschimbată.

Art.2. Se aprobă mandatarea d-nei Andreea Patachi - Șef Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol, în vederea semnării actului autentic, în fața notarului public, pentru imobilul menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

în caz de absență a d-nei Andreea Patachi, aceasta va fi înlocuită de consilier juridic supleant d-na Ana Maria Pil din cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Registrul Agricol

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Juridic, Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Președ i rite/dejsedi nță

Paul-Constafifwn Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin flie Nistor

11 I r