Hotărârea nr. 104/2020

HOTĂRÂREA NR. 104 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu str. Șoseaua Alba Iulia nr. 86 cu destinația drum

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR.104

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu str.Șoseaua Alba lulia nr. 86 cu destinația drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020, Analizând referatul de aprobare nr.21505/18.03.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.22007/19.03.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu str.Șoseaua Alba lulia nr. 86 cu destinația drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 562 alin.2, art. 553 alin.2, art.863 lit.e și art. 889 alin 1 și 2 din Cod Civil, precum și ale art.286 alin.(4), art.296 alin.(2), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art.129 alin (2), lit. c) și d), alin.7 lit.k), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g, art. 196 alin.1 lit.a), art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului - teren identificat în CF nr. 130500 Sibiu, nr. cad 130500, în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu, strada Șoseaua Alba lulia, nr.86 ce va avea destinația : drum conform H.C.L. nr.273/2019.

Art.2. Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat în CF nr. 130500 Sibiu, nr. cad 130500, în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu, strada Șoseaua Alba lulia, nr.86, din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptată în Sibiu la data de 26.03.2020.

General s Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.XL.Ia HCL nr. A.V J../2020

Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu

Nr.crt.

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația

juridică

actuală

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația drum

Teren supr 50 mp str. Șoseaua Alba lulia nr.86

2019

6.300 lei

Extras CF

CF 130500 Sibiu, cad 130500

19.11.

2019


Președi^țe de ședință Paul-CContra Secretar General Dorin llie Nistor


mnează