Hotărârea nr. 105/2020

HOTĂRÂREA NR. 105 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.458 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația drum

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.105

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.458 mp, situat în Sibiu, str.Monaco FN, cu destinația drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21694/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 22025/19.03.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.458 mp, situat în Sibiu, str.Monaco FN, cu destinația drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 562 alin.2, art. 553 alin.2, art.863 lit.e și art. 889 alin 1 și 2 din Cod Civil, precum și ale art.286 alin.(4), art.296 alin.(2), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. c) și d), alin.7 lit.k), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g, art. 196 alin. 1 lit.a), art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului - teren identificat în CF nr.130662 Sibiu, nr. cad 130662, în suprafață de 1.458 mp, situat în Sibiu, strada Monaco FN, ce va avea destinația: drum conform H.C.L. nr.398/2019.

Art.2. Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat în CF nr. 130662 Sibiu, nr. cad 130662, în suprafață de 1.458 mp, situat în Sibiu, strada Monaco FN, din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, având următoarele date de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

Contrasemnează

Secret

eneral


Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr..<'...la HCL nr..Ay.'r'./2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Niddr

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente

de

identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

'Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 1.458 mp str.

Monaco FN

2019

183.708 lei

Extras CF

CF 130662 Sibiu, cad 130662

14.11.

2019

Președinte de ședință Paul-ComștaCTtin Mezei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor